Договір підряду на переробку вантажного автомобіля в пасажирський (в режимі переробка на митній території) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 01

на переробку вантажного автомобіля в пасажирський

 

місто Київ, девдв'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальностю "Поток", код ЄДРПОУ 36645774, з місцезнаходженням за адресою: 62032, м. Харків, вул. Старовокзальна, 13, що далі іменується «Підрядник», в особі керівника Гобузова Юрія Валентиновича, що діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони — Приватне підприємство "КОЗАЧОК", код 31756630,  з місцезнаходженням за адресою: 62212, Харківська область, село Гур’їв Козачок, вул. Зарічна, буд. 7, що далі іменується «Замовник», в особі керівника Бочарова Юрія Валентиновича, що діє на підставі Статуту, далі «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

 досягли домовленості про наступне:

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати роботу, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

 

 • 1.2. Роботою за цим договором є переробка вантажного автомобіля (УКТЗЕД 8704) в пасажирський (УКТЗЕД 8702), що включає в себе:

  Детальніше про нормативні вимоги до переробки автомобілів http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2010-%D0%BF

-підготовку віконних прорізів;

-встановлення вікон;

-шумо-, термоізоляція;

-зняття перегородок;

-обшивку салона;

-встановлення підлоги;

-встановлення стелі;

-пошиття сидінь;

-встановлення пасажирських сидінь;

-встановлення електроніки;

-тонування вікон;

-встановлення штор і занавісок;

-встановлення відкидних столиків тощо.

 • Перелік відомостей про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки та етапів переробки; кількісні показники товарів; кількісні показники інших товарів, що витрачаються Підрядником на здійснення операцій з переробки (з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі); найменування та кількість відходів переробки визначаються в Технологічній схемі переробки, яка є додатком № 1 до цього договору.

  Наявність технологічної схеми переробки обов'язково для отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки (ст. 149 Митного кодексу України).

 

1.3. Місце виконання робіт - Харківська область, м. Харків, вул. Квіткова.

 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

2.1. Виконання Підрядником переробки кожного окремого вантажного автомобіля в пасажирський погоджується Сторонами в Специфікації на переробку, яка є невід'ємною частиною цього договору.

 

2.2. Специфікація на переробку вантажного автомобіля в пасажирський містить в собі погодження між Сторонами щодо:

- характеристики транспортного засобу, який підлягає переробці: реєстраційний знак, ідентифікаційний номер (VIN), тип, категорія, рік випуску, № двигуна, колір, потужність двигуна (кВт/л.с.), паспорт ТЗ -серія №, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу -серія №;

- найменування, кількості та технічних показників (довжина, ширина, діаметр тощо) матеріалів, що надаються Замовником і які будуть використані під час переробки, відповідно до Технологічної схеми переробки;

- найменування, кількості та технічних показників (довжина, ширина, діаметр тощо) українських матеріалів, які будуть повністю використані під час переробки (за виключенням палива та енергії), відповідно до Технологічної схеми переробки;

- строку виконання переробки окремого автомобіля;

- розміру оплати з переробки окремого автомобіля.

 

2.3. Замовник зобов'язується передати вантажний автомобіль та матеріали, визначені Специфікацією на переробку, протягом 14 днів з моменту погодження Сторонами Специфікації. Вантажний автомобіль та матеріали, визначені Специфікацією на переробку, передаються Замовником Підряднику в митному режимі “Переробка на митній території України”.

 

2.3. Підрядник зобов'язується під час виконання роботи використовувати матеріали, які надані Замовником та українські товари, що витрачатимуться при здійсненні операцій з переробки на митній території України, відповідно до Технологічної схеми переробки. Підрядник зобов'язується при використанні матеріалів наданих Замовником до початку виконання робіт перевірити якість наданих матеріалів.

 

2.5. Підрядник зобов'язується виконати роботи відповідно до Технологічної схеми переробки, Специфікації та вимог правил і стандартів.

 

2.6. Для виконання цього договору Підрядник має право залучати субпідрядників. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання субпідрядниками.

 

2.7. Підрядник зобов'язується самостійно забезпечити свою діяльність з переробки вантажного автомобіля нормативно-технічною документацією на відповідний вид переробки та здійснити узгодження зазначеної документації з Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством інфраструктури України.

 

2.8. Підрядник зобов'язується надати Замовнику на кожний перероблений автомобіль свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

 • 2.9. Підрядник зобов'язується передати Замовнику перероблений автомобіль та відходи, які залишились після переробки відповідно до Специфікації у 10 денний строк після завершення переробки шляхом реекспорту.

  Визначення в договорі умов про реекспорт є обов'язковим для поміщення автомобіля в митний режим “Переробка на митній території”

 

 

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

3.1. Строк виконання робіт за цим договором встановлюється Специфікаціями переробки, які є невід'ємними частинами цього договору.

 

3.2. Підрядник має право на дострокове виконання робіт.

 

 

4. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙОМ РЕЗУЛЬТАТУ РОБІТ

 

4.1. На підтвердження виконання робіт, які передбачені цим договором та Специфікацією, Підрядник зобов'язується видати Замовнику Сертифікат відповідності, що підтверджує справність переробленого окремого вантажного автомобіля, свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

4.2. Сторони зобов'язується підписати Акт передачі-прийому виконаних робіт.

 

4.2. Роботи вважаються виконаними після підписання Сторонами Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

 

5. ГАРАНТІЇ

 

5.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт відповідно до договору протягом гарантійного строку.

Підрядник надає гарантії якості виконаної роботи Замовнику.

 

5.2. Гарантійний строк становить 12 (дванадцять) місяців з дня підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

6.1. Валютою договору є євро. Валютою платежів - євро.

 

6.2. Загальна ціна робіт, виконуваних за цим договором, становить 7500,00 євро. Ціна робіт визначена домовленістю сторін.

 

6.3. Якщо інше не передбачено Специфікацією на переробку, оплата за договором здійснюється в наступному порядку:

 

6.3.1. Передоплата в розмірі 3500,00 протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту погодження Сторонами Специфікації на переробку.

 

6.3.2. Остаточний розрахунок протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

6.4. Розрахунки за цим договором здійснюються в безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

7.1. За порушення умов цього договору, сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

 

7.2. За порушення Замовником п. 6.3.2. цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

 

7.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу Підрядника Замовник зобов'язується оплатити суму боргу та 12 (дванадцять) відсотків річних від простроченої (несплаченої) суми.

 

7.4. Сторони домовилися, що невиконання Замовником обов'язку, передбаченого п. 6.3.1 цього договору є достатньою підставою для відмови Підрядника від виконання робіт з переробки за відповідною Специфікацією та без покладання на останнього будь-яких майнових санкцій.

 

7.5. Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого Замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу.

 

7.6. Підрядник відповідає за неналежну якість роботи або порушення строку виконання роботи.

Якщо відступи у роботі від умов Специфікації є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений Замовником розумний строк, Замовник має право відмовитися від виконання окремої Специфікації та вимагати від Підрядника відшкодування збитків.

 

7.7. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

 

7.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, і яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка довідалася або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

8. АРБІТРАЖ

 

8.1. Сторони домовилися, що вони вживатимуть відповідних заходів для врегулювання можливих суперечок шляхом переговорів і консультацій.

 

8.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку. Застосоване право - право України.

 

 

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання. Строк дії договору один рік.

 

9.2. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості або угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

 

9.3. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише при умови, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими та це представниками Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу Замовника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 62212, Харківська область, село Гур’їв Козачок, вул. Зарічна, буд. 7;

для передачі електронною поштою — kozachok@ukr.net;

для передачі факсом — (057) 32-32-58.

На адресу Підрядника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 62032, м. Харків, вул. Старовокзальна, 13;

для передачі електронною поштою — potok-tov@gmail.com;

для передачі факсом — (057) 262-58-58.

 

9.4. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це один одному протягом 3 (трьох) календарних днів.

 

9.5. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

9.5.1. До правонаступника Підрядника та Замовника переходять права та обов'язки, що випливають з цього договору.

 

9.6. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками сторін, які уклали цей договір.

 

9.7. Договір складений на українській та англійських мовах. У випадку розходження між цими текстами переважну силу буде мати текст на українській мові.

 

 

10. ДОДАТОК

 

10.1. До договору додаються такі додатки, які є невід'ємною частиною цього договору:

Додаток № 1. Технологічна схема переробки.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальностю "Поток"

код ЄДРПОУ 36645774

адреса: 62032, м. Харків, вул. Старовокзальна, 13

№ рахунку: 26044440152

Банк: ПАТ «БАНК«ГАРАНТ»

МФО: 353577

 

Керівник

_____________________________ Ю.В. Горбузов

 

ЗАМОВНИК:

Приватне підприємство “КОЗАЧОК”

код ЄДРПОУ 31756630

адреса: 62212, Харківська область, село Гур’їв Козачок, вул. Зарічна, буд. 7

№ рахунку: 26000040655

Банк:ПАТ «БА-БАНК»

МФО: 358799

 

Керівник

____________________________ Ю.В. Бочаров

 

 • Детальніше про нормативні вимоги до переробки автомобілів http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2010-%D0%BF

 • Наявність технологічної схеми переробки обов'язково для отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки (ст. 149 Митного кодексу України).

 • Визначення в договорі умов про реекспорт є обов'язковим для поміщення автомобіля в митний режим “Переробка на митній території”

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"