Договір позички (безкоштовного користування майном) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

(безоплатного користування майном) № __

 

місто Київ, перше квітня дві тисячі вісімнадцятого року

1. Бондарчук О.А. "Цивілістичні аспекти договору позички" за (посиланням);

 

2. Лист ГУ ДФС у Київській області від 14.12.2015 №2095/14/10-36-17-01 за (посиланням).

 

Ми, що нижче підписались:

 

 • з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖБУД”, код за ЄДРПОУ 000000000, з місцезнаходженням: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00, в особі керівника Даниленко Валентина Петровича, діє на підставі статуту, що далі іменується “ПОЗИКОЧКОДАВЕЦЬ” та

  Встановлені обмеження щодо особи Позичкодавця:

   

  - юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю;

   

  - особа, яка здійснює управління майном, може бути позичкодавцем лише за згодою власника.

 

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСЕРВІС”, код за ЄДРПОУ 000000000, з місцезнаходженням: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00, в особі керівника Білоус Олега Дмитровича, діє на підставі статуту, що далі іменується “КОРИСТУВАЧ”,

 

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Предметом договору позички може бути лише майно, визначене індивідуальними ознаками.

 

 • 1.1. За цим договором ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ передає КОРИСТУВАЧУ у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим договором, Бетонозмішувальну установку СБ-145.2, 1987 р. (об'єкт позички), яку КОРИСТУВАЧ зобов'язується повернути ПОЗИЧКОДАВЦЕВІ після закінчення строку, встановленого цим договором.

  Обов'язковою умовою договору позички є безоплатність в противному випадку йтиметься про договір найму (оренди) майна.

 

1.2. Об'єктом позички за цим договором є Бетонозмішувальна установка СБ-145.2, 1987 р., вартість якої на момент передачі КОРИСТУВАЧЕВІ становить 486000 (чотириста вісімдесят шість) грн 00 коп.

 

1.3. Передача об'єкта позички здійснюється шляхом фактичної передачі у користування та підтверджується підписанням Акту здачі-приймання.

 

 

2. СТРОК ДОГОВОРУ

 

2.1. Строк, на який надається об'єкт позички, становить 1 (один) місяць з моменту його передачі.

Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.

 

 Якщо термін користування річчю в договорі не зазначено і з мети використання речі не можна визначити дату закінчення його користування, вважається, що договір укладений на невизначений строк.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ зобов'язується:

 

3.1.1. Своєчасно передати об'єкт позички КОРИСТУВАЧУ.

 

3.1.2. Попередити КОРИСТУВАЧА про особливі властивості та недоліки об'єкта позички, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна КОРИСТУВАЧА або призвести до пошкодження самого об'єкта позички.

 

 

3.2. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ має право:

 

3.2.1. Вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:

 

1) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;

 

2) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;

 

3) річ самочинно передана у користування іншій особі;

 

4) в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена.

 

 

3.3. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

 

3.3.1. Користуватися об'єктом позички особисто за його призначенням.

 

3.3.2. Нести витрати з підтримання об'єкту позички в належному стані.

 

3.3.3. Повернути об'єкт позички після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому він був на момент його передання, з урахуванням нормального зносу.

 

3.3.4. У разі прострочення повернення об'єкту позички, нести ризик його випадкового знищення або пошкодження.

 

 

3.4. КОРИСТУВАЧ має право:

 

3.4.1. Повернути об'єкт позички, який переданий йому у користування, в будь-який час до спливу строку договору.

 

3.4.2. Передавати об'єкт позички у користування третім особам лише з письмового дозволу ПОЗИЧКОДАВЦЯ.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

4.1. Якщо ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ не виконує обов'язку передати об'єкт позики у користування, КОРИСТУВАЧ має право вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків.

 

4.2. Якщо після припинення договору КОРИСТУВАЧ не повертає річ, ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

 

4.3. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ, КОРИСТУВАЧ звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору, якщо це є наслідком непереборної сили.

 

4.4. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин, обговорених у п. 4.3.) сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

5.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

5.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками.

 

5.4. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

 

5.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну реквізитів, зазначених в цьому договорі.

 

5.6. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, специфікації, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ КОРИСТУВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖБУД”
03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00
код за ЄДРПОУ 000000000
р/р 00000000000

Керівник

_______________________/Даниленко Валентин Петрович/

Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДСЕРВІС”
03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00
Код ЄДРПОУ 000000000
р/р 000000000000

Керівник

_______________________/Білоус Олега Дмитровича/

 • 1. Бондарчук О.А. "Цивілістичні аспекти договору позички" за (посиланням);

   

  2. Лист ГУ ДФС у Київській області від 14.12.2015 №2095/14/10-36-17-01 за (посиланням).

 • Встановлені обмеження щодо особи Позичкодавця:

   

  - юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю;

   

  - особа, яка здійснює управління майном, може бути позичкодавцем лише за згодою власника.

 • Предметом договору позички може бути лише майно, визначене індивідуальними ознаками.

 • Обов'язковою умовою договору позички є безоплатність в противному випадку йтиметься про договір найму (оренди) майна.

 • Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.

   

   Якщо термін користування річчю в договорі не зазначено і з мети використання речі не можна визначити дату закінчення його користування, вважається, що договір укладений на невизначений строк.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"