Посадова інструкція головного інженера сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”          

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

 Наказом № 1 від “30" травня 2018 року

Керівник  СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

 

 


 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного інженера

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП - 1223.1)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

1.1. Головний інженер належить до професійної групи "Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 - 1223.1.

1.2. Головний інженер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.3. Головний інженер підпорядковується безпосередньо керівнику. За відсутності головного інженера його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника Товариства.

1.4. У своїй діяльності головний інженер керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Головний інженер:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Органiзовує роботу з упровадження комплексної механiзацiї, автоматизацiї, електрифiкацiї i передових методiв органiзацiї сiльськогосподарського виробництва з метою прискорення темпiв зростання виробництва i продуктивностi працi.

2.2. Забезпечує постiйне пiдвищення рiвня механiзацiї технологiчних процесiв виробництва сiльськогосподарської продукцiї, скорочення затрат працi на її виробництво й ефективне використання виробничих засобiв.

2.3. Органiзовує правильну експлуатацiю, технiчне обслуговування, своєчасний планово-запобiжний i поточний ремонт машинно-тракторного та автомобiльного парку, енергетичного, електротехнiчного, слабкострумового устаткування, а також електромережi господарства та iнших основних засобiв для пiдтримки їх у станi постiйної технiчної готовностi.

2.4. Розробляє перспективнi та поточнi плани з механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв, трудомiстких ручних робiт i транспортних операцiй.

2.5. Залучає до розробки й впровадження проектiв та засобiв комплексної механiзацiї i автоматизацiї виробництва спецiалiзованi органiзацiї, контролює виконання ними робiт.

2.6. Органiзовує зберiгання машин i устаткування у неробочий час.

2.7. Забезпечує впровадження прогресивних форм ремонту i технiчного обслуговування технiки, аналiзує показники використання машин та устаткування.

2.8. Бере участь в удосконаленнi органiзацiї, нормування й оплати працi робiтникiв служби механiзацiї та електрифiкацiї, впровадженнi госпрозрахунку.

2.9. Органiзовує ведення технiчної документацiї, своєчасне i правильне подання встановленої звiтностi.

2.10. Вживає заходiв з економного витрачання електроенергiї, запасних частин, паливно-мастильних i ремонтних матерiалiв.

2.11. Органiзовує роботу з рацiоналiзацiї та винахiдництва, пропаганди i упровадження досягнень науки та передового досвiду, пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї механiзаторських кадрiв, забезпечення й дотримання трудової дисциплiни у Товаристві.

2.12. Контролює додержання працiвниками правил i норм охорони працi, виробничої санiтарiї та протипожежного захисту.

2.13. Забезпечує постійне удосконалення підготовки і підвищення кваліфікації персоналу відповідно до вимог Товариства.

2.14. Зобов’язується не розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю Товариства.

2.15. Виконує інші доручення безпосереднього керівника.

 

 

3. ПРАВА

 

Головний інженер має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати та отримувати особисто у керівництва інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

3.5. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Головний інженер несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За розголошення комерційної таємниці Товариства - в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством України.

 

 

5. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Закони, постанови, укази, накази, iнструкцiї та iншi керiвнi матерiали з питань сiльського господарства, якi регулюють дiяльнiсть Товариства.

5.2. Профiль, спецiалiзацiю i особливостi структури Товариства та перспективи його розвитку.

5.3. Виробничi потужностi та правила їх технiчної експлуатацiї; технологiю виробництва.

5.4. Економiку, органiзацiю виробництва, працi й управлiння, системи оплати працi й матерiального заохочення, основи науково обґрунтованого нормування.

5.5. Досвiд передових вiтчизняних i зарубiжних пiдприємств у галузi сiльськогосподарського виробництва.

5.6. Основи земельного i трудового законодавства.

5.7. Правила i норми охорони працi, виробничої санiтарiї та протипожежного захисту.

5.8. Документи щодо комерційної таємниці Товариства.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду головного інженера може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки. Стаж роботи у сiльському господарствi за спецiальнiстю на посадах керiвникiв нижчого рiвня — не менше 5 р. 
Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”:

 

 

________  /С.М. Степаненко

 

"30" травня 2018 року


№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис


 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"