Договір купівлі-продажу EXW на виготовлення вантажопідіймального крана на замовлення (без доставки) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (EXW) № 01

вантажопідйомного крану(без доставки)

м. Харків двадцять перше травня дві тисячі п'ятнадцятий рік

Ми, що нижче підписалися,

 • з одного боку - Товариство з обмеженою відповідальністю “Харків-ЕЗП" код ЄДРПОУ 32ххх567, яке знаходиться за адресою 61082, м. Харків, пр. Московський ххх, оф. 704/2, іменоване надалі «ПРОДАВЕЦЬ», в особі генерального директора Асеєва Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, та

  Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

з іншого боку - Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ», в особі директора з капітального будівництва Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі довіреності № 124 від 11.03.2015 р,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона», діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

попередньо ознайомившись із приписами цивільного законодавства щодо договору, що вчиняється,

досягли домовленості про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується в порядку та на умовах визначених цим договором виготовити Товар (далі за текстом — Товар) і передати його ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар та сплатити за нього грошову суму.

2. УМОВИ ПРО ТОВАР. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ТА КОМПЛЕКТНОСТІ ТОВАРУ

2.1. Товаром за даним договором є кран мостовий електричний однобалковий в/п-20т, прогін-22,5м.

2.2. Товар виготовляється ПРОДАВЦЕМ за технічним завданням ПОКУПЦЯ, яке закріплене в Габаритному кресленні (додаток 1 до договору) та в Технічному описі (додаток 2 до договору). Конструкція, розміри та комплектація Товару визначаються ПРОДАВЦЕМ та повинні забезпечити придатність Товару для використання відповідно до технічного завдання.

 • 2.3. Якість Товару повинна відповідати НПАОП 0.00-1.01-07, стандартам та технічним умовам виробника.

  Більш детально про Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (посилання)

2.4. Товар чи його окремий елемент упаковується в стандартну тару ПРОДАВЦЯ. Необхідність упакування Товару чи його окремого елементу обумовлюється вимогами до перевезення та визначається ПРОДАВЦЕМ. Вартість тари включена у вартість продукції.

2.5. Сторони зобов'язуються в процесі виготовлення Товару, перед його фарбуванням перевірити якість виготовлення Товару та його комплектність, про що скласти Акт проміжного контролю.

Проміжному контролю підлягають:

2.5.1. технічна документація на Товар;

2.5.2. загальний вигляд металоконструкції Товару на відповідність Кресленню загального виду, яке є частиною технічної документації;

2.5.3. габаритні розміри металоконструкції на відповідність вимогам Габаритного креслення;

2.5.4. зварювальні шви Товару;

2.5.5. комплектність обладнання Товару.

2.6. Про час та місце проміжного контролю ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується повідомити ПОКУПЦЯ письмово не пізніш ніж за 5 днів до дати його проведення.

2.7. Письмові повідомлення надсилаються Сторонами засобами електронного повідомлення та поштовим зв'язком.

Повідомлення поштовим зв'язком надсилаються за адресами зазначеними в реквізитах цього договору, а при їх зміні — за адресою вказаною у відповідному повідомленні. Обов'язок надсилання письмового повідомлення вважається виконаним в момент передачі повідомлення до організації зв'язку. У разі відсутності Сторони за адресою зазначеною в реквізитах цього договору, вважається, що повідомлення вручено їй належним чином.

2.8. Сторони домовились вважати неявку ПОКУПЦЯ, повідомленого належним чином про проведення проміжного контролю, наданням ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЮ згоди на одностороннє проведення проміжного контролю та складання Акту проміжного контролю.

Акт проміжного контролю, складений ПРОДАВЦЕМ за результатами односторонньо проведеного проміжного контролю, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується надіслати ПОКУПЦЮ протягом 5 днів після його складання.

 • 2.9. Сторони домовились вважати дату складання Акту проміжного контролю днем виготовлення Товару.

  Від дати виготовлення товару обчислюються гарантійний строк та строк служби.

3. СТРОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

3.1. Товар передається на умовах EXW (згідно з Міжнародними правилами щодо тлумачення термінів "Інкотермс" в редакції 01.01.2010) - ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний надати Товар в розпорядження ПОКУПЦЯ на своєму підприємстві — Харківська область, м. Золочів, вул. Вокзальна, 1.

3.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний надати Товар в розпорядження ПОКУПЦЯ протягом 5 днів з дня отримання передплати, відповідно до п. 5.2.1. цього договору. ПРОДАВЕЦЬ має право виконати свої обов'язки достроково.

3.3. Сторони домовились, що завантаження Товару на транспортний засіб в місці передачі з усіма ризиками та витратами несе ПРОДАВЕЦЬ. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується перед виїздом перевірити закріплення Товару на транспортному засобі та, у випадку неналежного закріплення, негайно повідомити про це ПРОДАВЦЯ. Сторони домовились вважати виїзд завантаженого транспортного засобу з місця передачі Товару достатнім підтвердженням того, що Товар навантажений на транспортний засіб без пошкоджень та належним чином закріплений, що забезпечує перевезення Товару без втрат чи пошкоджень.

4. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар та підписати видаткові накладні. Передача Товару ПОКУПЦЮ проводиться на підставі довіреності на отримання Товару. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний разом з Товаром передати ПОКУПЦЮ необхідну документацію: технічний паспорт, інструкцію з експлуатації, видаткові накладні.

4.2. Про час прийму-передачі Товару ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується письмово повідомити ПОКУПЦЯ в порядку визначеного п.2.7 цього договору не пізніш ніж за 10 днів до дати прийму-передачі Товару.

4.3. Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати Товар ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент надання Товару в розпорядження ПОКУПЦЯ. Товар вважається наданим у розпорядження ПОКУПЦЯ, якщо у строк, визначений в повідомленні ПРОДАВЦЯ, він готовий до передання ПОКУПЦЕВІ у належному місці а має відповідне маркування.

4.3. Прийом Товару за кількістю та якістю проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 року № П-6, а по якості і комплектності - у відповідності до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 року № П – 7 в день визначений в повідомленні ПРОДАВЦЯ.

4.5. Неявка ПОКУПЦЯ, повідомленого належним чином про час прийому-передачі Товару, покладає на ПРОДАВЦЯ обов'язок перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару та (або) упаковку Товару та прийняти Товар на зберігання.

4.5.1. В цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний скласти Акт прийму-передачі, Акт прийому-передачі Товару на зберігання та надіслати зазначені Акти разом з видатковою накладною ПОКУПЦЮ.

4.5.2. ПОКУПЕЦЬ не пізніш 2-х календарних днів з дати отримання Акту прийому-передачі, Акту прийому-передачі Товару на зберігання та видаткової накладної зобов'язаний надіслати на адресу ПРОДАВЦЯ 1 (один) примірник Акту прийому-передачі та 1 (один) примірник видаткової накладної з печаткою ПОКУПЦЯ та підписом уповноваженої ПОКУПЦЕМ особи.

4.5.3. Сторони домовились вважати складання ПРОДАВЦЕМ Акту прийому-передачі Товару на зберігання укладанням договору зберігання з платою за зберігання Товару 600 грн. за добу. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний здійснити оплату послуг зі зберігання протягом 5 днів з дня отримання відповідного рахунку.

4.6. Претензії щодо якості і кількості Товару розглядаються ПРОДАВЦЕМ при виконанні ПОКУПЦЕМ вимог, визначених п.п. 4.4 цього договору, і отриманні письмової претензії протягом 14 календарних днів з дати передачі Товару. Сторони погоджуються, що у разі відсутності претензії у встановлений термін, передача Товару вважається виконаною належним чином і претензій у ПОКУПЦЯ до ПРОДАВЦЯ немає.

У кожній претензії повинні бути зазначені дата і номер накладної, за якою проводилася передача Товару, визначено в чому полягає невідповідність Товару за кількістю та/або якістю, за яким заявлена претензія, а також має бути вказано обгрунтування претензії. До претензії повинні бути додані документи, на підставі яких ПОКУПЕЦЬ обгрунтовує свої вимоги.

4.7. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується розглянути надіслану претензію протягом 30 робочих днів з дати її отримання.

4.8. У разі задоволення претензії ПОКУПЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується усунути недоліки Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати повідомлення ПОКУПЦЯ про задоволення його претензії.

4.9. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому Товару. Право власності на переданий ПОКУПЦЕВІ Товар зберігається за ПРОДАВЦЕМ до оплати Товару. ПОКУПЕЦЬ не має права розпоряджатися Товаром до переходу до нього права власності.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна Товару за договором встановлена домовленістю Сторін та складає 1 200 000 грн., тому числі ПДВ 200 000 грн..

5.2. Оплата Товару здійснюється частинами в наступному порядку:

5.2.1. передплата в розмірі 840 000 грн. протягом 14 днів з моменту укладання цього договору але не пізніш 21.06.2015 року.

5.2.2. грошова сума в розмірі 240 000 грн. протягом 14 днів з моменту складання Акту проміжного контролю, в тому числі при складанні Акту проміжного контролю відповідно до п.2.8 цього договору.

5.2.3. грошова сума в розмірі 120 000 грн. протягом 3 днів з моменту відправлення ПРОДАВЦЕМ повідомлення про час прийму-передачі Товару, відповідно до п.4.2. цього договору.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 • 6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує відповідність Товару вимогам стандартів та технічних умов, визначених в п. 2.3 цього договору, при дотриманні ПОКУПЦЕМ умов експлуатації, транспортування, зберігання і монтажу, встановлених цими стандартами, технічними умовами, технічним паспортом та інструкцією з експлуатації.

  В технічному паспорті визначається строк придатності (служби).

  Протягом строку придатності, продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них (ст. 1209 ЦК України).

 • 6.2. Гарантійний термін експлуатації - 12 (дванадцять) місяців з дня введення Товару в експлуатацію, але не більше 18 (вісімнадцяти) місяців з дня виготовлення Товару.

  Протягом гарантійного строку виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з її недоліками. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ч. 2 ст. 679 ЦК України).

6.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальність за недоліки (дефекти) Товару, виявлені в межах гарантійного строку, якщо вони сталися внаслідок неправильної експлуатації Товару, неналежного ремонту, зробленого самим ПРОДАВЦЕМ чи залученою ним третьою особою.

7. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з моменту його підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені збитки.

 • 8.2. За порушення ПОКУПЦЕМ п. 4.5.3. та п. 5.2. цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • 8.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ПРОДАВЦЯ, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від простроченої (несплаченої) суми.

  Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

8.4. За порушення ПОКУПЦЕМ п. 4.5.2 цього договору, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити ПРОДАВЦЮ штраф в розмірі 1000 грн. Сплата штрафу не звільняє ПОКУПЦЯ від виконання обов'язку визначеного п.4.5.2 цього договору.

8.5. За порушення ПРОДАВЦЕМ строку встановленого п.3.2 цього договору, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Товару за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

8.6. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони домовилися, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

10.2. Сторони домовились, що невиконання ПОКУПЦЕМ обов'язку передбаченого п. 5.2.1 цього договору є достатньою підставою для розірвання договору за ініціативою ПРОДАВЦЯ та без покладання на останнього будь-яких майнових санкцій.

Договорі вважається розірваним за вказаною підставою з моменту повідомлення ПОКУПЦЯ про таке розірвання.

10.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.4. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПОКУПЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — nashchas@gmail.com;

для передачі факсом — (044) 234-34-34.

На адресу ПРОДАВЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 61082, м. Харків, пр. Московський ххх, оф. 704/2;

для передачі електронною поштою - hez@gmail.com;

для передачі факсом - (057) 751-хх-56.

10.5. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це одна одну протягом трьох календарних днів.

10.6. Сторони погоджуються з тим,що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

10.7.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ та ПРОДАВЦЯ переходять права та обов'язки, які випливають з цього договору.

10.8. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками сторін, що уклали цей договір.

11. ДОДАТКИ

11.1. До договору додаються такі додатки, які є невід'ємною частиною цього договору:

Додаток № 1. Габаритні креслення.

Додаток № 2. Технічний опис.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ “Харків-ЕЗП”

61082, м. Харків, пр. Московський ххх, оф. 704/2

Код ЄДРПОУ 32ххх567 , ІПН 32ххх5620373,

св. № 29697503.

р/р 26003060321111 в Харківському ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186 м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675.

 

 

Генеральний директор

Директор

_____________________ Асеєв В.В

__________________________Волошин А.М.

 • Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

 • Більш детально про Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (посилання)

 • Від дати виготовлення товару обчислюються гарантійний строк та строк служби.

 • В технічному паспорті визначається строк придатності (служби).

  Протягом строку придатності, продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них (ст. 1209 ЦК України).

 • Протягом гарантійного строку виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з її недоліками. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ч. 2 ст. 679 ЦК України).

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"