Ліцензійний договір про надання дозволу на використання промислового зразка 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 14/05-18

  Волошин В.О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промислової власності (посилання)

про надання дозволу на використання промислового зразка

 

місто Київ, чотирнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Чуваєв Назар Олександрович, що мешкає за адресою 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31, ідентифікаційний номер 2569969696, паспорт серія ММ номер 258888, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.07.1999 р., що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАР” та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”, місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків, Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17, код за ЄДРПОУ 37878787, в особі керівника Фокіна Олега Юрійовича, діє на підставі Статуту, що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАТ”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та приписами цивільного законодавства, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. За цим договором ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ дозвіл (ліцензію) на використання промислового зразку «Торцевий профіль» (далі ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК), захищеного Патентом на промисловий зразок № 1, на умовах, визначених в цьому договорі.

  Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.2. ЛІЦЕНЗІАР є власником промислового зразку «Профіль» на підставі Патенту на промисловий зразок № 1, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 11 липня 2016 року.

1.3. Вид ліцензії за цим договором — невиключна.

Видача невиключної ліцензії за цим договором не виключає можливості використання ЛІЦЕНЗІАРОМ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКУ у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКУ у зазначеній сфері.

 

 

2. РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

 

2.1. Розмір, порядок і строки виплати плати за використання ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКУ визначаються в Додатку № 1 до цього договору, який є невід'ємною частиною цього договору.

 

 

3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК, НА ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРАВА

 

3.1. Дія даного договору поширюється (права діють) на всю територію України.

3.2. Невиключне право використовувати ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК, надане ЛІЦЕНЗІАТУ за цим договором, діє до 31.10.2018 року. У випадку, якщо жодна із сторін, не пізніше ніж за місяць до закінчення строку не звернеться із повідомленням про відмову від продовження договору, договір є продовженим на той самий строк.

 • 3.3. ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується підтримувати чинність Патенту на промисловий зразок № 1 протягом всього строку дії даного договору. Якщо ЛІЦЕНЗІАР має намір припинити підтримання чинності Патенту на промисловий зразок № 1, він завчасно інформує про це ЛІЦЕНЗІАТА. В цьому випадку Сторони регулюють свої відношення, що випливають з даного договору, у відповідності до чинного законодавства.

  Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

3.4. У разі дострокового припинення чинності Патенту на промисловий зразок № 1 або визнання його недійсним у судовому порядку договір достроково припиняє дію.

 

 

4. ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОГОВОРОМ. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

 

4.1. За цим договором ЛІЦЕНЗІАТУ надається невиключне право:

4.1.1. Використовувати ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК на умовах, визначених в цьому договорі.

Використанням ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКУ визнається: виготовлення виробу із застосуванням ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

 • 4.1.2. За згодою ЛІЦЕНЗІАРА, наданою у письмовій формі, видати письмове повноваження на використання ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА іншій особі (субліцензію).

  Бутнік-Сіверський О.Б. Правові аспекти нарахування винагороди суб'єктам підприємницької діяльності  нерезидентам за субліцензійними договорами (посилання)

4.2. Невиключна ліцензія не обмежує ЛІЦЕНЗІАТА кількістю (асортиментом) продуктів, виготовлених з використанням ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

4.3. Після спливу строку визначеного в п. 3.2. даного договору або його дострокового припинення, ЛІЦЕНЗІАТ повинен негайно припинити використання ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКУ.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. АРБІТРАЖ

 

5.1. За порушення (невиконання чи неналежне виконання) цього договору Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2. ЛІЦЕНЗІАР не відповідає за комерційну реалізацією продуктів, виготовлених з використанням ліцензії. Ризик комерційної реалізації продуктів, виготовлених з використанням ліцензії, несе виключно ЛІЦЕНЗІАТ.

5.3. Суперечки між ЛІЦЕНЗІАРОМ і ЛІЦЕНЗІАТОМ з питань, що прямо чи опосередковано виникають з цього договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися на підставі чинного законодавства України в судовому порядку.

5.4. Претензійний порядок досудового врегулювання спору, що виник в процесі виконання умов цього договору є обов'язковим.

Сторона, яка отримала претензію від другої Сторони зобов'язується розглянути її і надати мотивовану відповідь протягом 30 (тридцяти) днів, починаючи з дати отримання претензії. За порушення вказаного обов'язку, Сторона що ухилилася від надання відповіді сплачує другій стороні штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) грн.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Даний договір вступає в силу від дати його підписання.

6.2. У разі, якщо ЛІЦЕНЗІАТ забажає порушити позови відносно порушника прав, що випливають з Патенту на промисловий зразок № 1, ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ допомогу у захисті прав ЛІЦЕНЗІАТА, визначених в цьому договорі.

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

6.4. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами з предмета цього Договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

6.5. Всі зміни і доповнення до даного договору вносяться у письмовій формі шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

 • 6.6. Кожна зі Сторін цього договору має право зареєструвати зазначений ліцензійний договір (ліцензію) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України в установленому законом порядку. Всі витрати, пов'язані з реєстрацією цього ліцензійного договору в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та з публікацією в офіційному бюлетені “Промислова власність” несе Сторона, яка виявила намір зареєструвати ліцензію.

6.7. Цей договір складено українською мовою на двох аркушах у двох примірниках, по одному для кожній із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАТ ЛІЦЕНЗІАР

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”

місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків,

Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17,

код за ЄДРПОУ 37878787

 

Керівник

______________Фокін Олег Юрійович

Чуваєв Назар Олександрович

місце проживання: 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31,

ідентифікаційний номер 2569969696,

паспорт серія ММ номер 258888

р/р № 26001052200520 в Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 351533

 

_________Чуваєв Назар Олександрович

 

 

Комерційна таємниця

ДОДАТОК № 1

до ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ про надання

дозволу на використання промислового зразка № 14/05-18

 

 

 • РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ (РОЯЛТІ)

  Згідно підпункту 196.1.6. Податкового кодексу України операції з виплат роялті не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.

ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

 

місто Київ, чотирнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони — Чуваєв Назар Олександрович, що мешкає за адресою 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31, ідентифікаційний номер 2569969696, паспорт серія ММ номер 258888, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.07.1999 р., що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАР” та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”, місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків, Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17, код за ЄДРПОУ 37878787, в особі керівника Фокіна Олега Юрійовича, який діє на підставі Статуту, що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАТ”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” та приписами цивільного законодавства, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. Ліцензійна винагорода (роялті) ЛІЦЕНЗІАРА за надання невиключної ліцензії за використання ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА є фіксованою і становить 3000 (три тисячі) грн. на місяць.

  Відповідно до п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на прибуток підприємств включаються пасивні доходи, до яких, відповідно до п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України входить роялті.

2. Сплата роялті ЛІЦЕНЗІАРУ здійснюється щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним.

За порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ обов'язку зі сплати ліцензійної винагороди, він сплачує ЛІЦЕНЗІАРУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

3. Всі ліцензійні платежі (роялті) за цією угодою перераховуються на розрахунковий рахунок ЛІЦЕНЗІАРА - р/р № 26001052200520 в Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 351533.

4. У випадках і в розмірі, встановлених законом, з будь-яких сум нарахованої ліцензійної винагороди (роялті), ЛІЦЕНЗІАТ утримує і сплачує податки з доходу ЛІЦЕНЗІАРА.

5. ЛІЦЕНЗІАР має право відмовитись в односторонньому порядку від цього Договору у випадку несплати ЛІЦЕНЗІАТОМ ліцензійної винагороди протягом двох місяців підряд".

ЛІЦЕНЗІАР має право в односторонньому порядку переглянути розмір ліцензійних платежів один раз на 12 місяців, про що сторони підписують додаткову угоду до цього договору. У випадку, якщо ЛІЦЕНЗІАТ не згоден із новим розміром ліцензійних платежів, ЛІЦЕНЗІАР має право відмовитись від цього договору в односторонньому порядку. ЛІЦЕНЗІАТ також вважається незгодним із запропонованим розміром платежів у випадку, якщо він не направить письмове повідомлення про свою згоду протягом одного місяця з дня направлення йому повідомлення про зміну розміру ліцензійних платежів.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАТ ЛІЦЕНЗІАР

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”

місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків,

Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17,

код за ЄДРПОУ 37878787

 

Керівник

______________Фокін Олег Юрійович

Чуваєв Назар Олександрович

місце проживання: 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31,

ідентифікаційний номер 2569969696,

паспорт серія ММ номер 258888

р/р № 26001052200520 в Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 351533

 

_________Чуваєв Назар Олександрович

 • Волошин В.О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промислової власності (посилання)

 • Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 • Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 • Бутнік-Сіверський О.Б. Правові аспекти нарахування винагороди суб'єктам підприємницької діяльності  нерезидентам за субліцензійними договорами (посилання)

 • З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 • Дії, пов'язані з поданням до Державної служби інтелектуальної власності України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисноу модель промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

 • Бланки заяв про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, корисної моделі, промислового зразка можна завантажити з офіційного порталу Державної служби інтелектуальної власності - (посилання)

 • Згідно підпункту 196.1.6. Податкового кодексу України операції з виплат роялті не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.

 • Відповідно до п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на прибуток підприємств включаються пасивні доходи, до яких, відповідно до п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України входить роялті.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"