Договір про надання послуг з супроводу дитини у подорожі за кордон 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 • ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З СУПРОВОДУ ДИТИНИ

  Діяльність з догляду за дітьми дошкільного віку підлягає ліцензуванню відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019. Однак законодавцем не розкрито, які послуги включає в себе діяльність догляду за дітьми дошкільного віку, або якими характеристиками має володіти така діяльність.

  Тому для виключення можливих негативних наслідків в договорі зазначається "супровід". Негативними наслідками здійснення діяльності без ліцензії є притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі передбаченому статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • У ПОДОРОЖІ ЗА КОРДОН № 23-05

  Муляр Н.О. Основні питання оформлення документів на виїзд дитини за кордон (посилання)

 

місто Київ, двадцять третє травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони - Бурлука Олександр Васильович, ідентифікаційний номер 1671121212, паспорт серія ММ номер 258838, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.06.1999 р., місце проживання: м. Київ, вул. Клочківська, буд. 72, кв. 14, що надалі іменується “ЗАМОВНИК” та

з другої сторони — Чабан Людмила Андріївна, ідентифікаційний номер 1864787878, паспорт серія ММ номер 872323, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.05.2001 р., місце проживання: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 62, кв. 12, що надалі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується здійснювати діяльність з супроводу дитини ЗАМОВНИКА у туристичній подорожі за межами України, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ВИКОНАВЦЕВІ зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

  Для виїзду за кордон особи, яка не досягла 16 років, необхідно за заявою-анкетою одного з батьків (опікунів, піклувальників) оформити дитині паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

  Детальніше про оформлення особі, що не досягла 16 років, паспорту громадянина України для виїзду за кордон дивись Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон затв. Постановою КМУ від 07.05.2014 р. № 152 (посилання)

 

1.2. До діяльності з супроводу дитини ЗАМОВНИКА відноситься:

нагляд у туристичній подорожі за межами України;

прогулянки з дитиною;

грати з дитиною в ігри;

дотримування режиму дня;

годування дитини;

читання книжок;

догляд за речами дитини;

забезпечення психологічного комфорту дитини під час відсутності батьків.

 

 • 1.3. Діяльність з супроводу здійснюється за дитиною ЗАМОВНИКА — Бурлукою Іриною Олександрівною, 2012 року народження.

  Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

  Детальніше про виїзд особи., що не досягла 16 років за кордон дивись Правила перетинання державного кордону громадянами України затв. Постановою КМУ від 27.01.1995 р. № 57 (посилання)

 

1.4. Туристичною подорожжю за межі України є подорож до Республіки Австрiя з проживанням в готелі Pakat Suites з триразовим харчуванням в зазначеному готелі з 30 червня 2018 року по 15 липня 2018 року.

 

1.4.1. Витрати проїзду у прямому та зворотньому напряму, проживання та харчування, відкриття візи та виконання інших формальностей, пов'язаних з перетинанням державних кордонів, покладаються на ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК зобов'язується передати ВИКОНАВЦЕВІ проїзні документи у прямому та зворотньому напряму в день виїзду за межі України.

 

 

2. ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

2.1. Плата за цим договором встановлена домовленістю Сторін та становить 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 коп.

 

2.2. Оплата послуг здійснюється у наступному порядку:

 

2.2.1. 50% оплати, передбаченої п.2.1 цього договору, сплачуються в день виїзду за межі України;

 

2.2.2. 50% оплати, передбаченої п.2.1 цього договору, сплачуються в день приїзду на територію України.

 

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно сплачує суми податків, які пов'язані з наданням послуг за цим договором.

 

 

3. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

3.1. Надання послуг здійснюється: з 30 червня 2018 року по 15 липня 2018 року .

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

4.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені збитки.

 

4.2. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від суми заборгованості.

 

4.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

 

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

 

 

 • 5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  Гарбар А. Вивезення неповнолітньої дитини за кордон без згоди другого з батьків (посилання)

 

5.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

 

5.2. Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від договору кожної зі Сторін не пізніш ніж 21 день до дати початку надання послуг без покладання будь-яких майнових санкцій.

 

5.3. ЗАМОВНИК має право відмовитись в односторонньому порядку від договору пізніш ніж за 21 день до дати початку надання послуг, повідомивши про це ВИКОНАВЦЯ та сплатити йому відступне в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень. У цьому разі витрати ЗАМОВНИКА з проїзду у прямому та зворотньому напряму, проживання та харчування, відкриття візи та виконання інших формальностей, пов'язаних з перетинанням державних кордонів, ВИКОНАВЦЕМ не відшкодовуються. Оплата відступного здійснюється ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЮ одночасно з повідомленням про відмову від договору.

 

5.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовитись в односторонньому порядку від договору пізніш ніж за 21 день до дати початку надання послуг, повідомивши про це ЗАМОВНИКА та сплатити йому відступне в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень. У цьому разі витрати ЗАМОВНИКА з проїзду у прямому та зворотньому напряму, проживання та харчування, відкриття візи та виконання інших формальностей, пов'язаних з перетинанням державних кордонів, відшкодовуються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ. Оплата відступного та витрат ЗАМОВНИКА з проїзду у прямому та зворотньому напряму, проживання та харчування, відкриття візи та виконання інших формальностей, пов'язаних з перетинанням державних кордонів, здійснюється ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ одночасно з повідомленням про відмову від договору.

 

5.4.1. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від сплати відступного та витрат ЗАМОВНИКА з проїзду у прямому та зворотньому напряму, проживання та харчування, відкриття візи та виконання інших формальностей, пов'язаних з перетинанням державних кордонів, у разі хвороби або іншої об'єктивної причини тимчасової неможливості виконання ВИКОНАВЦЕМ своїх обов'язків за цим договором.

 

5.5. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

5.6. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

 

5.7. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Бурлука Олександр Васильович

Ідентифікаційний номер 1671121212

Паспорт серія ММ номер 565656,

місце проживання: м. Київ, вул. Клочківська, буд. 72, кв. 14

 

___________________/Бурлука О. В./

ВИКОНАВЕЦЬ:

Чабан Людмила Андріївна

Ідентифікаційний номер 1864787878

Паспорт серія ММ номер 858585,

місце проживання: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 62, кв. 12

 

_____________________ /Л.А. Чабан/

 • Діяльність з догляду за дітьми дошкільного віку підлягає ліцензуванню відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019. Однак законодавцем не розкрито, які послуги включає в себе діяльність догляду за дітьми дошкільного віку, або якими характеристиками має володіти така діяльність.

  Тому для виключення можливих негативних наслідків в договорі зазначається "супровід". Негативними наслідками здійснення діяльності без ліцензії є притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі передбаченому статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 • Муляр Н.О. Основні питання оформлення документів на виїзд дитини за кордон (посилання)

 • Для виїзду за кордон особи, яка не досягла 16 років, необхідно за заявою-анкетою одного з батьків (опікунів, піклувальників) оформити дитині паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

  Детальніше про оформлення особі, що не досягла 16 років, паспорту громадянина України для виїзду за кордон дивись Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон затв. Постановою КМУ від 07.05.2014 р. № 152 (посилання)

 • Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

  Детальніше про виїзд особи., що не досягла 16 років за кордон дивись Правила перетинання державного кордону громадянами України затв. Постановою КМУ від 27.01.1995 р. № 57 (посилання)

 • Гарбар А. Вивезення неповнолітньої дитини за кордон без згоди другого з батьків (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"