Ліцензійний договір про надання дозволу на використання корисної моделі 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

 • про надання дозволу на використання корисної моделі № 1/км

  Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации - (посилання)

 

місто Київ, четверте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ЛІЦЕНЗІАТ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа Волошин Анатолій Михайлович, номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ЛІЦЕНЗІАР”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та приписами цивільного законодавства України щодо правочину, що укладається, діючи добровільно, повністю розуміючи значення своїх дій, домовилися про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. За цим договором ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ дозвіл (ліцензію) на використання корисної моделі, захищеної патентом України № 53871 від 10.03.2015 року “РОТОРНИЙ КОМПРЕСОР” (в подальшому “КОРИСНА МОДЕЛЬ”) на умовах, визначених за взаємною згодою Сторін в цьому договорі.

  Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 • 1.2. ЛІЦЕНЗІАР є власником патенту України на корисну модель № 53871 “РОТОРНИЙ КОМПРЕСОР”, опублікованого в офіційному бюлетені № 5 від 10.03.2015 року.

  Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.3. Ліцензія за цим договором є виключною.

1.4. Ліцензія надає ЛІЦЕНЗІАТУ право використовувати КОРИСНУ МОДЕЛЬ у визначеному в договорі обсязі на території держави Україні.

Ліцензія за цим договором не обмежує ЛІЦЕНЗІАТА у кількості та асортименті продуктів, виготовлених з використанням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ.

 

 

2. ОБСЯГ ПРАВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЛІЦЕНЗІАТУ

 

2.1. ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ виключне право використовувати КОРИСНУ МОДЕЛЬ за своїм розсудом, в межах та на території, визначених п. п. 1.4, 1.5. цього договору.

Використанням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ має право видавати третім особам субліцензії на використання КОРИСНОЇ МОДЕЛІ (укладати субліцензійні договори щодо виробництва продукту, продажу тощо) після отримання письмової згоди на це ЛІЦЕНЗІАРА.

2.3. ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ право забороняти іншим особам використовувати КОРИСНУ МОДЕЛЬ без дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” порушенням прав, що надаються патентом.

2.4. Права надаються ЛІЦЕНЗІАТУ на строк дії ліцензійного договору.

 

 

3. РЕКЛАМА. ТОРГОВІ МАРКИ

 

3.1. ЛІЦЕНЗІАТ має право зазначати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продуктах виготовлених із застосуванням запатентованої КОРИСНОЇ МОДЕЛІ відомості про патент та надану ЛІЦЕНЗІАРОМ ліцензією.

3.2. Сторони домовилися, що продукти, виготовлені із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, можуть маркуватися ЛІЦЕНЗІАТОМ незареєстрованими позначеннями та/або зареєстрованими знаками для товарів і послуг (торговими марками).

3.3. Відносини з використання знаків для товарів і послуг, які належать ЛІЦЕНЗІАРУ, визначаються окремими договорами між сторонами.

 

 

4. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА. ІНВЕСТИЦІЇ

 

4.1. ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується надати ЛІЦЕНЗІАТУ технічну (конструкторську) документацію та документовані знання (ноу-хау) необхідні для виготовлення продуктів із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ. Конструкторська документація та документовані знання (ноу-хау) відносно виготовлення продуктів з використанням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ є комерційною таємницею ЛІЦЕНЗІАРА.

4.2. Технічна (конструкторська) документація передається ЛІЦЕНЗІАРОМ ЛІЦЕНЗІАТУ за відповідним актом.

4.3. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується здійснити інвестиції в розвиток виробництва та просування продуктів, виготовлених із застосуванням запатентованої КОРИСНОЇ МОДЕЛІ. Розмір, порядок і строки здійснення інвестицій, а також кількісні показники виготовлення та продажу продуктів, визначені Сторонами в додатку № 2 до цього договору, який є невід'ємною його частиною.

Кожна зі Сторін має право ініціювати перегляд інвестицій один раз на 12 місяців з наданням економічного обґрунтування відповідних змін. Зміни оформлюються додатковою угодою до цього договору. У випадку, відмови однієї Сторони від зміни розміру, порядку, строку здійснення інвестицій, а також кількісних показників виготовлення та продажу продуктів, друга Сторона має право відмовитись від цього договору в односторонньому порядку та відшкодувати іншій Стороні понесені збитки.

 

 

5. УДОСКОНАЛЕННЯ І ПОЛІПШЕННЯ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ. ПРАВА НА АНАЛОГІЧНІ (ЗАЛЕЖНІ, ПОВ'ЯЗАНІ) ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

5.1. Сторони зобов'язуються інформувати один одного про удосконалення та поліпшення КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, які можуть мати місце протягом дії цього договору. Інформування Сторін про удосконалення та поліпшення КОРИСНОЇ МОДЕЛІ має здійснюватися зі збереженням секретності вказаних відомостей.

5.2. Сторона, яка здійснила удосконалення та поліпшення КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, самостійно здійснює отримання патентів на відповідні удосконалення та поліпшення. Друга Сторона має переважне право на отримання виключної ліцензії з зазначених патентів на умовах цього договору, за винятком розміру ліцензійної винагороди (роялті). Розмір ліцензійної винагороди (роялті) за використання удосконалень та поліпшень КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ визначають окремою угодою.

5.3. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується надати ЛІЦЕНЗІАРУ майнову допомогу шляхом покриття витрат ЛІЦЕНЗІАРА на отримання патенту України на винахід за заявкою № a201009470 від 28.07.2010 року та на отримання патентів в інших державах за заявкою PCT/UA2011/000059 от 26.07.2011 року.

ЛІЦЕНЗІАТ має переважне право на отримання виключної ліцензії з зазначених патентів на умовах цього договору.

5.4. Отримання інших патентів на аналогічні (залежні, пов'язані) об'єкти права інтелектуальної власності в будь-якій державі світу здійснюється ЛІЦЕНЗІАРОМ самостійно. ЛІЦЕНЗІАТ має переважне право на отримання виключної ліцензії з зазначених патентів.

 

 

6. СЕКРЕТНІСТЬ

 

6.1. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується зберігати в секретності надану йому технічну (конструкторську) документацію та повідомлені йому знання (ноу-хау). Зі спливом строку дії цього договору ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується прийняти всі залежні від нього засоби, необхідні для забезпечення секретності.

6.2. З метою забезпечення секретності технічної (конструкторської) документації та знань (ноу-хау), ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується:

- укласти із працівниками, що будуть залучені до виготовлення продуктів із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, зобов'язання щодо збереження у секретності інформації, яка становить комерційну таємницю ЛІЦЕНЗІАРА;

- провести із працівниками, що будуть залучені до виготовлення продуктів із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, відповідний інструктаж по роботі з відомостями, які становлять комерційну таємницю ЛІЦЕНЗІАРА;

- не передавати будь-яким третім особам конструкторську документацію без попередньої письмової згоди на це ЛІЦЕНЗІАРА;

- не використовувати технічну інформацію, що стала відомою йому під час виконання цього договору та становить комерційну таємницю ЛІЦЕНЗІАРА, в будь-яких власних цілях, прямо не пов'язаних з належним виконанням цього договору;

- не здійснювати жодних дій, які можуть створити передумови для використання будь-якими третіми особами технічної (конструкторської) документації ЛІЦЕНЗІАРА, зокрема не поміщати відомості, що становлять комерційну таємницю ЛІЦЕНЗІАРА, в документах відкритого характеру;

- інші дії необхідні для забезпечення секретності.

6.3. Передавати технічну (конструкторську) документацію та інші відомості, які становлять комерційну таємницю ЛІЦЕНЗІАРА, за межами умов цього договору ЛІЦЕНЗІАТ має право виключно за попередньої згодою ЛІЦЕНЗІАРА.

6.4. У разі, порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ п. 6.1., п. 6.2., п.6.3 цього договору, що буде зафіксовано в рішенні суду, ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується відшкодувати ЛІЦЕНЗІАРУ в повному обсязі всі збитки, які останній зазнав внаслідок такого порушення.

 

 

7. РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

 

7.1. Розмір, порядок і строки виплати ліцензійної винагороди (роялті) за використання КОРИСНОЇ МОДЕЛІ визначені Сторонами в додатку № 1 до цього договору, який є невід'ємною його частиною.

7.2. ЛІЦЕНЗІАР має право в односторонньому порядку переглянути розмір ліцензійних платежів один раз на 12 місяців, про що сторони підписують додаткову угоду до цього договору. У випадку, якщо ЛІЦЕНЗІАТ не згоден із новим розміром ліцензійних платежів, ЛІЦЕНЗІАР має право відмовитись від цього договору в односторонньому порядку. ЛІЦЕНЗІАТ також вважається незгодним із запропонованим розміром платежів у випадку, якщо він не направить письмове повідомлення про свою згоду протягом одного місяця з дня направлення йому повідомлення про зміну розміру ліцензійних платежів.

7.3. Сторони встановили для додатку № 1 режим комерційної таємниці. Повідомлення змісту Додатку № 1 до цього договору (повністю або частково) будь-якій третій особі здійснюється виключно за попередньо отриманою згодою другої Сторони.

7.4. Порушення будь-якої зі Сторін п. 7.3. цього договору, покладає на винну Сторону обов'язок сплатити штраф іншій Стороні у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

 

 

8. СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

 

8.1. Цей ліцензійний договір укладений на строк чинності виключного майнового права на визначену у договорі КОРИСНУ МОДЕЛЬ до 23.09.2020 року.

8.2. Документація та матеріали, що будуть передані ЛІЦЕНЗІАРОМ ЛІЦЕНЗІАТУ на виконання цього договору, підлягають поверненню ЛІЦЕНЗІАРУ після припинення дії цього договору у стані, в якому вони були передані ЛІЦЕНЗІАТУ ЛІЦЕНЗІАРОМ.

8.3. ЛІЦЕНЗІАТ має право після спливу строку дії цього договору або його дострокового припинення, виконувати контракти, що були укладені ним з клієнтами раніше.

 

 

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

9.1. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується вести облік кількості продуктів, виготовлених із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ необхідний для розрахунку ліцензійної винагороди (роялті).

9.2. ЛІЦЕНЗІАР має право в будь-який час вимагати для ознайомлення первинну бухгалтерську документацію ЛІЦЕНЗІАТА в частині, що стосується обліку продуктів, виготовлених із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, направивши ЛІЦЕНЗІАРУ відповідну вимогу.

ЛІЦЕНЗІАР має право вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА надання договорів, за якими здійснюється продаж (поставка) продуктів, виготовлених із застосуванням КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, в частині ціни таких контрактів та розрахунку платежів за продукти, що реалізуються (поставляються) за такими угодами.

 

 

10. ОХОРОНА ПАТЕНТНИХ ПРАВ. ПОЗОВИ ПРОТИ ТРЕТІХ ОСІБ

 

10.1. ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується приймати всіх можливих заходів, щоб права, які випливають з патенту України № 53971, не були порушені третіми особами на території дії цього договору. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про всі порушення, що стануть йому відомими.

10.2. У разі, якщо ЛІЦЕНЗІАТ, забажає порушити позови відносно порушника патенту України № 53971, ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується надавати ЛІЦЕНЗІАТУ всіляку допомогу у захисті патенту (прав, які випливають з патенту).

10.3. Сторони зобов'язуються ані прямо, ані опосередковано (через представників чи афільованих осіб) не приймати участь в кампаніях, в яких може бути використана КОРИСНА МОДЕЛЬ та (або) знання (ноу-хау) з метою виготовлення конкуруючих продуктів.

10.4. Сторони, надають сприяння одна одній при судовому переслідування осіб, які використовують КОРИСНУ МОДЕЛЬ без згоди ЛІЦЕНЗІАРА та ЛІЦЕНЗІАТА.

10.5. ЛІЦЕНЗІАТ, у разі прийняття рішення пред'явити позов до порушника патентних прав, самостійно несе витрати на юридичну допомогу. В сукупний дохід на користь ЛІЦЕНЗІАТА будуть зараховуватися суми стягнуті по таких позовах (за винятком судових витрат та витрат на юридичну допомогу), а ЛІЦЕНЗІАР з цих сум отримає відсоток ліцензійних платежів, розмір якого визначається п. 7.1. цього договору.

ЛІЦЕНЗІАР та ЛІЦЕНЗІАТ домовилися, що представництво інтересів ЛІЦЕНЗІАТА та (або) ЛІЦЕНЗІАРА з будь-яких питань охорони патентних прав, здійснює ТОВ “Юрконсалт”, на що попередньо отримана згода останнього.

 

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ

 

11.1. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується підтримувати чинність патенту України № 53971 до 24.09.2020 року та сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту не пізніш ніж за один місяць до спливу граничного строку оплати збору на наступний рік.

У випадку прострочення виконання зазначеного обов'язку, ЛІЦЕНЗІАР має право самостійно оплатити збір за підтримання чинності патенту України № 53971 та відмовитись від цього договору в односторонньому порядку.

11.2. У разі, якщо патент України № 53971 буде визнаний в судовому порядку недійсним, виплачені ліцензійні платежі (роялті), отримані ЛІЦЕНЗІАРОМ, не підлягають поверненню.

Ліцензійні платежі (роялті), які на момент визнання патенту недійсним ще не виплачені ЛІЦЕНЗІАРУ, не виплачуються.

 

 

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

12.1. Сторони домовилися, що будь-які спори, які прямо чи опосередковано виникатимуть з цього договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися на підставі матеріального та процесуального права України в судовому порядку.

12.2. Претензійний порядок досудового врегулювання спору є обов'язковим.

Сторона, яка отримала претензію від другої Сторони зобов'язується розглянути її і надати мотивовану відповідь протягом 30 (тридцяти) днів, починаючи з дати отримання претензії.

 

 

13. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

13.1 До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

13.2. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами з предмета цього Договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

13.3. Одностороння відмова від цього договору допускається у випадках, передбачених цим договором.

 • 13.4. Кожна зі Сторін цього договору має право зареєструвати зазначений ліцензійний договір (ліцензію) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України в установленому законом порядку.

  З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 • Всі витрати, пов'язані з реєстрацією цього ліцензійного договору в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та з публікацією в офіційному бюлетені “Промислова власність” несе Сторона, яка виявила намір зареєструвати ліцензію.

13.5. Договір укладено у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін та один примірник для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, при цьому усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЛІЦЕНЗІАТ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  в м. Харкові МФО 302150

ЛІЦЕНЗІАР:

Волошин Анатолій Михайлович,

Номер картки платника податків 1723303467,
місце проживання: 61050, Харківська область,
м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

Фізична особа

_________________ А.М. Волошин

 • Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации - (посилання)

 • Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 • Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 • З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 • Дії, пов'язані з поданням до Державної служби інтелектуальної власності України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисноу модель промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

 • Бланки заяв про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, корисної моделі, промислового зразка можна завантажити з офіційного порталу Державної служби інтелектуальної власності - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"