Договір підряду з фізичною особою 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №07/05

 

місто Київ, сьоме травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 • з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “ОКСАМИТ”, код за ЄДРПОУ 8989464665, з місцезнаходженням: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103, що далі іменується "ЗАМОВНИК" в особі керівника Протасова Віктора Володимировича, діє на підставі Статуту, та

  Інформативно про істотні умови договору підряду читати Гриняк А.Б. "Договір підряду як регулятор підприємницьких відносин у сфері виконання робіт" за (посиланням).

   

з другої сторони — Старинчук Лев Михайлович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 5664546542, паспорт серії ХХ № 454531, виданий Голосієвським РВ ГУМВС України у м. Києві, що проживає за адресою: 03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 33, кв. 5, далі іменується - “ПІДРЯДНИК”,

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. За цим договором ПІДРЯДНИК зобов'язується, власними силами, з матеріалів та на обладнанні ЗАМОВНИКА, виконати роботу, обсяг, вид та етапи якої визначені в акті — завданні, що є невід'ємною частиною цього договору, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

  Не варто укладати договори підряду на тривалий строк з метою врегулювання трудових відносин, бо при перевірці їх можуть перекваліфікувати в трудові договори.

   

  Для того, щоб уникнути такої перекваліфікації необхідно слідувати деяким правилам:

   

  - коректно визначити предмет договору - без натяку на трудові відносини, бажано з посиланням на конкретні роботи, що підлягають виконанню;

   

  - уникати будь-яких фраз, які можуть стосуватися тільки трудових відносин. Наприклад, замість «виконавець зобов'язаний надавати послуги на території замовника щодня з 9:00 до 18:00, крім вихідних і святкових днів» записати: «забезпечити можливість доступу виконавця на територію замовника щодня з 9:00 до 18:00, крім вихідних і святкових днів»;

   

  -не варто обумовлювати в договорі факт підпорядкування виконавця замовнику;

   

  -не вживати словосполучення «оплата праці». ЦПД передбачає поняття «вартість» і «ціна»;

   

  -чітко прописувати строки виплати винагороди — «оплата послуг виконавця здійснюється протягом 5 днів після підписання акта надання послуг». Якщо в триваючому договорі вказати, що виплата відбувається два рази на місяць, і виплачувати її в строки виплати авансу та основної частини зарплати, щомісяця підписуючи акти виконаних робіт/наданих послуг, то будь-який перевіряючий зверне увагу на таку закономірність.

   

1.2. Акт - завдання має містити:

перелік та кількість наданого матеріалу;

найменування робіт;

строк виконання робіт;

вартість одиниці виготовленої продукції;

кількість виготовленої продукції.

1.3. Сторони домовились, що ПІДРЯДНИК виконує роботи, передбачені в акті-завданні, з використанням матеріалів та засобів, наданих ЗАМОВНИКОМ. Перед тим, як приступити до виконання робіт, ПІДРЯДНИК зобов'язаний здійснити перевірку наданих матеріалів щодо якості.

1.4. СТОРОНИ домовились вважати, що підписання акту - завдання ПІДРЯДНИКОМ — являється підтвердженням прийняття ним матеріалу, для виконання робіт.

1.5. Прийняття виконаних робіт ЗАМОВНИКОМ, оформлюється актом прийому - передачі виконаних робіт.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

 • 2.1. Загальна вартість виконаних робіт визначається в акті прийому - передачі виконаних робіт та сплачується протягом 5 (п'яти) календарних днів, з моменту підписання акту прийому - передачі СТОРОНАМИ у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на безготівковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

  Укладання договору підряду замість трудового не звільнить Вас від сплати податків і зборів, які однакові як при ТД так і при ЦПД, однак варто зазначити, що при оподаткуванні ПДФО нарахованої зарплати та винагороди за договором ЦП існує відмінність. Вона полягає в визначенні бази оподаткування. За п. 164.6 ПКУ для оподаткування зарплати базою є сума нарахованої зарплати, зменшена на суму ПСП у випадках її застосування. При оподаткуванні винагороди за ЦПД базою оподаткування ПДФО є нарахована винагорода.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання та діє протягом трьох місяців, якщо його не буде припинено раніше за домовленістю СТОРІН.

3.2. ЗАМОВНИК має право достроково припинити дію цього договору в односторонньому порядку.

 

 

4. ГАРАНТІЇ

 

4.1. ПІДРЯДНИК гарантує якість виконаних робіт відповідно до договору протягом гарантійного строку.

ПІДРЯДНИК надає гарантії якості виконаної роботи ЗАМОВНИКУ.

4.2. Гарантійний строк становить 12 (дванадцять) місяців з дня підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному договору СТОРОНИ несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором.

Строки, передбачені в договорі щодо виконання взаємних обов’язків відповідно продовжуються на строк невиконання зобов’язання винною стороною.

5.2. В разі порушення строків виконання робіт, ПІДРЯДНИК зобов’язаний сплатити штраф ЗАМОВНИКУ, у розмірі 10 (десяти)% від загальної вартості виконаних робіт.

5.3. У разі пошкодження наданого матеріалу або обладнання, ПІДРЯДНИК зобов'язаний відшкодувати вартість матеріалу чи обладнання, або вартість проведених ремонтних робіт обладнання.

5.4. В разі порушення строків оплати вартості виконаних робіт, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру вартості виконаних робіт, визначених в акті прийому - передачі, за кожний день прострочення.

5.5. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього договору, під якими слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням СТОРІН, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

5.6. СТОРОНА, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу СТОРОНУ про існуючи для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 • 5.7. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 15 (п'ятнадцяти) днів будь-яка із СТОРІН вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій СТОРОНІ – за 15 (п'ятнадцять) днів до дати такого розірвання.

  З приводу розірвання договору в судовому порядку дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2017р., справа № 577/3240/15-ц за (посиланням);

   

   Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.02.2016р., справа № 6-33461ск15 за (посиланням);

   

   Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.10.2016р., справа № 372/3216/15-ц за (посиланням);

   

   Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.11.2015р., справа № 6-12047св15 за (посиланням).

   

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. До відносин СТОРІН по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, СТОРОНИ застосовують чинне законодавство України.

6.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою СТОРІН шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані СТОРОНАМИ або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

6.4. СТОРОНА несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується у 5 (п'яти) денний термін у письмовій формі повідомляти іншу СТОРОНУ про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.5. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору або у зв'язку з ним, вирішуватимуться шляхом переговорів між СТОРОНАМИ з урахуванням принципів сумлінності та взаємної поваги.

6.6. Претензії розглядаються СТОРОНАМИ протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання.

 • 6.7. B разі якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавством України.

  Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) див. Оглядовий лист Вищого господарського суду України 18.02.2013 № 01-06/374/2013 (Читати).

6.8. Будь-яка інформація, що містить відомості, розголошення яких може завдати збитків будь-якій із СТОРІН, передана однією зі СТОРІН іншій СТОРОНІ в період дії цього договору є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам.

6.9. СТОРОНИ погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов’язків за цим договором третім особам допускається, при наявності попередньої письмової згоди іншої СТОРОНИ.

6.10. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної СТОРОНИ. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана СТОРОНАМИ.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

ТОВ “ОКСАМИТ”

Код за ЄДРПОУ: 8989464665

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soy***@gmail.com

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

СТАРИНЧУК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП: 5664546542

Паспорт серії ХХ № 454531, виданий Голосієвським РВ ГУМВС України у м. Києві,

Адреса: 03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 33, кв. 5

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soc***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Керівник

___________________/В.В. Протасов/

___________________________/Л.М. Старинчук/

 

 

Додаток №1

до договору підряду №07/05 від 07.05.2018 р.

 

АКТ - ЗАВДАННЯ

 

місто Київ, сьоме травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “ОКСАМИТ”, код за ЄДРПОУ 8989464665, з місцезнаходженням: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103, що далі іменується "ЗАМОВНИК" в особі керівника Протасова Віктора Володимировича, який діє на підставі Статуту, та

з другої сторони — Старинчук Лев Михайлович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 5664546542, паспорт серії ХХ № 454531, виданий Голосієвським РВ ГУМВС України у м. Києві, що проживає за адресою: 03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 33, кв. 5, далі іменується - “ПІДРЯДНИК”,

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, cклали цей акт - завдання про наступне:

 

1. ПІДРЯДНИК цим актом - завдання виконує наступну роботу:

 

Найменування робіт

Кількість

Строк

Вартість (грн/шт.)

1.

Виготовлення офісних меблів (стіл)

1

08.05.2018 — 08.08.2018

9 000,00 грн.

 

2. Надані матеріали:

Найменування

Кількість

1.

Дубова дошка обрізна

10 шт.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

ТОВ “ОКСАМИТ”

Код за ЄДРПОУ: 8989464665

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soy***@gmail.com

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

СТАРИНЧУК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП: 5664546542

Паспорт серії ХХ № 454531, виданий Голосієвським РВ ГУМВС України у м. Києві,

Адреса: 03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 33, кв. 5

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soc***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Керівник

___________________/В.В. Протасов/

___________________________/Л.М. Старинчук/

 

Додаток №1

до договору підряду №07/05 від 07.05.2018 р.

 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

 

виконаних робіт

 

місто Київ, сьоме травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “ОКСАМИТ”, код за ЄДРПОУ 8989464665, з місцезнаходженням: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103, що далі іменується "ЗАМОВНИК" в особі керівника Протасова Віктора Володимировича, який діє на підставі Статуту, та

з другої сторони — Старинчук Лев Михайлович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 5664546542, паспорт серії ХХ № 454531, виданий Голосієвським РВ ГУМВС України у м. Києві, що проживає за адресою: 03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 33, кв. 5, далі іменується - “ПІДРЯДНИК”,

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, склали цей акт прийому — передачі виконаних робіт про наступне:

 

ПІДРЯДНИК відповідно до умов договору виконав роботу, визначену в акті — завданні, а ЗАМОВНИК прийняв виконану роботу.

Загальна вартість виконаних робіт згідно акту – 9 000 (дев'ять тисяч) гривень без ПДВ.

Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

Акт складено у двох екземплярах, по одному для кожної зі сторін.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

ТОВ “ОКСАМИТ”

Код за ЄДРПОУ: 8989464665

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soy***@gmail.com

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

СТАРИНЧУК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП: 5664546542

Паспорт серії ХХ № 454531, виданий Голосієвським РВ ГУМВС України у м. Києві,

Адреса: 03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 33, кв. 5

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soc***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Керівник

___________________/В.В. Протасов/

___________________________/Л.М. Старинчук/

 • Інформативно про істотні умови договору підряду читати Гриняк А.Б. "Договір підряду як регулятор підприємницьких відносин у сфері виконання робіт" за (посиланням).

   

 • Не варто укладати договори підряду на тривалий строк з метою врегулювання трудових відносин, бо при перевірці їх можуть перекваліфікувати в трудові договори.

   

  Для того, щоб уникнути такої перекваліфікації необхідно слідувати деяким правилам:

   

  - коректно визначити предмет договору - без натяку на трудові відносини, бажано з посиланням на конкретні роботи, що підлягають виконанню;

   

  - уникати будь-яких фраз, які можуть стосуватися тільки трудових відносин. Наприклад, замість «виконавець зобов'язаний надавати послуги на території замовника щодня з 9:00 до 18:00, крім вихідних і святкових днів» записати: «забезпечити можливість доступу виконавця на територію замовника щодня з 9:00 до 18:00, крім вихідних і святкових днів»;

   

  -не варто обумовлювати в договорі факт підпорядкування виконавця замовнику;

   

  -не вживати словосполучення «оплата праці». ЦПД передбачає поняття «вартість» і «ціна»;

   

  -чітко прописувати строки виплати винагороди — «оплата послуг виконавця здійснюється протягом 5 днів після підписання акта надання послуг». Якщо в триваючому договорі вказати, що виплата відбувається два рази на місяць, і виплачувати її в строки виплати авансу та основної частини зарплати, щомісяця підписуючи акти виконаних робіт/наданих послуг, то будь-який перевіряючий зверне увагу на таку закономірність.

   

 • Укладання договору підряду замість трудового не звільнить Вас від сплати податків і зборів, які однакові як при ТД так і при ЦПД, однак варто зазначити, що при оподаткуванні ПДФО нарахованої зарплати та винагороди за договором ЦП існує відмінність. Вона полягає в визначенні бази оподаткування. За п. 164.6 ПКУ для оподаткування зарплати базою є сума нарахованої зарплати, зменшена на суму ПСП у випадках її застосування. При оподаткуванні винагороди за ЦПД базою оподаткування ПДФО є нарахована винагорода.

 • З приводу розірвання договору в судовому порядку дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2017р., справа № 577/3240/15-ц за (посиланням);

   

   Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.02.2016р., справа № 6-33461ск15 за (посиланням);

   

   Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.10.2016р., справа № 372/3216/15-ц за (посиланням);

   

   Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.11.2015р., справа № 6-12047св15 за (посиланням).

   

 • Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) див. Оглядовий лист Вищого господарського суду України 18.02.2013 № 01-06/374/2013 (Читати).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"