Колективний договір ТОВ з відрядною системою оплати праці 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

 • НАПИС

  Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано

Управлінням праці та соціального захисту

населення Адміністрації Київського району

_____________Харківської міської ради___________

(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер 5/03/15

від 11 листопада 2015 року

Рекомендації реєструючого органу

___________№ 11142 від 09.11.2015 року___________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа

реєструючого органу -

Начальник управління _____________ О.Б. Мішина

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П. 

СХВАЛЕНО

конференцією трудового колективу

ТОВ “МАРЕЛЬ”

«09» листопада 2015 року

Протокол № 01/11-15 від 09.11.2015 року

 

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

________________________ А.М. Волошин

Представник трудового колективу ТОВ “МАРЕЛЬ”

________________________ О.Г. Яковлєв

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між керівництвом та трудовим колективом

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

на 2016-2020 роки

 

 

м. Харків — 2015 рік

 

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

Директор

_______________ / А.М. Волошин /

«09» листопада 2015 року

ПРЕДСТАВНИК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

Представник трудового колективу

_________________ / О.Г. Яковлєв /

«09» листопада 2015 року

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

1.1.Сторонами цього колективного договору є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ” (далі — ТОВАРИСТВО), в особі директора Анатолія Михайловича Волошина, далі іменується "ВЛАСНИК”, діє на підставі Статуту, та

трудовий колектив ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”, в особі Олексія Геннадійовича Яковлєва, що уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів відповідно до Протоколу № 01/10-15 від 05.10.2015 року Загальних Зборів трудового колективу, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”.

 • 1.2. Цей колективний договір складений відповідно до Кодексу законів про працю України (далі КзпП України), Законів України „Про колективні договори і угоди”, „Про оплату праці”, „Про відпустки”, „Про охорону праці” є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між ВЛАСНИКОМ (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом ТОВ “МАРЕЛЬ” на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

  ВАСУ у своїй ухвалі від 08.02.2012 року розкриває питання щодо обов'язковості застосування підприємствами приватної форми власності норм Регіональних угод в частині оплати праці.

  (посилання) 

1.3. Умови цього колективного договору є обов'язковими для СТОРІН, що його підписали. Ці умови у випадку будь-яких розходжень не можуть трактуватися як положення, що погіршують умови праці працівників порівняно з чинним законодавством України.

 • 1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників ТОВАРИСТВА і є обов'язковими як для ВЛАСНИКА ТОВАРИСТВА, так і для кожного члену трудового колективу.

  Ознайомитись із міжнародними актами з питань праці, ратифікованими Україною, можна за наступними посиланням 1, посиланням 2, посиланням 3

1.5. Жодна із СТОРІН, що підписала колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.6. Цей колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування ТОВАРИСТВА, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою СТОРІН. У випадку зміни ВЛАСНИКА ТОВАРИСТВА дія колективного договору зберігається не більше року. У цей період СТОРОНИ повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну чинного колективного договору.

1.7. Кожний трудовий договір, що укладається між ВЛАСНИКОМ та працівниками, не може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника в трудовому договорі були обмежені. В такому випадку відповідні положення трудового договору визнаються недійсними.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ВЛАСНИК зобов’язується:

2.1.1. Належним чином організувати роботу працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну.

2.1.2. Забезпечувати робітників, фахівців належним та необхідним для виконання робіт, устаткуванням, інструментами, спецодягом та матеріалами.

2.1.3. Виділяти необхідні кошти для виконання умов колективного договору.

2.1.4. Ознайомлювати кожного прийнятого працівника з умовами колективного договору.

2.1.5. Неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці.

2.2. Працівники зобов’язуються:

2.2.1. Виконувати трудові обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим договором, посадовими та робочими інструкціями.

2.2.2. Виконувати встановлені норми виробітку, виробничі завдання, підвищувати продуктивність праці.

2.2.3. Не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

2.2.4. Виконувати вимоги інструкцій, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки.

2.2.5. Ознайомитися з умовами колективного договору.

2.2.6. Дбайливо ставитись до майна ВЛАСНИКА, а саме до устаткування, інструментів, матеріалів, інших цінностей, отриманих в індивідуальне чи колективне користування.

2.2.7. У роботі з виробничим обладнанням, інструментами, засобами колективного та індивідуального захисту чітко дотримуватись технологічних вимог та виробничих інструкцій, не допускати нагромаджень робочих місць, проходів.

2.2.8. Компенсувати матеріальну шкоду у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Прийняття на роботу та звільнення працівників відбувається відповідно до вимог чинного законодавства про працю України та правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВАРИСТВА.

3.2. При укладенні трудового договору працівникові може бути встановлено випробування строком до трьох місяців з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

3.3. Працевлаштування інвалідів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

3.4. Звільнення працівників здійснюється у порядку, передбаченому трудовим договором та чинним законодавством України.

3.5. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

4. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

4.1. Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до чинного законодавства України, колективного договору, положення про оплату праці (додаток 1 до колективного договору) та на підставі укладеного трудового договору.

4.2. З урахуванням необхідності вирішення виробничих та економічних завдань ТОВАРИСТВА, можливостей нормування праці та врахування його результатів, встановлюються наступні системи оплати праці:

4.2.1. Пряма відрядна індивідуальна система оплати праці робітників наступних спеціальностей: швачка, закрійник, затягувальник взуття.

4.2.2. Окладно-преміальна система оплати праці для керівників та фахівців усіх підрозділів ТОВАРИСТВА.

4.3. Застосовувані в системах оплати праці показники індивідуальних результатів праці, а також кількість і якість праці працівників забезпечуються ВЛАСНИКОМ або уповноваженої ним особою.

4.4. Оплата праці за окладно-преміальною системою оплати праці проводиться згідно із затвердженим штатним розписом.

4.5. Оплата праці за відрядною системою оплати праці проводиться за встановленими розцінками за кожну одиницю якісно виробленої продукції, виходячи норми виробітку на дану роботу та по закінченні облікового періоду.

4.6. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, у надурочний час, оплачується відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Виплата заробітної плати та преміювання працівників провадиться згідно з положенням про оплату праці ТОВ “МАРЕЛЬ” (додаток 1 до цього договору).

4.8. Відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.9. Оплата відпусток і відряджень проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. Час початку та закінчення роботи, час перерви передбачаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку ТОВАРИСТВА (додаток 2 до цього договору).

 • 5.2. Норма робочого часу тривалістю 40 годин на тиждень поширюється на всіх працівників ТОВАРИСТВА, крім тих, для кого чинним законодавством України передбачена скорочена тривалість робочого часу.

  Загальна тривалість робочого тижня не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановлену законодавцем.

  За неможливості дотримання тижневої норми тривалості робочого часу можна вести підсумований облік робочого часу /введення такого обліку погоджується з виборним профспілковим органом та конкретизується в ПВТР/

5.3. Тривалість щорічної відпустки для працівників ТОВАРИСТВА складає 24 календарних дні.

5.4. Графік відпусток затверджується ВЛАСНИКОМ ТОВАРИСТВА до 05 січня поточного року, за погодженням з особою, уповноваженою на представництво інтересів трудового колективу. Перелік категорій працівників, що мають право на надання відпустки у зручний для них час, визначений ст. 10 Закону України «Про відпустки».

5.5. Працівнику ТОВАРИСТВА може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку ТОВАРИСТВА.

5.6. ВЛАСНИК зобов’язується погоджувати з представниками трудового колективу зміни тривалості робочого дня (тижня).

5.7. Всі працівники зобов’язуються без письмового дозволу ВЛАСНИКА ТОВАРИСТВА не знаходитися в приміщеннях підприємства в неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати сторонніх осіб.

 • 6. ОХОРОНА ПРАЦІ

  Під час розробки колективного договору слід ознайомитись з приписами Закону України “Про охорону праці”

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком ВЛАСНИКА ТОВАРИСТВА.

6.2. Працівники мають право відмовитися від виконання роботи, під час виконання якої створюється небезпечна для життя і здоров'я ситуація чи якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами або посадовими (робочими) інструкціями.

6.3. Працівники зобов'язані виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правил поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4. Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, що сталися внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на умовах та у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5. Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування устаткування, техніку, інструменти та інше майно ТОВАРИСТВА тільки з метою виконання своїх посадових (робочих) обов’язків.

6.6. ВЛАСНИК ТОВАРИСТВА зобов'язується:

6.6.1. Створити безпечні умови праці на кожному робочому місці у відповідності із нормативними актами з охорони праці.

6.6.2. Утримувати виробничі та інші приміщення, а також технологічне та допоміжне обладнання та устаткування у справному та безпечному стані.

6.6.3. Забезпечувати належне кондиціювання та обігрів виробничого та інших приміщень. 6.6.4. Здійснювати технічне обслуговування та ремонт виробничого та інших приміщень. 6.6.5. Забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, здійснювати профілактичні заходи з попередження травмування працівників. 6.6.6. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці. 6.6.7. Своєчасно забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту у випадках та в нормах, визначених чинним законодавством.

6.6.8. Забезпечувати і систематично поповнювати необхідними медикаментами аптечки першої допомоги.

 • 6.6.9. Забезпечити фінансування охорони праці у ТОВАРИСТВІ в розмірі не менш 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, згідно ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

  Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

7. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

7.1. ВЛАСНИК ТОВАРИСТВА гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування державних органів для вирішення необхідних житлових або побутових проблем працівників без здійснення будь-яких стягнень із заробітної плати.

7.2. Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

8.1. ТОВАРИСТВО гарантує свободу проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

8.2. Уповноважена трудовим колективом особа зобов'язана:

8.2.1. не втручатися в господарську діяльність ТОВАРИСТВА;

8.2.2. не допускати конфліктних ситуацій, а у випадках виникнення конфліктів вирішувати їх у відповідності з чинним законодавством України;

8.2.3. вирішувати питання надання благодійної допомоги працівникам, які її потребують;

8.2.4. вирішувати інші питання, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників.

9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

9. З метою забезпечення збереження інформації, що становить комерційну таємницю, працівники зобов'язуються:

9.1.1. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про факти розповсюдження інформації, які стали їм відомі, що становить комерційну таємницю, а також про втрату будь-яких службових документів або наявності передумов до цього;

9.1.2. пред'являти для перевірки наявності всі наявні службові документи, для огляду - місця їх зберігання, а в разі порушення встановленого режиму конфіденційності - давати письмові пояснення;

9.1.3. негайно повідомляти ВЛАСНИКУ про всі факти або передумови до втрати, розкрадання, недостачі носіїв комерційної таємниці, а також посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), особистих печаток, які можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини й умови можливого витоку інформації, яка містить комерційну таємницю;

9.1.4. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про спроби фізичних або юридичних осіб отримати інформацію, що становить комерційну таємницю ТОВАРИСТВА;

9.1.5. дотримуватися правил роботи з документами, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю ТОВАРИСТВА, не допускати їх необґрунтованої розсилки та розповсюдження, зберігати у спеціально визначених керівниками відділів місцях;

9.1.6. своєчасно знищувати документи, необхідність у використанні яких відпала, за винятком тих, що підлягають зберіганню в архіві, за допомогою відповідних засобів;

9.1.7. дотримуватися вимог внутрішньооб'єктного режиму, що виключають можливість ознайомлення з документами, що містять комерційну таємницю, сторонніх осіб, включаючи і працівників, які не мають до зазначених документів прямого відношення;

9.1.8. створювати, зберігати й обробляти файли з інформацією, що містять комерційну таємницю тільки на спеціально виділених дисках серверів ТОВАРИСТВА;

9.1.9. додержуватися інших вимог локальних нормативних актів ТОВАРИСТВА в сфері захисту комерційної таємниці.

9.2. З метою охорони конфіденційності інформації ВЛАСНИК зобов'язується:

9.2.1. письмово ознайомити працівників, доступ яких до інформації, що становить комерційну таємницю, необхідний для виконання ними своїх трудових обов'язків, з переліком інформації, що становить комерційну таємницю;

9.2.2. письмово ознайомити працівників з встановленим режимом комерційної таємниці і з заходами відповідальності за його порушення;

9.2.3. створити працівникам необхідні умови для дотримання ними встановленого режиму комерційної таємниці.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо СТОРОНАМИ чи уповноваженими ними представниками за обумовленою СТОРОНАМИ згодою (в письмовій або усній формі).

10.2. Особи, які ухиляються від виконання або організації виконання обов’язків, визначених колективним договором, несуть адміністративну відповідальність в порядку, визначеними чинними законодавчими актами.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим колективним договором, СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Спори між СТОРОНАМИ вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей договір набирає чинності з 01 січня 2016 року та діє до 31 грудня 2020 року.

12.2. Положення цього колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього колективного договору СТОРОНАМИ.

12.3. Зміни і доповнення до цього договору протягом його дії можуть вноситися лише за взаємною згодою СТОРІН.

ДОДАТКИ:

1. Положення про оплату праці;

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

 • “09” листопада 2015 року ____________________________________ А.М. Волошин

  Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу (ст. 13 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

Представник трудового колективу ТОВ “МАРЕЛЬ”

“09” листопада 2015 року _____________________________________ О.Г. Яковлєв

 

 

                                                                                     

Додаток 1

до колективного договору ТОВ “МАРЕЛЬ”

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ТОВ “МАРЕЛЬ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про оплату праці (надалі - “Положення”) розроблено у відповідності до чинного законодавства України, Статуту ТОВАРИСТВА, колективного договору та встановлює порядок та умови оплати праці працівників ТОВАРИСТВА, матеріального стимулювання та заохочення працівників ТОВАРИСТВА.

1.3. Дане положення розповсюджується на всіх працівників ТОВАРИСТВА, в т.ч. тих, що працюють на умовах сумісництва.

2. СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством України, колективним договором і цим Положенням.

2.2. У ТОВАРИСТВІ встановлюються наступні системи оплати праці:

2.2.1. Пряма відрядна індивідуальна система оплати праці робітників наступних спеціальностей: швачка, закрійник, затягувальник взуття.

2.2.2. Окладно-преміальна система оплати праці для керівників і фахівців усіх підрозділів ТОВАРИСТВА.

2.3. Підставою для нарахування заробітної плати працівникам за підсумками роботи за місяць є:

2.3.1. штатний розпис ТОВАРИСТВА;

2.3.2. табель обліку робочого часу;

2.3.3. акт виконаних робіт (при оплаті праці за відрядною системою);

2.3.4. наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

2.3.5. акт-заявка на виконання відрядних робіт;

2.3.6. наказ про встановлення відрядних розцінок і норм виробітку.

3. СТРУКТУРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Заробітна плата працівників ТОВАРИСТВА за окладно-преміальною системою оплати праці працівників включає в себе: оклад, індексацію (за наявності), надбавки, доплати за збільшення обсягів робіт, суміщення, ненормований робочий день. Посадовий оклад – це фіксований розмір оплати праці за місяць за виконання працівником своїх трудових обов’язків.

3.2. Розміри посадових окладів встановлюються на рівні не менше 110 % мінімального розміру заробітної плати.

3.3. Для працівників, праця яких оплачується за прямою відрядною індивідуальною системою, заробітна плата визначається за допомогою відрядних розцінок і норм виробітку.

3.4. Оплата праці за відрядною системою оплати праці проводиться за встановленими розцінками за кожну одиницю якісно виробленої продукції, виходячи з норми виробітку на дану роботу та по закінченні облікового періоду.

3.5. Фактичний заробіток робітника при прямій відрядній індивідуальній оплаті праці обчислюється шляхом підсумовування добутків відповідної відрядної розцінки на фактично виготовлену робітником кількість продукції за розрахунковий період:

Звз = Род х Оп,

де Звз - загальний відрядний заробіток;

Род - розцінка за одиницю продукції кожного виду;

Оп – фактичний обсяг виробітку по кожному виду виготовленої продукції.

3.6. Вартість одиниці якісно виробленої продукції, норма виробітку та обліковий період затверджуються наказом директора ТОВАРИСТВА щомісячно.

3.7. Загальна вартість обсягу робіт та відповідної відрядної розцінки на фактично виготовлену робітником кількість продукції за місяць повинна перевищувати 110 % мінімального рівня заробітної плати, установленого державою.

3.8. Заробітна плата кожного працівника визначається кінцевими результатами праці та максимальним розміром не обмежується.

4. ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

4.1. Заробітна плата нараховується працівникам ТОВАРИСТВА головним бухгалтером ТОВАРИСТВА відповідно до чинного законодавства України та відповідно до цього положення.

 • 4.2. Заробітна плата виплачується не рідше ніж два рази на місяць – 3 та 18 числа кожного місяця.

  Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

4.3. Якщо день виплати заробітної плати збігається зі святковим або неробочим виплата заробітної плати провадиться напередодні цього дня.

 • 4.4. Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

  Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ ТА ДОПЛАТ

5.1. Преміювання направлено на зміцнення матеріальної зацікавленості та підвищення відповідальності працівників, якісне та своєчасне виконання трудових обов’язків та поставлених завдань.

5.2. Преміювання здійснюється за рішенням ВЛАСНИКА ТОВАРИСТВА на основі індивідуальної оцінки праці кожного працівника та його особистого внеску у забезпечення виконання трудових обов’язків та поставлених завдань.

5.3. У ТОВАРИСТВІ встановлюється поточне та одноразове преміювання працівників.

5.4. Види поточних премій:

5.4.1. за підсумками роботи за квартал;

5.4.2. за підсумками роботи за рік.

5.5. Види одноразових премій за підсумками роботи за місяць:

5.5.1. за бездоганне виконання працівником трудових обов’язків покладених на нього трудовим договором, посадовою (робочою) інструкцією, а також, розпорядженнями безпосереднього керівника;

5.5.2. на оздоровлення;

5.5.3. у зв’язку із державними та професійними святами.

5.6. Премії встановлюються за високі досягнення в праці, за великий об’єм виконаних робіт, активну участь та вагомий особистий внесок в реалізацію виробничих проектів, виконання додаткових робіт та інших заходів, пов’язаних з реалізацією статутної діяльності ТОВАРИСТВА, якісне та оперативне виконання інших завдань та робіт, розробку та впровадження заходів, спрямованих на економію матеріалів, а також покращення умов праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

5.7. В разі виникнення надзвичайних обставин працівникам ТОВАРИСТВА може бути виплачена матеріальна допомога на підставі наказу директора.

5.8. Матеріальна допомога може виплачуватися в наступних випадках:

5.8.1. поховання працівника ТОВАРИСТВА;

5.8.2. смерті близького родича;

5.8.3. у випадку народження дитини у працівника ТОВАРИСТВА;

5.8.4. у випадку одруження працівника ТОВАРИСТВА;

5.8.5. завдання значної шкоди, спричиненого помешканню працівника внаслідок пожежі, природних стихій та інших надзвичайних ситуацій;

5.8.6. в інших випадках на підставі заяви працівника.

5.9. Матеріальна допомога надається працівникові за умови надання підтверджуючих документів.

5.10. Підставою для нарахування премії є наказ директора ТОВАРИСТВА.

5.11. До складу заробітної плати, на яку нараховуються преміальні включаються: оклад, індексація (за наявності), персональні надбавки, доплати за виконання особливо важливих робіт на період їх виконання, збільшення обсягів робіт, суміщення, ненормований робочий день.

5.12. Доплати до посадового окладу виплачуються за наявності таких умов:

5.12.1. при виконанні робіт різної кваліфікації – за роботою вищої кваліфікації;

5.12.2. при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника – провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

5.12.3. роботи в надурочний час – в подвійному розмірі. Компенсація надурочних робіт шляхом надання дня відпочинку не допускається;

5.12.4. роботи у святкові і неробочі дні – в подвійному розмірі;

5.13.5. роботи у нічний час – в подвійному розмірі;

5.12.6. в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Директор ТОВАРИСТВА несе відповідальність за:

6.1.1. забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства України, колективного договору та цього Положення;

6.1.2. своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування заробітної плати (штатний розпис, накази);

6.2. Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА несе відповідальність за:

6.2.1. забезпечення своєчасного та правильного нарахування і виплати заробітної плати;

6.2.2. забезпечення своєчасного надання працівнику інформації щодо його заробітної плати.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Про нові або зміну чинних умов оплати праці (погіршення) ВЛАСНИК або уповноважена ним особа повинні повідомити працівника не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни.

7.2. Дане положення вступає в силу з моменту 01 січня 2015 року та діє до 31 грудня 2020 року.

 

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

“09” листопада 2015 року ____________________________________ А.М. Волошин

Представник трудового колективу ТОВ “МАРЕЛЬ”

“09” листопада 2015 року _____________________________________ О.Г. Яковлєв

 

                                                                             

Додаток 2

до колективного договору ТОВ “МАРЕЛЬ”

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

ТОВ “МАРЕЛЬ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі — “Правила”) розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.2. Правила регулюють трудові відносини між адміністрацією ТОВ “МАРЕЛЬ” (надалі - “ТОВАРИСТВО”, “ВЛАСНИК”) і працівниками. Умови праці працівників ТОВ “МАРЕЛЬ, які не врегульовані або не повністю врегульовані трудовим договором, колективним договором, цими Правилами, визначаються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства про працю України.

1.3. Дія правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників ТОВАРИСТВА.

2. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України).

2.2. При прийнятті на роботу між працівником та ТОВАРИСТВОМ укладається трудовий договір.

2.3. При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний надати:

- трудову книжку, яка має бути оформлена з дотриманням встановленого порядку (за винятком випадків, коли особа оформляється на роботу вперше);

- паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

- заяву про прийняття на роботу.

2.4. Прийняття на роботу без пред'явлення зазначених документів не допускається.

2.5. За пропозицією ВЛАСНИКА особа, яка влаштовується на роботу, може надати будь-які довідки, характеристики, відгуки, рекомендації чи будь-які інші документи, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації.

2.6. При прийнятті на роботу, що вимагає спеціальних знань, ТОВАРИСТВО вправі також вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про одержану освіту чи професійну підготовку.

2.7. Укладений трудовий договір та письмова заява працівника є підставою для оформлення наказу (розпорядження) ТОВАРИСТВА про прийняття на роботу.

2.8. Початком роботи вважається день, коли працівник був фактично допущений до роботи. До моменту фактичного допуску працівника до роботи ВЛАСНИК зобов’язаний направити письмове повідомлення про прийняття на роботу працівника до органів Державної фіскальної служби.

2.9. При прийнятті працівника на роботу або при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу ТОВАРИСТВО або уповноважена ним особа зобов'язані:

2.9.1. ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами її виконання та розміром оплати праці, роз'яснити його права та обов'язки;

2.9.2. ознайомити працівника із Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними актами, що діють у ТОВАРИСТВІ;

2.9.3. проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, вимог протипожежної охорони.

2.10. Трудовим договором може бути обумовлено встановлення випробувального строку працівникові з метою перевірки його відповідності займаній посаді строком до трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування.

2.11. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.12. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою відповідно до вимог ст. 33 КЗпП України.

2.13. Припинення трудових відносин може мати місце тільки з підстав і в порядку, які передбачені чинним законодавством України та умовами трудового договору з працівником.

2.14. Працівник має право розірвати трудовий договір попередивши про це ВЛАСНИКА письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), ТОВАРИСТВО повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2.15. Розірвання трудового договору оформлюється наказом, який оголошується працівникові під підпис. В день звільнення працівника такій особі видається трудова книжка та проводиться розрахунок.

2.16. Запис про звільнення в трудовій книжці повинен відповідати відповідним формулюванням чинного законодавства із посиланням на статтю, пункт КЗпП України, яка регулює такі правовідносини.

2.17. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника.

2.18. ТОВАРИСТВО або уповноважена ним особа зобов'язані видати працівникові на його вимогу довідку про роботу на даному підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 • 3.1. Працівники зобов'язані:

  За необхідності роботодавцем може бути включений обов'язок працівників виконувати вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в Товаристві (проходити на територію Товариства та виходити з неї виключно через спеціальні пішохідні прохідні, пред'являти на прохідній для огляду сумки, пакети, портфелі, тощо). Відповідна позиція викладена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за посиланням (посилання)

3.1.1 дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, а також обов’язки, визначені посадовими або робочими інструкціями;

3.1.2. постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень;

3.1.3. дотримуватися вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;

3.1.4. утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в приміщеннях ТОВАРИСТВА;

3.1.5. ефективно використовувати устаткування, інструменти, бережливо ставитись до майна ТОВАРИСТВА, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

3.1.6. не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується діяльності ТОВАРИСТВА і становить комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією;

3.1.7. з повагою ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.

3.2. Обов'язки, які виконують працівники за своєю посадою, визначаються посадовою або робочою інструкцією.

4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

4.1. Керівництво ТОВАРИСТВА зобов'язане:

4.1.1. правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити безпечні умови праці;

4.1.2. забезпечити працівників оргтехнікою, необхідними для роботи інструментами, матеріалами тощо;

4.1.3. створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, сплачувати заробітну плату в установлені строки;

4.1.4. неухильно дотримуватись законодавства і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

4.1.5. забезпечити належні умови для ефективної і високопродуктивної праці.

5. РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи скорочується на одну годину.

5.2. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

- початок роботи: о 9 - 00;

- закінчення роботи: о 17 - 30;

- перерва для відпочинку і харчування: з 12 - 00 по 12 - 30;

- субота і неділя: вихідні дні.

5.3. Облік робочого часу ведеться за допомогою Табеля робочого часу та Журналу обліку робочого часу. Всі працівники ТОВАРИСТВА зобов'язані самостійно вносити в журнал обліку робочого часу дані стосовно часу присутності на робочому місті.

5.4. У робочий час забороняється:

5.4.1. відволікати працівників від виконання трудових обов'язків;

5.4.2. скликати збори, засідання, наради з громадських питань;

5.4.3. грати в азартні ігри, в тому числі через мережу Інтернет.

5.5. Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку відпусток.

5.6. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

5.7. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

5.8. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

5.9. Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на строк, обумовлений між працівником та ТОВАРИСТВОМ, але не більше 15 календарних днів на рік.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:

- оголошення подяки;

- нагородження почесною грамотою;

- нагородження грошовою премією або цінним подарунком.

7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язків.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

7.3. Дисциплінарні стягнення накладаються відповідно до вимог КЗпП України.

8. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ

8.1. Відсторонення працівників від роботи допускається у разі:

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

- відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

9. З метою забезпечення збереження інформації, що становить комерційну таємницю, працівники зобов'язуються:

9.1.1. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про факти розповсюдження інформації, які стали їм відомі, що становить комерційну таємницю, а також про втрату будь-яких службових документів або наявності передумов до цього;

9.1.2. пред'являти для перевірки наявності всі наявні службові документи, для огляду - місця їх зберігання, а в разі порушення встановленого режиму конфіденційності - давати письмові пояснення;

9.1.3. негайно повідомляти ВЛАСНИКОВІ про всі факти або передумови до втрати, розкрадання, недостачі носіїв комерційної таємниці, а також посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), особистих печаток, які можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини й умови можливого витоку інформації, яка містить комерційну таємницю;

9.1.4. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про спроби фізичних або юридичних осіб отримати інформацію, що становить комерційну таємницю ТОВАРИСТВА;

9.1.5. дотримуватися правил роботи з документами, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю ТОВАРИСТВА, не допускати їх необґрунтованої розсилки та розповсюдження, зберігати у спеціально визначених керівниками відділів місцях;

9.1.6. своєчасно знищувати документи, необхідність у використанні яких відпала, за винятком тих, що підлягають зберіганню в архіві, за допомогою відповідних засобів;

9.1.7. дотримуватися вимог внутрішньооб'єктного режиму, що виключають можливість ознайомлення з документами, що містять комерційну таємницю, сторонніх осіб, включаючи і працівників, які не мають до зазначених документів прямого відношення;

9.1.8. створювати, зберігати й обробляти файли з інформацією, що містять комерційну таємницю тільки на спеціально виділених дисках серверів ТОВАРИСТВА;

9.1.9. додержуватися інших вимог локальних нормативних актів ТОВАРИСТВА в сфері захисту комерційної таємниці.

9.2. З метою охорони конфіденційності інформації ВЛАСНИК зобов'язується:

9.2.1. письмово ознайомити працівників, доступ яких до інформації, що становить комерційну таємницю, необхідний для виконання ними своїх трудових обов'язків, з переліком інформації, що становить комерційну таємницю;

9.2.2. письмово ознайомити працівників з встановленим режимом комерційної таємниці і з заходами відповідальності за його порушення;

9.2.3. створити працівникам необхідні умови для дотримання ними встановленого режиму комерційної таємниці.

 

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

“09” листопада 2015 року ____________________________________ А.М. Волошин

Представник трудового колективу ТОВ “МАРЕЛЬ”

“09” листопада 2015 року _____________________________________ О.Г. Яковлєв

 • Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

 • Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

 • ВАСУ у своїй ухвалі від 08.02.2012 року розкриває питання щодо обов'язковості застосування підприємствами приватної форми власності норм Регіональних угод в частині оплати праці.

  (посилання) 

 • Ознайомитись із міжнародними актами з питань праці, ратифікованими Україною, можна за наступними посиланням 1, посиланням 2, посиланням 3

 • Загальна тривалість робочого тижня не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановлену законодавцем.

  За неможливості дотримання тижневої норми тривалості робочого часу можна вести підсумований облік робочого часу /введення такого обліку погоджується з виборним профспілковим органом та конкретизується в ПВТР/

 • Під час розробки колективного договору слід ознайомитись з приписами Закону України “Про охорону праці”

 • Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

 • Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу (ст. 13 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

 • Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

 • Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 • За необхідності роботодавцем може бути включений обов'язок працівників виконувати вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в Товаристві (проходити на територію Товариства та виходити з неї виключно через спеціальні пішохідні прохідні, пред'являти на прохідній для огляду сумки, пакети, портфелі, тощо). Відповідна позиція викладена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за посиланням (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"