Договір про надання послуг та проведення робіт з делегування доменного імені 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 

 • про надання послуг та проведення робіт з делегування доменного імені №1569754

  Детальніше з поглядами на правову природу доменного імені та особливостями їх юридичного захисту можна ознайомитись в статтях:

   

  Коршакової О.М. "Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в Україні" за (посиланням);

   

  Ткаченка Д. „Природа прав на доменні імена та методи їх юридичного захисту в Україні“ за (посиланням).

   

 

місто Київ, двадцять п'яте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “ХОСТИНГ”, код ЄДРПОУ 00000000, що знаходиться за адресою 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00, що далі іменується “РЕЄСТРАТОР”, в особі керівника Білової Галини Георгіївни, та

 

з другої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК”, код ЄДРПОУ 00000000, що знаходиться за адресою 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 00, що далі іменується “РЕЄСТРАНТ”, в особі керівника Черніка Богдана Ігоревича, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ

 

 • 1.1. РЕЄСТРАНТ доручає, а РЕЄСТРАТОР бере на себе зобов'язання:

  Детально вимоги реєстратора щодо здійснення реєстрації та переделегування доменних імен прописані в Регламенті особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .ua та Регламенті реєстрації IDN доменних імен в домені com.ua, з якими можна ознайомитись за (посиланням), (посиланням).

   

 

- створити та внести до реєстраційної Бази домену com.ua (далі - Бази інформації) інформацію про РЕЄСТРАНТА та дані про факт делегування РЕЄСТРАНТУ доменного імені: www.maiak.com.ua.

 

- скласти та подати заявку на реєстрацію на делегування доменного імені www.maiak.com.ua. для РЕЄСТРАНТА (запис про доменне ім'я) в публічному домені com.ua.

 

- повідомляти про хід та результати обробки заявки Адміністратором com.ua.

 

- отримати та передати РЕЄСТРАНТУ лист про делегування доменного імені www.maiak.com.ua.

 

- проводити роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного iменi.

 

 • 1.2. РЕЄСТРАНТ гарантує, що, делегування обраного РЕЄСТРАНТОМ доменного iменi, спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного iменi не порушує права та законні iнтереси третіх осіб, в тому числі права інтелектуальної власності.

  При реєстрації та передачі прав на використання доменного імені другого рівня, необхідно враховувати, що використання доменного імені у доменній зоні рівня.UA без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим, про що неодноразово наголошувалось в судових рішеннях.

   

  Так, наприклад, подібної позиції дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 19.09.2016 р., у справі № 161/7023/15-ц з яким можна ознайомитись за (посиланням); а також Київський апеляційний господарський суд у постанові від 28 лютого 2017 р., у справі № 910/32742/15 за (посиланням).

   

  І хоч при реєстрації доменного імені третього рівня в публічних доменах com.ua, net.ua, co.ua, biz.ua не вимагається отримання охоронного документа на знак для товарів і послуг в Україні, але існуюча законодавча заборона на використання зареєстрованих товарних знаків поширюється на будь-які домени, відтак ризик притягнення до відповідальності існує і для їх власників та користувачів.

 

1.3. Виконання робіт та надання послуг здійснюється з 01.05.2018 р. і триває до 01.05.2021 р.

 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Послуги з делегування обраного доменного імені надаються РЕЄСТРАТОРОМ на умовах попередньої оплати не менш, ніж за 1 (один) календарний рік, згідно діючих тарифів РЕЄСТРАТОРА. Оплата послуг на наступний період повинна надходити не менше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення попереднього оплаченого періоду.

 

2.2. Оплата послуг проводиться згідно рахунку (рахунків), який виставляється РЕЄСТРАТОРОМ РЕЄСТРАНТУ.

 

2.3 Вартість послуг з реєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен вказана на офіційному веб-сайті РЕЄСТРАТОРА за адресою https://www.hosting.com.ua

 

2.4 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та шляхом перерахування коштів на безготівковий рахунок РЕЄСТРАТОРА.

 

2.5 У випадку зміни тарифів, інформація про такі нові умови публікуються на сервері РЕЄСТРАТОРА не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до введення в дію нових розцінок. У випадку, якщо протягом 7 (семи) днів з моменту публікації нової версії прейскуранту РЕЄСТРАНТ не заявить РЕЄСТРАТОРУ про свої можливі заперечення листом, переданим електронною або звичайною поштою, такий прейскурант вважається прийнятим РЕЄСТРАНТОМ.

 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. РЕЄСТРАНТ зобов'язується:

 

3.1.1. надати РЕЄСТРАТОРУ всю необхідну для делегування та підтримки обраного доменного імені інформацію (електронною, звичайною поштою або факсом) відповідно до вимог чинних Правил обраного домену;

 

3.1.2. надати РЕЄСТРАТОРУ hostname та IP первинного і вторинного сервера доменних імен, які забезпечують технічну працездатність доменного імені (дані сервери на час надання інформації мають існувати та бути відповідно зконфігурованим для підтримки первинної і вторинної зони вищезазначеного доменного імені);

 

3.1.3. надати РЕЄСТРАТОРУ повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, у 5 (п'яти) денний термін повідомляти РЕЄСТРАТОРА про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього договору;

 

3.1.4. своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбаченому параграфом 2 цього договору, оплачувати послуги РЕЄСТРАТОРА;

 

3.1.5. офiцiйно підтвердити те, що йому вiдома та зрозумiла мета збору, зберiгання i публiкацiї iнформацiї, яка надається ним реєстратору та необхiдна для забезпечення процесу делегування доменного iменi, а також про те, що вiн знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої iнформацiї буде публiчно доступним в реальному часi через WHOiS або подiбний сервiс.

 

3.2. РЕЄСТРАТОР зобов'язаний:

 

3.2.1. надати РЕЄСТРАНТУ комплекс послуг з делегування та технічного супроводу обраного доменного імені, передбачений п. 1.1. цього договору;

 

3.2.2. вносити зміни в інформацію про доменне ім'я в базі доменних імен WHOIS на вимогу РЕЄСТРАНТА протягом 1 робочої доби згідно письмової заяви, якщо така зміна не суперечить чинним правилам відповідної доменної зони;

 

3.2.3. надавати РЕЄСТРАНТУ необхiдний технiчний та консультацiйний супровiд з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменного iменi.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. РЕЄСТРАТОР та РЕЄСТРАНТ несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та цього договору, з особливостями та умовами передбаченими Правилами домену та Регламентом.

 

4.2. За невиконання умов договору закріплених в п.п. 2.1. даного договору РЕЄСТРАНТ виплачує РЕЄСТРАТОРУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

 

 • 4.3. РЕЄСТРАТОР не несе відповідальність за використання РЕЄСТРАНТОМ доменного імені, а також за зміст будь-яких матеріалів на веб-ресурсах, що публікуються під цим доменним іменем.

  Належним відповідачем у таких випадках буде автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта; якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта – вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.

   

  До такого висновку прийшов Пленум Верховного суду України у своїй постанові від 27.02.2009 р. № 1 “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації юридичної особи”, детальніше з якою можна ознайомитись за (посиланням).

 

4.4. За будь-яких умов Сторони не несуть відповідальності за дії Адміністратора.

 

4.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, під якими розуміються: війна та/або бойові дії, повстання, масові заворушення, мобілізація, епідемії, пожежі, повені, землетруси, та інші стихійні лиха, аварії на транспорті, акти або дії органів влади, інші дії третіх осіб або будь-які інші події та обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за цим договором, не залежать від волі Сторони та виникли після укладення цього договору.

 

4.6. Сторона, яка опинилася в умовах, передбачених п. 4.5. цього договору і у зв’язку з цим не може виконати зобов’язання за даним договором, зобов’язана протягом 15 (п’ятнадцяти) днів повідомити другу Сторону в письмовій формі (також телеграфом, факсом, іншими засобами зв’язку) про настання та можливі строки дії вищезазначених обставин та їх припинення.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України.

 

5.2. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

5.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

5.4. РЕЄСТРАТОР зберігає за собою право відмовити РЕЄСТРАНТУ у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім'я, якщо доменне ім'я містить слова ненормативної лексики, використовується для спаму, для аморальної чи протизаконної діяльності тощо. Сплачені кошти у такому випадку не повертаються, а можуть бути переведені на інший вид послуг (делегування іншого доменного імені, хостинг-послуги,тощо) відповідно до діючих розцінок.

 

5.5. Сторони погодились з тим, що порядок надання послуг в рамках цього договору, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією за призначенням імен і адрес ) і Адміністраторами відповідним публічних доменів.

 

 • 5.6. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути з цього договору або з окремих його пунктів, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди шляхом переговорів, усі спори та розбіжності вирішуються у судовому порядку.

  Судовий спосіб захисту прав, пов'язаних з доменними іменами є чи не єдиним варіантом в Україні, так як в рамках домену .UA не застосовуються Єдині правила розгляду спорів про доменні імена, що унеможливлює звернення до арбітражних інстанцій при Всесвітній організації інтелектуальної власності. Вирішення спорів за цими Правилами можливо тільки в загальних доменних зонах (.COM, .NET, .ORG і т.д.), а також у тих доменних зонах, у яких вони визнані (наприклад, у Молдові).

 

5.7. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

РЕЄСТРАТОР

РЕЄСТРАНТ

ТОВ “ХОСТИНГ”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: h***@hosting.com

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: m***@maiak.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник

___________________/Г.Г. Білова/

 

Керівник

________________________/Б.І. Чернік/

 

Будь-яке співпадіння осіб, назв та фактів з реально існуючими є випадковим!

 • Детальніше з поглядами на правову природу доменного імені та особливостями їх юридичного захисту можна ознайомитись в статтях:

   

  Коршакової О.М. "Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в Україні" за (посиланням);

   

  Ткаченка Д. „Природа прав на доменні імена та методи їх юридичного захисту в Україні“ за (посиланням).

   

 • Детально вимоги реєстратора щодо здійснення реєстрації та переделегування доменних імен прописані в Регламенті особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .ua та Регламенті реєстрації IDN доменних імен в домені com.ua, з якими можна ознайомитись за (посиланням), (посиланням).

   

 • При реєстрації та передачі прав на використання доменного імені другого рівня, необхідно враховувати, що використання доменного імені у доменній зоні рівня.UA без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим, про що неодноразово наголошувалось в судових рішеннях.

   

  Так, наприклад, подібної позиції дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 19.09.2016 р., у справі № 161/7023/15-ц з яким можна ознайомитись за (посиланням); а також Київський апеляційний господарський суд у постанові від 28 лютого 2017 р., у справі № 910/32742/15 за (посиланням).

   

  І хоч при реєстрації доменного імені третього рівня в публічних доменах com.ua, net.ua, co.ua, biz.ua не вимагається отримання охоронного документа на знак для товарів і послуг в Україні, але існуюча законодавча заборона на використання зареєстрованих товарних знаків поширюється на будь-які домени, відтак ризик притягнення до відповідальності існує і для їх власників та користувачів.

 • Належним відповідачем у таких випадках буде автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта; якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта – вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.

   

  До такого висновку прийшов Пленум Верховного суду України у своїй постанові від 27.02.2009 р. № 1 “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації юридичної особи”, детальніше з якою можна ознайомитись за (посиланням).

 • Судовий спосіб захисту прав, пов'язаних з доменними іменами є чи не єдиним варіантом в Україні, так як в рамках домену .UA не застосовуються Єдині правила розгляду спорів про доменні імена, що унеможливлює звернення до арбітражних інстанцій при Всесвітній організації інтелектуальної власності. Вирішення спорів за цими Правилами можливо тільки в загальних доменних зонах (.COM, .NET, .ORG і т.д.), а також у тих доменних зонах, у яких вони визнані (наприклад, у Молдові).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"