Договір зберігання 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ № 12/06/2018

  Детальніше про особливості укладення договору зберігання дивись статтю Гутгарц К. “Договір зберігання: форма, істотні умови, види” (посилання)

 

м. Київ, дванадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з одного боку - ТОВ "МІСТ", код ЄДРПОУ 45784578, з місцезнаходженням за адресою: 61082, Харківська обл., місто Харків, вул. Хорольська, буд. 144, іменується надалі «ЗБЕРІГАЧ», в особі керівника Ковальова Станіслава Львовича, що діє на підставі Статуту, та

з іншого боку — ФОП Лещенко Галина Ігорівна, податковий номер 2708506080, з місцепроживанням за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Стрілецька, буд. 2, що далі іменується «ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ»,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона», діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

 • досягли домовленості про наступне:

  Договір зберігання укладається у письмовій формі, якщо хоча б одна сторона є юридичною особою, або ціна договору перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн. - згідно пункту 5, підрозділу 1, розділу ХХ Податкового кодексу України). Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій формі, незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання.

  Письмова форма вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим документом, виданим зберігачем. Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею номерного жетона, іншого знака, якщо це встановлено законодавством або є звичайним для даного виду зберігання.

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ЗБЕРІГАЧ зобов'язується за плату зберігати Товар, який переданий йому ПОКЛАЖОДАВЦЕМ, і повернути цей Товар у схоронності в обумовлений договором строк.

 

1.2. Перелік Товарів, що передається на зберігання за цим договором, зазначений в Акті приймання-передачі Товару, який є невід’ємною частиною договору.

 

1.3. Місце зберігання Товару за місцем знаходження виробництва ЗБЕРІГАЧА.

 

 

2. ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 

2.1. Прийняття Товару ЗБЕРІГАЧЕМ посвідчується Актом приймання-передачі, в якому зазначається Товар, переданий на зберігання, його кількість і оцінка.

 

2.2. ЗБЕРІГАЧ несе відповідальність за збереження Товару з моменту прийняття Товару на зберігання.

 

2.3. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується повернути Товар або його частину ПОКЛАЖОДАВЦЮ за першою вимогою останнього протягом трьох робочих днів з моменту одержання вимоги. Вимога передається ЗБЕРІГАЧУ за допомогою електронного повідомлення, поштового, телеграфного, факсимільного зв'язку або усно.

 

2.4. Повернення Товару або його частини ПОКЛАЖОДАВЦЕВІ в місці зберігання та посвідчується Актом повернення Товару або частини зі зберігання.

 

2.5. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується зберігати Товар, який передано йому ПОКЛАЖОДАВЦЕМ.

 

 

3. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

 

3.1. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується зберігати отриманий ним Товар ПОКЛАЖОДАВЦЯ у схоронності.

 

3.2. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується самостійно здійснювати розміщення Товарів ПОКЛАЖОДАВЦЯ у своєму приміщенні.

 

3.3. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується виокремити Товар ПОКЛАЖОДАВЦЯ серед інших Товарів. На вимогу ПОКЛАЖОДАВЦЯ, ЗБЕРІГАЧ зобов'язується надати ПОКЛАЖОДАВЦЮ можливість огляду Товарів та/або проведення інвентаризації Товарів не частіше одного разу на місяць.

 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

 • 4.1. Розмір плати за надання послуг зі зберігання Товару складає 500 грн. за весь строк зберігання. Плата за надання послуг включає в себе всі витрати ЗБЕРІГАЧА.

  Витрати зберігача на зберігання речі не є платою за зберігання, але можуть бути включені до неї за домоленістю сторін.

  Під витратами зберігача за зберігання речі маються на увазі грошові та інші організаційно-матеріальні витрати, які може зазнати зберігач для забезпечення належної схоронності майна. Такі витрати для сторін є передбачуваними і обумовлюються відо мими властивостями речі і можуть бути включені сторонами в плату за зберігання для зручності розрахунків. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачеві понад плату за зберігання. При цьому, такі витрати мають бути необхідними і не надмірними. 

  Більш детальніше тут.

4.2. Надання послуг за даним договором здійснюється на умовах 100 % передплати. ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ЗБЕРІГАЧА, зазначений в реквізитах даного договору.

 

 

 • 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  Строк, протягом якого зберігач зобов'язаний зберігати річ, має бути визначений у договорі. Якщо ж строк зберігання не встановлений і не може бути визначений виходячи з умов договору, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення.

 

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту передання Товару на зберігання ЗБЕРІГАЧЕВІ.

 

 • 5.2. Строк дії договору складає три місяці з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару.

  Незважаючи на строк, на який була надана річ на зберігання, зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути її.

 

 

 • 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

6.2. ЗБЕРІГАЧ несе відповідальність перед ПОКЛАЖОДАВЦЕМ за втрату (нестачу) чи пошкодження товару:

за втрату (нестачу) Товару - у розмірі його вартості;

за пошкодження Товару - у розмірі суми, на яку знизилась його вартість. Сума визначається за домовленістю Сторін або в судовому порядку.

Якщо внаслідок пошкодження Товару його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за первісним призначенням, ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ має право відмовитися від нього і вимагати від ЗБЕРІГАЧА відшкодування ціни цього Товару.

 

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

 

6.4. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально відповідними компетентними органами.

 

6.5. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за даним договором зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 

6.6. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – судом України, що має відповідну юрисдикцію.

 

 

 • 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  Детальніше про відображення у облікових документах факту укладення договору зберігання дивись статтю Водоп'янової О. "Договір зберігання: облікові аспекти" (посилання)

 

7.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмета цього договору втрачають силу з моменту його підписання.

 

7.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

7.3. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ЗБЕРІГАЧ

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

ТОВ "МІСТ"

код ЄДРПОУ 45784578

місцезнаходження: 61082, Харківська обл., м. Харків, вул. Хорольська, буд. 144

р/р 26001223122312  в ПАО «ПУМБ» г. Київ, МФО 125245

 

ФОП Лещенко Галина Ігорівна

податковий номер 2708506080

місцезнаходження за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Стрілецька, буд. 2,

р/р 26004578457845 в ПАТ “Універсал Банк” м. Київ МФО 124512

 

Керівник

ФОП

_____________________ С.Л. Ковальов

__________________________ Г.І. Лещенко

 • Детальніше про особливості укладення договору зберігання дивись статтю Гутгарц К. “Договір зберігання: форма, істотні умови, види” (посилання)

 • Договір зберігання укладається у письмовій формі, якщо хоча б одна сторона є юридичною особою, або ціна договору перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн. - згідно пункту 5, підрозділу 1, розділу ХХ Податкового кодексу України). Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій формі, незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання.

  Письмова форма вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим документом, виданим зберігачем. Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею номерного жетона, іншого знака, якщо це встановлено законодавством або є звичайним для даного виду зберігання.

 • Витрати зберігача на зберігання речі не є платою за зберігання, але можуть бути включені до неї за домоленістю сторін.

  Під витратами зберігача за зберігання речі маються на увазі грошові та інші організаційно-матеріальні витрати, які може зазнати зберігач для забезпечення належної схоронності майна. Такі витрати для сторін є передбачуваними і обумовлюються відо мими властивостями речі і можуть бути включені сторонами в плату за зберігання для зручності розрахунків. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачеві понад плату за зберігання. При цьому, такі витрати мають бути необхідними і не надмірними. 

  Більш детальніше тут.

 • Строк, протягом якого зберігач зобов'язаний зберігати річ, має бути визначений у договорі. Якщо ж строк зберігання не встановлений і не може бути визначений виходячи з умов договору, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення.

 • Незважаючи на строк, на який була надана річ на зберігання, зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути її.

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Детальніше про відображення у облікових документах факту укладення договору зберігання дивись статтю Водоп'янової О. "Договір зберігання: облікові аспекти" (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"