Посадова інструкція продавця-консультанта 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПАЛАМІР"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПАЛАМІР”

_________________ Капистинський І.А.

 • “14” травня 2018 р.

Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

 • ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА ТОВ "ПАЛАМІР”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 

 • (код КП 5220)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Продавець-консультант належить до професійної групи «Продавці в магазинах», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 5220.

 

1.2. Продавець-консультант призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника ТОВ “ПАЛАМІР”.

 

1.3. Продавець-консультант підпорядковується безпосередньо керуючому магазином. За відсутності продавця-консультанта його обов'язки виконує особа, призначена керуючим магазином.

 

1.4. Для виконання обов'язків та реалізації прав продавець-консультант взаємодіє з директором з маркетингу, директором комерційним, закупником, менеджером зі збуту, керуючим магазином.

 

1.5. У своїй діяльності продавець-консультант керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “ПАЛАМІР” (далі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

 • 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 

Продавець-консультант:

 

2.1. Готує товар до продажу, розпаковує, заповнює та прикріплює ярлики ціни, оформляє прилавкові вітрини.

 

2.2. Перевіряє справність продаваної продукції, візуальному огляду на відповідність найменуванням, маркуванням, проставленим на упаковці. При виявленні недоліків, дефектів товару негайно повідомляє керівника.

 

2.3. Слідкує за робочим місцем: перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи ЕККА або контрольно-касову книгу, отримує і готує пакувальний матеріал.

 

2.4. Виявляє потреби людини, на підставі їх проводить презентацію товару з вигідної сторони, показує товари, консультує щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, ціни, вміло відпрацьовує заперечення клієнта. При оформленні покупки пропонує супутні товари, що збільшують вартість покупки в середньому.

 

2.5. Оформляє покупку документально: підраховує вартість покупки, зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або перевіряє реквізити поданого чеку), видає покупку.

 

2.6. Підраховує гроші (чеки) та здає їх в установленому порядку, звіряє суму реалізації з показаннями касового лічильника.

 

2.7. Веде облік наявних в магазині матеріальних цінностей, залишків найбільш ходових товарів і повідомляє керуючого магазином та звітує про їх рух. Проводить інвентаризації, при виявлених нестачах – з’ясовує їх причину, за неможливості з’ясувати причину на протязі 2-х робочих днів – повідомляє керуючого магазином.

 

2.8. Підтримує порядок та належний протипожежний і санітарний стан в магазині та на своєму робочому місці.

 

2.9. Одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, кількості і комплектності товарів. Вживає заходів щодо заміни товару, яку повернув покупець, його реалізації чи заміні.

 

2.10. Готує інформацію, необхідну для пред’явлення претензій покупцям за порушення термінів приймання та оплати товарів.

 

2.11. Зобов'язується не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю ТОВ «ПАЛАМІР», за винятком випадків, прямо передбачених локальними нормативними актами Товариства або чинним законодавством України.

 

2.12. Зобов'язується при припиненні або розірванні трудового договору передати наявні в користуванні матеріальні носії з інформацією, що становить комерційну таємницю Товариства, або знищити таку інформацію (видалити її з цих матеріальних носіїв).

 

2.13. Повинен виконувати вимоги інструкцій, правил і норми з охорони праці, техніки безпеки. Негайно повідомляти про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і (або) здоров'ю працівників, збереження майна Товариства.

 

2.14. Повинен забезпечити цілісність майна та інших цінностей Товариства, переданих йому на зберігання або для інших цілей.

 

 

3. ПРАВА

 

Продавець-консультант має право:

 

3.1. Брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків.

 

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

 

3.3. Отримувати від працівників Товариства необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції продавця-консультанта.

 

3.4. Проводити оцінку результативності виконання поставлених перед ним завдань.

 

3.5. Вимагати від директора Товариства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.

 

3.6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію.

 

3.7. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідно для здійснення своїх функцій, знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Продавець-консультант несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність, комерційне право.

 

5.2. Асортимент, якісні характеристики товарів, їх виробників, умови зберігання, технічні можливості, ознаки браку.

 

5.3. Умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються покупцеві, перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

 

5.4. Правила підготовки товарів до продажу, способи показу і упакування товарів, принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин, правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару.

 

5.5. Правила зберігання товарів, терміни їх реалізації; порядок використання товарно-касових книг. порядок розрахунку з покупцями; правила поводження з тарою, правила продажу непродовольчих товарів, порядок обміну товарів.

 

5.6. Комп'ютерні програми, пов'язаними з урахуванням продукції (зокрема, «1С: Торгівля і склад»).

 

5.7. Конфліктологію.

 

5.8. Діловодство, організацію праці. Правила користування комп’ютерною, торгово-технологічним обладнанням та офісною технікою.

 

5.9. Основи законодавства про охорону праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду продавця-консультанта може бути призначена особа, яка має базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

 

Керівник ТОВ “ПАЛАМІР”

__________/Капистинський І.А./

   (підпис)

 • "14" травня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений:

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

ПІБ

Дата

Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"