Договір купівлі-продажу віконних блоків (з виготовленням на замовлення, доставкою та вставновленням) 4.33

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

З кінцевим покупцем

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 18/05

 • (віконних блоків)

  Вікна для будинків і споруд є продукцією, що підлягає обов'язковій сертифікації, тому продавець обов'язково має надати покупцеві сертифікат якості (відповідно до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 01.02.2005 № 28)

 

місто Київ, вісімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 00324, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 00350, місто Київ, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ПОКУПЕЦЬ”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли угоди про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ в порядку і на умовах цього договору зобов'язується виготовити і передати у власність ПОКУПЦЕВІ блоки віконні (далі по тексту «Товар»), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах визначених даним угодою.

1.2. Товар виготовляється ПРОДАВЦЕМ в кількості і згідно конструкції, розмірам і в комплектації, узгодженому Сторонами в листку розмірів (додаток № 1 до договору).

 • 1.3. Якість Товару повинна відповідати стандартам ДСТУ Б В.2.7-107: 2008 «склопакети КЛЕЄНІ. БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Технічні умови »і ДСТУ Б В.2.6-15: 2011« БЛОКИ ВІКОННІ ТА Дверні ПОЛІВІНІЛХЛОРІДНІ Загальні технічні умови ».

  Інформація про товар має містити відомості, передбачені ч. 1 ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (посилання

1.4. Роботи з установки Товару здійснюються ПРОДАВЦЕМ за адресою: Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23.

У перелік робіт з установки Товару входить:

доставка Товару до місця проведення робіт у межах міської межі і за наявності вантажного ліфта;

демонтаж старого вікна (якщо необхідно і без збереження його функціональних і естетичних якостей);

монтаж Товару (без закладення внутрішніх і зовнішніх укосів, без виносу сміття, збільшення або зменшення прорізів).

1.5. Виконання робіт, що не входять до переліку, визначеного п. 1.4. цього договору, узгоджуються Сторонами окремою угодою.

1.6. Товар або його окремий елемент упаковується в стандартну тару ПРОДАВЦЯ. Необхідність упаковки Товару або його окремого елемента обумовлюється вимогами до перевезення та визначається ПРОДАВЦЕМ самостійно. Вартість тари включена у вартість Товару.

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

 • 2.1.ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується виготовити і здійснити монтаж Товару протягом 10 (десяти) робочих днів від дати здійснення Покупцем передоплати, передбаченої п. 3.2.1. цього договору.

  Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості, або розірвання договору і відшкодування збитків.

2.2. Конкретну дату (час) доставки і установки Товару Продавець і покупець узгоджують не пізніше ніж за 3 дні до дати визначеної в п. 2.1. договору.

2.3. До початку виконання робіт ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний:

2.3.1. забезпечити безперешкодний доступ до місця проведення монтажних робіт, безперешкодне виконання робіт, безперешкодний ввіз і вивіз обладнання та матеріалів ПРОДАВЦЯ необхідних для виконання робіт з монтажу Товару;

2.3.2. забезпечити електроенергією за місцем проведення робіт: 220V, 50 Гц.

2.4. Прийом-передача Товару та виконаних робіт оформляється актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

2.5. Право власності і ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту підписання акта приймання-передачі.

 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Ціна Товару становить: 12 000 (дванадцять тисяч) грн. У ціну Товару входить вартість робіт з його монтажу (встановлення).

3.2. Оплата Товару Покупцем здійснюється частинами в наступному порядку:

3.2.1. передоплата в розмірі: 5 000 (п'ять тисяч) грн., яка вноситься (сплачується) ПОКУПЦЕМ в день укладення цього договору;

3.2.2. остаточний платіж у розмірі: 7 000 (сім тисяч) грн. в день закінчення виконання робіт з установки Товару одночасно з підписанням акта приймання-передачі.

3.3. ПОКУПЕЦЬ має право повністю оплатити Товар в день укладення договору.

 

 

 • 4. ГАРАНТІЇ

  Закон України "Про захист прав споживачів" (посилання)

 

4.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує відповідність Товару вимогам стандартів, визначених у п. 1.3. цього договору, при дотриманні ПОКУПЦЕМ умов експлуатації, встановлених цими стандартами, технічним паспортом та інструкцією по експлуатації Товару.

 • 4.2. Гарантійний термін - 36 (тридцять шість) місяців з дня підписання Сторонами акта приймання-передачі.

4.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальність за недоліки (дефекти) Товару, виявлені в межах гарантійного строку, якщо вони сталися внаслідок неправильної експлуатації Товару, неналежного ремонту, виконаного самим ПОКУПЦЕМ або залученими ним третіми особами.

4.4. Гарантія не поширюється на додаткові матеріали: підвіконня, відливи, козирки, антимоскитні сітки, жалюзі, ролети й інше.

 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, несе відповідальність передбачену цим договором і законом.

6.2. За порушення ПОКУПЦЕМ п. 3.2.2 цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

6.3. У разі порушення ПРОДАВЦЕМ терміну виготовлення і монтажу Товару, за умови повного дотримання ПОКУПЦЕМ п. 2.3. договору, ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЕВІ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Товару за кожен день прострочення.

6.4. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, і яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припинення обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона дізналася або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості або угоди між сторонами щодо предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

7.2. Сторони домовилися, що невиконання покупцем обов'язку, передбаченої п. 3.2.1 цього договору є достатньою підставою для розірвання договору за згодою Сторін.

Сторони домовилися вважати договір розірваним за вказаною підставі, в разі невнесення передоплати ПОКУПЦЕМ в день укладення договору.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за погодженням сторін.

 • 7.5. Підписанням цього договору ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що йому повністю надана необхідна, достовірна та своєчасна інформація про товар, його кількість, якість, асортимент, конструкції, ціною, гарантійні зобов'язання, а також інформація про виробника та продавця Товару. Своїм підписом ПОКУПЕЦЬ під цим договором ПОКУПЕЦЬ засвідчує, що претензії щодо надання інформації, її змісту, повноти та своєчасності надання відсутні.

  Інформація про якість товару доводиться до споживача в технічній документації, прикладеній до товару, на етикетках, чи маркуванням іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

7.6. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін.

До договору додається:

Додаток 1. Лист замірів.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

місце знаходження: 00324, Україна, м. Київ,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Києві

МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України

в Запорізькій області 25.01.1999 р.,

місце проживання: 00350, місто Київ,

вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

 

_________________ А.М. Волошин

Примірник договору купівлі-продажу № 18/05 від 18.15.2018 р. отримав

18.05.2018 р. _______________________ А. М. Волошин

 

 

 

Додаток № 1 договору купівлі-продажу № 18/05 від 18.05.2018 р.

 

ЛИСТ ЗАМІРІВ

 

На кресленнях вказана конфігурація виробів видом з боку відкривання, для глухого вікна виробів з боку штапика.

Лист заміру

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 1 шт

 

профіль _________________________________

колір _____________________________________

скління _______________________________

Додаткові матеріали:

підвіконня _______________________________

відлив ____________________________________

козирок __________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 3 шт

 

профіль _________________________________

колір _____________________________________

скління _______________________________

Додаткові матеріали:

підвіконня _______________________________

відлив ____________________________________

козирок __________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 1 шт

 

профіль _________________________________

колір _____________________________________

скління _______________________________

Додаткові матеріали:

підвіконня _______________________________

відлив ____________________________________

козирок __________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

 


 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

місце знаходження: 00324, Україна, м. Київ,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Києві

МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України

в Запорізькій області 25.01.1999 р.,

місце проживання: 00350, місто Київ,

вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

 

_________________ А.М. Волошин

  • АКТ № 1

  Основним первинним документом, що підтверджує факт надання послуги, є акт прийому-передачі послуг.

 • прийому-передачі

  Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  - назву документа (форми);

  - дату і місце складання;

  - назву підприємства, від імені якого складено документ;

  - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

  господарської операції;

  - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

  операції і правильність її оформлення;

  - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

  особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

(договору купівлі-продажу № 18/05 від 18.05.2018 р.)

 

місто Київ, "__" _________ дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 00324, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 00350, місто Київ, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ПОКУПЕЦЬ”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, склали цей Акт про те, що ПРОДАВЦЕМ згідно договору купівлі-продажу № 18/05 від 18.05.2018 р. виготовлені і проведені роботи по установці наступних віконних блоків:№ з/п

Найменування Товару

Кількість Товару

 

Разом:

Віконні блоки, виготовлені і встановлені ПРОДАВЦЕМ відповідають умовам зазначеного вище договору купівлі-продажу. Претензій по кількості і якості віконних блоків, а також з їх монтажу ПОКУПЕЦЬ не має.

ПОКУПЕЦЬ отримав паспорт віконного блоку, інструкцію по експлуатації та догляду за вікнами з пластика.

Цей Акт складений у 2 (двох) примірниках, один з яких знаходиться у ПРОДАВЦЯ, другий - у ПОКУПЦЯ.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

місце знаходження: 00324, Україна, м. Київ,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Києві

МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України

в Запорізькій області 25.01.1999 р.,

місце проживання: 00350, місто Київ,

вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

 

_________________ А.М. Волошин

 • Вікна для будинків і споруд є продукцією, що підлягає обов'язковій сертифікації, тому продавець обов'язково має надати покупцеві сертифікат якості (відповідно до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 01.02.2005 № 28)

 • Інформація про товар має містити відомості, передбачені ч. 1 ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (посилання

 • Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості, або розірвання договору і відшкодування збитків.

 • Закон України "Про захист прав споживачів" (посилання)

 • При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

 • Гарантійний строк також має зазначатись у паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

 • Інформація про якість товару доводиться до споживача в технічній документації, прикладеній до товару, на етикетках, чи маркуванням іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

 • Основним первинним документом, що підтверджує факт надання послуги, є акт прийому-передачі послуг.

 • Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  - назву документа (форми);

  - дату і місце складання;

  - назву підприємства, від імені якого складено документ;

  - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

  господарської операції;

  - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

  операції і правильність її оформлення;

  - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

  особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"