Колективний договір санаторно-курортного закладу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

 • НАПИС

  Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано

Виконавчим комітетом Димитровської сільської Ради Оріхівської районної державної адміністрації

_______________Запорізької області____________

(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер 5/03/15

від 09 листопада 2015 року

Рекомендації реєструючого органу

___________№ 11142 від 09.11.2015 року___________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа

реєструючого органу -

Голова Димитровської

сільської Ради __________________________ О.Б. Мішина

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П. 

СХВАЛЕНО

конференцією трудового колективу

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця»

«06» листопада 2015 року

Протокол № 01/11-15 від 06.11.2015 року

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця»

на 2016 – 2020 роки

 

м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області - 2015РОБОТОДАВЕЦЬ

Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця»

Головний лікар

_______________ / М.К. Соловйов /

«06» листопада 2015 року

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця»

Голова профспілкового

комітету _________________ / Т.Р. Іваненко /

«06» листопада 2015 року

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

1.1. Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників, узгодження інтересів працівників і роботодавця з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Основи законодавства про охорону здоров'я України» інших актів законодавства, Генеральної, Галузевої та Територіальної угод.

За наявності Генеральної, Галузевої чи Територіальної угоди їх положення є обов’язковими для виконання санаторієм (ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, зі створення умов підвищення ефективності роботи Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» (далі за текстом – “санаторій”), реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Колективний договір укладено між повноважними представниками роботодавця та профспілкового комітету, які об’єдналися для ведення колективних переговорів, в особі:

– головного лікаря Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» Соловйова Миколи Костянтиновича – зі сторони роботодавця (далі – “Адміністра­ція”), та

– голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» Іваненко Тетяни Романівни – зі сторони профспілкового комітету (далі – “Профком”).

1.3. Сторони визнають повноваження одна од­ної і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представ­ництва, рівноправності сторін, взаємної відпові­дальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань со­ціально-економічних і трудових відносин.

1.4. Сторони визнають цей колективний договір локальним актом, на підставі якого буде здійснюватись регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в санаторії протягом строку його дії.

При укладенні колективного договору обидві сторони виходять з того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з чинним законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, що приймають на себе сторони за цим колективним договором.

1.5. Норми і положення цього колективного до­говору є обов'язковими для дотримання сторонами.

1.6. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників санаторію, незалежно від їхньої належності до профспілкової чи іншої гро­мадської організації тощо.

Окремі положення колективного договору поширюються на непрацюючих пенсіонерів та інвалідів праці, які звільнилися з санаторію, а також на працівників, звільнених з ініціативи адміністрації (у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці) до моменту їх працевлаштування.

1.7. Цей колективний договір схвалений загаль­ними зборами трудового колективу (протокол № 01/11-15 від 06.11.2015 року) та набуває чинності з 01 січня 2016 року.

1.8. Колективний договір укладено на 2016-2020 роки.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації санаторію, колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

1.9. Зміни та доповнення до цього колективно­го договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства.

1.10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору сто­рони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк після завершення колективних переговорів.

1.11. Жодна із сторін, що уклала цей колектив­ний договір, не може протягом всього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язан­ня колективного договору або припиняють їх виконання.

1.12. Сторони починають переговори щодо ук­ладення нового колективного договору на наступ­ний рік не пізніше, як за 3 місяці до закінчення передбаченого цим договором строку його дії.

1.13. Адміністрація у три­денний термін після підписання колективного до­говору подає його на повідомну реєстрацію у виконавчий комітет Димитровської сільської ради Оріхівської райдержадміністрації Запорізької області.

За результатами проведення повідомної реєстрації Адміністрація санаторію забезпечує ознайомлення його працівників із затвердженим колективним договором протягом 10 робочих днів.

Адміністрація забезпечує протягом всього строку дії колективного договору ознайомлення працівників під підпис зі змістом такого договору.

2.1. Адміністрація зобов'язується:

2.1.1. Для виконання виробничих завдань санаторію постійно проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон’юктури ринку, складати на їх основі власні виробничі плани та своєчасно доводити їх до структурних підрозділів, забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання ними своїх професійних обов’язків та створення належних умов праці.

2.1.2. Забезпечувати збереження і розвиток матеріально-технічної бази санаторію. Проводити систематичну роботу щодо поліпшення стану лікувально-діагностичного комплексу, технічної та господарської служб санаторію. Враховувати при цьому пропозиції профспілкової сторони щодо стратегії підвищення ефективності та якості лікування, соціально-економічного розвитку санаторію.

2.1.3. Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання шляхом укладення відповідних договорів, контрактів. Реалізовувати санаторно-курортні та інші послуги платоспроможним споживачам з гарантією їх повної та своєчасної оплати.

2.1.4. За вмотивованими запитами Профкому надавати інформацію з питань фінансово-господарської діяльності санаторію та перспектив його розвитку.

2.1.5. Забезпечувати участь повноважного представника Профкому на засіданнях керівних органів санаторію (медичні ради, виробничі наради тощо) в разі надходження запиту від такого органу.

2.1.6. На запрошення Профкому брати участь у його заходах щодо розгляду питань трудових і соціально-економічних відносин працівників в разі попередження Адміністрації про такий захід не пізніше, ніж за 05 (п’ять) робочих днів.

2.1.7. Забезпечувати своєчасне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні виплати згідно з чинним законодавством.

2.1.8. До початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомлювати працівника з умовами цього колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснювати працівнику його права і обов’язки, інформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, інструктувати працівника з охорони праці та безпечного виконання робіт, визначати йому робоче місце і забезпечувати необхідними для роботи засобами.

2.1.9. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під підпис ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу.

За погодженням з профспілковим комітетом та у зв’язку із особливостями роботи санаторію, сезонності робіт, пов’язаних з природною та кліматичною його залежністю наповнення споживачами лікувально-санаторних послуг, Адміністрація має право укладати строкові трудові договори з сезонними працівниками.

2.1.10. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2.1.11. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації.

2.1.12. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовими/робочими обов’язками.

2.1.13. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2. Профком зобов’язується:

2.2.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни і дотриманню правил внутрішнього трудового розпорядку трудовим колективом санаторію.

2.2.2. Проводити роботу з працівниками санаторію стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна тощо.

2.2.3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності санаторію, доводити їх до Адміністрації і здійснювати заходи щодо їх реалізації, інформувати трудовий колектив про результати заходів.

2.2.4. Брати участь у заходах щодо реалізації та просування санаторно-курортних послуг на ринках Запорізької та інших областей України.

2.2.5. Утримуватися від організації масових акцій протесту, інших заходів, направлених на захист інтересів працівників з питань, що є предметом цього колективного договору, за умови їх вирішення в установленому чинним законодавством та цим колективним договором порядку.

2.2.6. За необхідності запрошувати повноважного представника Адміністрації на засідання Профкому, в разі розгляду питань щодо трудових і соціально-економічних прав працівників.

2.2.7. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Адміністрацією чинного законодавства України про працю.

2.3. Сторони дійшли згоди про таке:

2.3.1. Узгоджувати локальні акти санаторію з питань трудових правовідносин і соціально-економічного захисту членів трудового колективу у випадках, передбачених законодавством, або за ініціативою сторін.

2.3.2. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення, прагнути до розв’язання в порядку, визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» по можливості без порушення встановленого режиму роботи санаторію.

2.3.3. Режим роботи санаторію, його структурних підрозділів, зокрема порядок прийняття та звільнення працівників, основні обов’язки працівників та роботодавця, робочий час, час відпочинку, питання трудової дисципліни та заохочень встановлювати правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.4. Узгоджувати з Профкомом будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в санаторії, в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їхнього запровадження.

2.3.5. Забезпечувати тривалість робочо­го часу відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я».

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

3.1. Адміністрація зобов'язується:

3.1.1. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення чисельності та штату працівників.

3.1.2. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминуче вивільнення працівників з ініціативи Адміністрації, проводити їх лише за умови попереднього, не пізніше як за 3 місяці, письмового повідомлення Профкому про причини й обсяги запланованих скорочень чисельності або штату працівників, строки вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню та проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштування працівників, що звільняються, зведенню їх кількості до мінімуму, інших заходів пом’якшення негативних наслідків, у тому числі:

– першочергове скорочення вакантних посад та сумісників;

– припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі строкових, на період, коли планується звільнення;

– скорочення замовлень робіт та послуг у сторонніх організацій, які можна виконати власними силами;

– розгляд та врахування пропозицій Профкому щодо перенесення строків або тимчасового припинення чи відміни заходів, пов’язаних з вивільненням працівників;

– недопущення звільнення одночасно двох і більше працівників з однієї сім'ї.

3.1.3. Звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці або перепрофілювання санаторію, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України) здійснювати лише після вико­ристання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці.

3.1.4. При вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці (п. 1 ст. 40 КЗпП України) дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі окремих категорій працівників.

Попереджати працівника про його вивільнення в письмовій формі під підпис не пізніше, ніж за два місяці до запланованого вивільнення.

3.1.5. Розірвання трудового договору з ініціативи Адміністрації (п. 1, 2-5, 7 ст. 40, п. 2, 3 ст. 41 КзпП України) проводити лише за попередньою згодою профспілкового комітету.

3.1.6. Виплачувати працівникам, які звільняються у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці або перепрофілювання санаторію, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП України), вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

3.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

3.2.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників.

3.2.2. Проводити спільно з Адміністрацією консультації з питань вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків вивільнення. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

3.2.3. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством.

3.2.4. Розглядати обґрунтоване письмове подання Адміністрації про розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, що діє в організації, у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти Адміністрацію про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.

3.2.5. Вести роз'яснювальну роботу серед трудового колективу з питань трудових прав та обов’язків, соціаль­ного захисту працівників. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства України.

4. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

4.1. Заробітна плата працівників ДП «Клінічний санаторій «Курорт» встановлюється на підставі законів, інших нормативно-правових актів, Генеральної галузевої угоди, постанов та рішень ЗАТ «Профоздоровниця».

 • 4.2. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 22 і 07 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за три дні до початку відпустки.

  Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

4.3. Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі тарифних ставок (посадових окладів) працівників, що зазначені в штатному розписі, наказів про встановлення надбавок, премій тощо.

 • 4.4. Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

  Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

4.5. Зміна тарифних ставок (посадових окладів) проводиться за попередньою згодою Профкому та доводиться до відома завідувачів відділень, керівників структурних підрозділів, які доводять таку інформацію до відома підлеглих працівників.

4.6. Доплати і надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) працівникам санаторію встановлюються в разі розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконаних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за наявності фінансової можливості, відповідно до рішення Адміністрації та у випадках, передбачених Положенням про преміювання (додаток 1).

4.7. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, оплачується в подвійному розмірі.

4.8. При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи.

4.9. Бухгалтерія санаторію повинна видавати працівникам розрахункові листи до дня видачі заробітної плати (днем видачі вважати 07 число місяця).

4.10. Звіти про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.

4.11. При укладанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

4.12. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, узгоджуються роботодавцем з представником профспілкової організації.

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

 • 5.1. У санаторії встановлюється шість режимів роботи працівників, що конкретизуються у Правилах внутрішнього трудового розпорядку.

  Загальна тривалість робочого тижня не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановлену законодавцем.

  За неможливості дотримання тижневої норми тривалості робочого часу можна вести підсумований облік робочого часу /введення такого обліку погоджується з виборним профспілковим органом та конкретизується в ПВТР/

5.2. Адміністрація санаторію має право укладати трудові контракти з працівниками у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

5.3. Працівникам санаторію встановлюється скорочена тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством.

5.4.Перелік робіт (посад), де через специфіку господарської діяльності санаторію не можна встановити перерву для харчування та відпочинку, встановлюються Адміністрацією за погодженням з Профкомом та зазначені в додатку 2 до колективного договору.

5.5. Перелік посад працівників санаторію, на яких наявні шкідливі та (або) важкі умови праці встановлений додатком 3.

 • 5.5.1. Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці встановлюється підвищена оплата праці.

  Наявність шкідливих умов праці має бути підтверджена картою умов праці

5.6. Тривалість роботи у нічний час прирівнюється з денною на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

5.7. Для лікарів, середнього та молодшого медперсоналу часи чергування у нічний час з правом сну розраховуються: один час чергування на півгодини праці. Чергування лікарів та середнього медичного персоналу дозволяється з правом сну. Робота молодшого медперсоналу у нічний час без права сну.

5.8. Тривалість щорічної відпустки працівників санаторію складає 24 календарних дні.

5.8.1. Щорічна відпустка працівникам надається згідно з графіком. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Адміністрацією до 5 січня поточного року. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника. Адміністрація зобов’язується за проханням працівників надавати чоловіку і дружині, що працюють в санаторії, відпустку в один і той же період.

5.8.2. Щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була використана до закінчення робочого року.

5.9. Працівникам санаторію надаються додаткові оплачувані відпустки:

– за роботу у шкідливих та (або) важких умовах праці (додаток 3);

– за особливий характер праці (додаток 4);

– за роботу в умовах ненормованого робочого дня (додаток 4).

5.10. За сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми заявами можуть бути надані короткострокові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений згодою між працівником і Адміністрацією, тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

5.11. За письмової заявою працівника Адміністрація зобов’язується надавати зі збереженим заробітної плати:

5.11.1. один вільний від роботи день – день виписування з пологового будинку дружини працівника;

5.11.2. три вільних від роботи дні на одруження;

5.11.3. два вільних від роботи дні на поховання близьких родичів;

5.11.4. один вільний від роботи день - в день 1 вересня для батьків, у яких дитина розпочинає навчання у першому класі школи.

5.12. Працівникам надаються інші види відпусток в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

5.13. Режим робочого часу та часу відпочинку конкретизується в правилах внутрішнього трудового розпорядку санаторію, графіках змінності, графіках відпусток.

5.14. Усі працівники зобов'язуються без дозволу Адміністрації не перебувати в приміщеннях санаторію у неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

 • 6. СЕЗОННІ РОБОТИ

  Наявність сезонних посад, правове регулювання сезонних робіт також має бути відображено в ПВТР

6.1. У ДП «Клінічний санаторій «Курорт» вводяться сезонні роботи на підставі Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278 /послуги з санаторно-курортного обслуговування хворих і відпочиваючих в санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку/.

6.2. Сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує 6 місяців.

6.3. Період сезонних робіт встановлюється в залежності від природних та кліматичних умов Адміністрацією санаторію за погодження з профспілковою організацією, та не перевищує 6 місяців.

6.4. На працівників санаторію, що приймаються на сезонні роботи, поширюється дія законодавства про працю України, окрім винятків, встановлених Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 року N 310-IX.

6.5. Чисельність та штат працівників, що приймаються на сезонні роботи, встановлюється додатковим штатним розписом санаторію, який затверджується головним лікарем санаторію та погоджується з профспілковою організацією.

6.6. З працівниками, що приймаються на роботу у санаторій на сезонні роботи, укладаються строкові трудові договори на час виконання такої роботи.

Працівники, яких приймають на сезонні роботи, попереджаються про це при укладенні трудового договору. В наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що даний працівник приймається на сезонну роботу.

6.7. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може бути укладено на строк, який не перевищує тривалості сезону (6 місяців). Працівників може бути прийнято на строк, менший від тривалості сезону.

6.8. Працівникам, що приймаються на сезонні роботи, строк випробування при прийнятті на роботу не встановлюється.

6.9. Щорічна відпустка сезонним працівникам надається пропорційно відпрацьованому часу.

6.10. Працівники санаторію, зайняті на сезонних роботах, мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це Адміністрацію письмово за три дні.

6.11. Трудовий договір з працівниками санаторію, зайнятими на сезонних роботах, може бути розірвано з ініціативи Адміністрації на підставах, передбачених КЗпП України, а також у випадках:

а) припинення робіт в санаторії на строк більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них;

б) нез'явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

6.12. У разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, а також коли законодавством встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні, за робітниками і службовцями, зайнятими на сезонних роботах, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але не більш як до закінчення строку роботи за договором.

6.13. Сезонні працівники користуються іншими правами нарівні з працівниками, що прийняті на роботу на умовах безстрокового трудового договору.

 • 7. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

  Під час розробки колективного договору слід ознайомитись з приписами Закону України “Про охорону праці”

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком роботодавця, який організовує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, устаткування, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

7.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров’я, а також для життя і здоров’я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

7.3. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, устаткуванням, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту та проходити обов’язкові медичні огляди (за необхідності).

7.4. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно санаторію тільки в службових цілях.

 • 7.5. Фінансування охорони праці відбувається у розмірі не менш 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, згідно ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

  Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

7.6. Адміністрація зобов'язується:

7.6.1. Розробити положення про навчання з питань охорони праці, а також затвердити плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими ознайомити усіх працівників. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

7.6.2. Проводити періодичні інструктажі на робочих місцях по техніці безпеки та виробничої санітарії не рідше одного разу в 6 місяців, а при роботі, яка пов'язана із шкідливими та важкими умовами праці, не рідше, як один раз на 3 місяці.

7.6.3. При укладенні трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах.

7.6.4. Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України.

7.6.5. Проводити переведення працівників за станом здоров'я, згідно з медичним висновком, за їх згодою, на легку роботу тимчасово, або без обмеження строку на іншу роботу. Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства України.

7.6.6. Забезпечити проведення профілактичного флюорографічного обстеження всіх працівників на виявлення туберкульозу.

7.6.7. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки виробничих та санітарно-побутових приміщень до роботи в осінньо-зимовий період у термін до 01 жовтня поточного року. Забезпечити температурний режим у виробничих приміщеннях відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

7.6.8. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

7.6.9. Забезпечити виконання Комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям (додаток 5 до колективного договору).

7.6.10. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за участю Профкому графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій за роботу в цих умовах.

7.6.11. Працівникам на посадах, зазначених в додатку 6 до договору забезпечувати безоплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

7.6.12. Забезпечити безоплатно працівників санаторію милом, а також миючими і знешкоджуючими засобами, відповідно до встановлених норм (перелік категорій працівників визначений в додатку 7).

7.6.13. Забезпечити безоплатну видачу працівникам санаторію, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, а також пов'язаних із забрудненням, або на роботах у несприятливих температурних умовах, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту, відповідно до встановлених норм, їх своєчасну заміну або ремонт.

7.6.14. Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України.

7.6.15. Щорічно проводити профілактичні медогляди всіх працюючих жінок лікарем-гінекологом з необхідними бактеріоскопічним та цитологічним обстеженням, а також огляд мамолога жінок, віком після 40 років.

7.6.16. Створювати для інвалідів умови праці відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації.

7.6.17. Здійснювати за рахунок коштів санаторію проведення обов'язкових медоглядів: попередніх (при прийнятті на роботу) і періодичних щодо працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

7.6.18. Проводити щоквартально за участю профспілкової організації аналіз причин нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві.

Розробляти заходи щодо зниження та профілактики травматизму і професійних захворювань та забезпечувати їх обов'язкове виконання.

7.7. Профспілковий комітет зобов'язується:

7.7.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Адміністрацією законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно–побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконанням заходів, передбачених у цьому колективному договорі та нормативних документах.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

7.7.2. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити до Адміністрації відповідні подання.

7.7.3. У разі загрози життю або здоров'ю працівників, вимагати від Адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях у структурних підрозділах (відділеннях) на час, необхідний для усунення цієї загрози.

7.7.4. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю працівника.

7.7.5. Представляти інтереси застрахованих осіб з питань соціального страхування, захисту індивідуальних та колективних прав і інтересів членів профспілки.

7.7.6. Проводити в установлені строки вибори уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці, затверджувати склад комісії та представників Профкому з питань охорони праці.

7.7.7. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань Профкому питання щодо стану та умов охорони праці.

7.7.8. Брати участь:

7.7.8.1. В розробці програм, положень, інших локальних актів з питань охорони праці в санаторії.

7.7.8.2. В організації навчання працівників з питань охорони праці та безпечного виконання робіт.

7.7.8.3. У проведенні атестації робочих місць. За її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

7.7.8.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

7.7.8.5. У засіданнях Профкому щодо звітування Адміністрації про виконання нею законодавчих та локальних нормативних актів з охорони праці. За необхідності направляти подання щодо виконання приписів законодавства роботодавцю чи органу вищого рівня та до органів державного нагляду з питань додержання законодавства про працю.

7.7.8.6. В ініціюванні питання щодо притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

8.1. Адміністрація зобов’язується:

8.1.1. Створювати в санаторії належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Забезпечити участь представникам Профкому, як представникам застрахованих осіб, в роботі комісії санаторію із загальнообов’язкового державного соціального страхування. Забезпечити гласність роботи комісії при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування.

8.1.2. Надавати право жінкам, які мають дітей віком до 15 років, а також багатодітним матерям, матерям, які мають дитину–інваліда, використовувати щорічну відпустку в літній період (травень-вересень).

8.1.3. Надавати право на щорічну відпустку в один і той самий період подружжям, які працюють в санаторії.

8.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

8.2.1. Надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації санаторію у випадку їх складного фінансового становища (тяжка хвороба, крадіжка, пожежа, смерть дружини, чоловіка, дитини, батьків, сестри, брата, на навчання, протезування) за рішенням профспілкового комітету.

8.2.2. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах.

8.2.3. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення дітей працівників санаторію або пільгові путівки до дитячих оздоровчих таборів за рахунок наявних коштів та за рішенням профспілкового комітету.

8.2.4. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників санаторію та членів їх сімей.

8.2.5. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

8.3. Сторони зобов'язуються:

8.3.1. Двічі на рік аналізувати стан захворюваності працівників та здійснювати заходи з ліквідації причин захворюваності.

8.3.2. Здійснювати контроль за роботою комісії з соціального страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування в санаторії та за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування.

8.3.3. Надавати працівникам пільгові путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до рішення комісії із соціального страхування в санаторії за наявності у таких працівників медичних показань.

8.3.4. Забезпечувати дітей працівників санаторію подарунками до новорічних свят.

8.3.5. Організовувати «Новорічні ранки» дітям працівників віком до 12 років, а працівникам санаторію – урочистості з нагоди зі святкування Нового року, 8 березня, професійних свят – Дня медичної сестри, Дня медичного працівника.

8.3.6. Проводити періодичне обов'язкове диспансерне обстеження працівників один раз на рік згідно з наказом та затвердженим графіком.

8.3.7. Клопотати перед обласним управлінням та Міністерством охорони здоров'я України про направлення на безкоштовне лікування (за потреби) працівників закладу та їхніх дітей до науково-дослідних інститутів та спеціалізованих медичних закладів України.

 • 9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Додатково з питань гарантій діяльності профспілок слід ознайомитись із Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (посилання)

Адміністрація зобов’язується:

9.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності Профкому, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав Профкому або перешкоджання їх здійсненню.

9.2. Відраховувати Профкому кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати.

Додатково, для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення профспілкових зборів працівників, для ведення культурно-освітньої, спортивної, оздоровчої роботи, надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, а також оргтехніку, канцтовари, необхідні для роботи профорганізації.

Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території санаторію в доступних для працівників місцях. Надавати Профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору.

9.3. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно перераховувати на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в терміни виплати заробітної плати. Адміністрація не вправі затримувати перерахування зазначених коштів, чи використовувати їх не за призначенням.

9.4. Членів виборних профспілкових органів звільняти від роботи з оплатою у розмірі середнього заробітку на час участі як делегатів на конференціях, що скликаються профспілками, а також у роботі пленумів та президій.

9.5. Забезпечувати членам Профкому санаторію та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників і виконанням Генеральної, галузевої, обласної галузевої і територіальної угод та цього колективного договору.

9.6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу Профкому, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

Не допускати звільнення з ініціативи Адміністрації працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, протягом одного року після закінчення виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації санаторію, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи.

9.7. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

9.8. На вимогу Профкому надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

10.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням колективного договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань.

10.2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням положень колективного договору робочою комісією представників сторін, яка веде переговори з його укладення.

10.3. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома сторін договору.

10.4. Двічі на рік (серпень, лютий) спільно ана­лізувати хід виконання колективного дого­вору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим колективним договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

11.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до цивільно-правової, матеріальної або іншого виду відповідальності.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Строк чинності цього колективного договору – з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року.

12.2. Положення цього колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього колективного договору сторонами.

12.3. Зміни і доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді сторін.

12.4. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється сторонами безпосередньо чи уповноваженими представниками сторін.

12.5. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін та в органі, який проводить реєстрацію, і мають однакову юридичну силу.

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

 • “06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

  Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу (ст. 13 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. Іваненко
ДОДАТКИ

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Додаток 1. Положення про преміювання працівників санаторію.

Додаток 2. Перелік робіт (посад) працівників санаторію, де через специфіку господарської діяльності санаторію не можна встановити перерву для харчування та відпочинку.

Додаток 3. Перелік посад працівників та тривалість щорічних додаткових оплачуваних відпусток за роботу у шкідливих та (або) важких умовах праці.

Додаток 4. Перелік посад працівників та тривалість щорічних додаткових оплачуваних відпусток за особливий характер праці та за роботу в умовах ненормованого робочого дня.

Додаток 5. Перелік Комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

Додаток 6. Перелік посад працівників санаторію, яким забезпечується безоплатна видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

Додаток 7. Перелік посад працівників санаторію, які безоплатно забезпечуються милом, а також миючими і знешкоджуючими засобами.

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 1

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників санаторію

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про преміювання Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» (далі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України і Податкового кодексу України, інших нормативних актів, і встановлює порядок виплати премій працівникам Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» (далі за текстом – “санаторію”).

1.2. Це Положення поширюється на працівників, які займають посади відповідно до штатного розкладу санаторію.

1.3. В цьому Положенні під преміюванням слід розуміти виплату працівникам, як заохочення з боку роботодавця і за його ініціативою, грошових сум за успіхи, досягнуті при виконанні трудових обов'язків.

 • 1.4. Положення про преміювання працівників вводиться з метою посилення мотивації праці та підвищення впливу матеріального стимулювання на якість і культуру обслуговування відпочиваючих при наданні медичної допомоги населенню.

  Якщо у будь-якому з локальних документів буде вказано структуру заробітної плати з окладів (тарифних ставок) та премій, то преміювання працівників буде обов’язком роботодавця, а не його правом

1.5. Преміювання здійснюється на основі індивідуальної оцінки Адміністрацією санаторію праці кожного працівника і його особистого внеску у забезпечення виконання статутних завдань і трудових зобов'язань.

1.6. Преміювання здійснюється в межах фонду заробітної плати.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2. Преміювання працівників санаторію здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці.

2.1. Для працівників санаторію, що відносяться до категорії керівного персоналу (за винятком головного лікаря санаторію) премії встановлюються:

2.1.1. за поліпшення показників роботи служб, відділень, лабораторій та окремих працівників санаторію;

2.1.2. за відсутність скарг уповноважених органів та відпочиваючих санаторію.

2.2. Для працівників персоналу з основної діяльності санаторію премії встановлюються:

2.2.1 за виконання плану ліжко-днів;

2.2.2. за виконання плану амбулаторно-поліклінічних відвідувань;

2.2.3. за скорочення строків обстеження та лікування пацієнтів внаслідок вдосконалення організації праці та медичного обслуговування;

2.2.4. за досягнення повноти обсягу диспансерного нагляду;

2.2.5. за зниження кількості розходжень між поліклінічним та стаціонарним діагностуванням;

2.2.6. за інші визначені в санаторії показники.

2.3. Для працівників фінансово-економічного напряму санаторію (бухгалтери, економісти):

2.3.1 за ведення планово-фінансової та облікової діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;

2.3.2. за своєчасне та якісне подання статистично-фінансової звітності на адресу контролюючих органів.

2.4. Преміювання для всіх працівників встановлюється за досягнення високої ефективності та якості роботи, за пропаганду та впровадження нових методів лікування, застосування у роботі досягнень науки та передових методів праці.

2.5. В окремих випадках працівникам може виплачуватись одноразова премія за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат.

2.6. Розмір премії може збільшуватися у зв’язку із роботою працівників у вихідні, святкові та неробочі дні, а також понад встановлену норму робочого часу.

2.7. Для всіх категорій працівників обов'язковою є відсутність порушень трудової дисципліни та дисциплінарних стягнень.

2.8. Працівники санаторію в будь-якому випадку не можуть бути премійовані в разі наявності зауважень щодо якості надання медичної допомоги та культури обслуговування відпочиваючих; за наявності зауважень при виконанні інших доручень, або порушень термінів та неналежного виконання завдань.

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РОЗМІР ТА ВИПЛАТА ПРЕМІЇ

3.1. Преміювання працівників здійснюється за наявності фінансової можливості в межах фонду заробітної плати.

3.2. Премійовані можуть бути всі категорії працівників санаторію.

3.3. Розмір премії кожному працівнику санаторію визначається за поданням безпосереднього керівника відділення, лабораторії, служби, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії та відповідно до особистого внеску у кінцеві результати роботи.

3.4. Граничний розмір премії не може бути більшим за посадовий оклад працівника.

3.5. Преміювання головного лікаря санаторію, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги (крім випадків, прямо передбачених законодавством) здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

3.6. Головний лікар санаторію визначає розмір премії:

3.6.1 своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів (відділень, служб, лабораторій тощо) санаторію;

3.6.2. іншим медичним, педагогічним працівникам та спеціалістам (у виняткових випадках);

3.6.3. працівникам фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності.

3.7. Керівники відділень, лабораторій, служб санаторію за погодженням з профкомом визначають розмір премії працівникам цих підрозділів та подають на затвердження головному лікареві.

3.8. Для оцінки діяльності відділень, служб, лабораторій санаторію мають бути визначені конкретні критерії преміювання.

3.9. Для структурних підрозділів, не зайнятих безпосередньо наданням медичної допомоги, показники для преміювання визначаються виходячи з функцій та діяльності відповідних підрозділів.

3.10. Преміювання працівників відбувається на підставі наказу по підприємству.

3.11. Виплата премії проводиться в день виплати заробітної плати.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення набирає чинності одночасно з колективним договором санаторію.

4.2. Дане Положення не поширюється на головного лікаря санаторію. Питання оплати праці головного лікаря санаторію врегульовані укладеним з ним трудовим контрактом.

4.3. Це Положення підлягає доведенню до відома всіх працівників санаторію.

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 2

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПЕРЕЛІК

посад працівників санаторію, де через специфіку господарської діяльності санаторію не можна встановити перерву для харчування та відпочинку

№ п\п

Найменування професій та посад

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 3

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПЕРЕЛІК

посад працівників та тривалість щорічних додаткових оплачуваних відпусток за роботу у шкідливих та (або) важких умовах праці

№ п\п

Найменування професій та посад

Тривалість відпустки

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 4

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПЕРЕЛІК

посад працівників та тривалість щорічних додаткових оплачуваних відпусток

за особливий характер праці та за роботу в умовах ненормованого робочого дня

№ п\п

Найменування професій та посад

Тривалість відпустки

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 5

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПЕРЕЛІК

Комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям

з/п

Найменування заходів

(робіт)

Вартість робіт, грн.

Ефективність заходів

Строк

виконання

Особи

відповідаль-ні за виконання

Заплановано

Фактично витрачено

План

Досягнуті результати

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 6

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПЕРЕЛІК

посад працівників санаторію, яким забезпечується безоплатна видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів

№ п\п

Найменування професій та посад

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. ІваненкоДодаток 7

до колективного договору

Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт»

 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

 профспілок України «Профоздоровниця» на 2016 – 2020 роки


ПЕРЕЛІК

посад працівників санаторію, які безоплатно забезпечуються милом,

а також миючими і знешкоджуючими засобами

№ п\п

Найменування професій та посад

 

Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ М.К. Соловйов

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП «Клінічний санаторій

«Курорт»

“06” листопада 2015 року ____________________________________ Т.Р. Іваненко


 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО СКЛАД УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН,

ЩО ПІДПИСАЛИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Сторони уповноважили підписати колективний договір:

Зі сторони роботодавця:

головний лікар Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» – Соловйов Микола Костянтинович,

тел. 057 777 77 77;

Зі сторони профспілкового комітету:

голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Курорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Профоздоровниця» – Іваненко Тетяна Романівна,

тел. 057 777 77 76.

Дата

Підпис

Прізвище, ініціали

Зі сторони роботодавця

06.11.2015

М.К. Соловйов

Зі сторони профспілкової організації

06.11.2015

Т.Р. Іваненко

 • Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

 • Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

 • За наявності Генеральної, Галузевої чи Територіальної угоди їх положення є обов’язковими для виконання санаторієм (ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

 • Ознайомитись із міжнародними актами з питань праці, ратифікованими Україною, можна за наступними посиланням 1, посиланням 2, посиланням 3

 • Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

 • Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 • Загальна тривалість робочого тижня не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановлену законодавцем.

  За неможливості дотримання тижневої норми тривалості робочого часу можна вести підсумований облік робочого часу /введення такого обліку погоджується з виборним профспілковим органом та конкретизується в ПВТР/

 • Наявність шкідливих умов праці має бути підтверджена картою умов праці

 • Наявність сезонних посад, правове регулювання сезонних робіт також має бути відображено в ПВТР

 • Під час розробки колективного договору слід ознайомитись з приписами Закону України “Про охорону праці”

 • Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

 • Додатково з питань гарантій діяльності профспілок слід ознайомитись із Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (посилання)

 • Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу (ст. 13 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

 • Якщо у будь-якому з локальних документів буде вказано структуру заробітної плати з окладів (тарифних ставок) та премій, то преміювання працівників буде обов’язком роботодавця, а не його правом

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"