Договір суборенди нерухомого майна 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 

суборенди нерухомого майна № 12/11

 

м. Київ, двадцять четверте листопада дві тисячі сімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Фізична особа – підприємець Навалов Артем Сергійович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків (РНОКПП) 5464645645, паспорт серії АВ 652314, виданий Шевченківським РВ УМВС України у м. Києві від 21.12.2005 р., з місцезнаходженням: 04107, м. Київ, вул. Макарівська 4, кв. 18, що який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ПРТ № 3546464, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 2 480 000 0000 000000 в подальшому "ОРЕНДАР", та

 

 • з другої сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ "ОФІСГРУП", код за ЄДРПОУ 546546546, з місцезнаходженням: 04108, вул. Наталії Ужвій, 26, поверх 6 офіс 601, в подальшому "СУБОРЕНДАР", в особі директора Павлова Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту,

  Слід зауважити, що фізична особа – підприємець, яка здійснює діяльність, пов’язану із наданням в оренду орендованого нерухомого майна (група 68.20 КВЕД ДК 009:2010), при здаванні в суборенду нежитлового приміщення до 300 квадратних метрів, може перебувати у другій групі платників єдиного податку.

   

  Дивитись роз'яснення Головного управління ДФС у Тернопільській області за (посиланням).

   

 

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

 • досягли домовленості про наступне:

  До правовідносин з договору суборенди можуть застосовуються положення нормативно правових актів, які регулюють правовідносини з договору оренди, як до правовідносин, умови яких обмежуються умовами договору оренди.

   

  Дивитись Постанову Верховного Суду України від 28.09.2016 р., справа № 362/5740/15-ц за (посиланням.)

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  При укладанні договору суборенди варто пам'ятати, що:

   

  - договір суборенди не може існувати без основного договору оренди;

   

  -умови договору суборенди повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки й не суперечити йому;

   

  -термін договору суборенди не може перевищувати строку основного договору оренди нерухомого майна;

   

  - у разі дострокового припинення договору оренди одночасно з ним припиняється договір суборенди.

   

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ОРЕНДАР зобов'язується передати СУБОРЕНДАРЕВІ‚ а СУБОРЕНДАР зобов'язується прийняти в тимчасове платне користування об'єкт (надалі – „Об’єкт оренди” та/або „Приміщення”), визначений в п. 1.2. цього договору.

 

1.2. Об’єкт оренди являє собою нежитлові приміщення, загальною площею 89 кв.м. (технічний паспорт КП "ХМ БТІ", інвентарний № 152 від 15 квітня 2010 року), знаходиться за адресою: 03143, Україна, м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, 32.

 

1.3. Приміщення, що орендується‚ знаходиться у володінні та користуванні ОРЕНДАРЯ у відповідності до договору оренди нежитлового приміщення № 21/05 від 25 жовтня 2016 року між ОРЕНДАРЕМ і Товариством з обмеженою відповідальністю “АПАРТ”, в особі директора Остапова Ігоря Павловича‚ надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

 

1.4. Стан Об’єкту оренди визначається СТОРОНАМИ у актах приймання-передачі на момент передачі Об’єкту оренди в користування та його повернення.

 

1.5. На момент підписання даного договору Об’єкт оренди перебуває у технічно справному стані, придатному для використання в цілях даного договору.

 

1.6. Об’єкт оренди на момент підписання Акту приймання-передачі має відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути технічно придатним до його використання за цільовим призначенням, визначеним в п. 1.7. цього договору.

 

1.7. Об’єкт оренди може використовуватися в якості офісу (далі - “Дозволене Використання Приміщень”).

 

1.8. Зміна СУБОРЕНДАРЕМ Дозволеного Використання Приміщень можлива за умови отримання письмової згоди ОРЕНДАРЯ.

 

1.9. СУБОРЕНДАР не має права використовувати Приміщення у такий спосіб, який може призвести до його пошкодження чи знищення.

 

2. СТРОК СУБОРЕНДИ

 

 • 2.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання СТОРОНАМИ і діє до 24.11.2020 року.

  Акцентуємо увагу на тому, що, якщо договір, об'єктом якого виступає будівля або інша капітальна споруда (їх окрема частина) укладається строком на три роки і більше, то він підлягає нотаріальному посвідченню.

 

2.2. Строк оренди може бути скорочений тільки за взаємною згодою СТОРІН, досягнутою шляхом переговорів. За результатами переговорів СТОРОНИ складають та підписують додаткову угоду до цього договору, яка буде його невід'ємною частиною.

 

2.3. Строк дії даного договору може бути продовжено за згодою СТОРІН, шляхом підписання додаткової угоди, яка буде його невід'ємною частиною.

 

2.4. ОРЕНДАР зобов'язується інформувати СУБОРЕНДАРЯ про припинення договору оренди нежитлового приміщення або визнанні такого договору недійсним з наданням відповідних доказів вказаного факту (витяг з договору про розірвання договору оренди нежитлового приміщення, рішення суду тощо)

 

 • 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  Інформативно про податкові обтяження при укладанні договору суборенди землі читати в статті Жураківська О. “Суборенда землі: які податкові наслідки?” за (посиланням).

 

3.1. СУБОРЕНДАР зобов’язаний вносити орендну плату за користування Об’єктом оренди в розмірах та в строки, визначені в цьому договорі.

 

 • 3.2. СТОРОНИ домовилися, що розмір Орендної плати за користування Об'єктом оренди, за один календарний місяць, починаючи з дати підписання Акту приймання-передачі Об'єкту оренди, буде складати 1 000 (тисячу) грн. за кв.м., що складає 89 000 (вісімдесят дев'ять тисяч) грн.в місяць. До складу орендної плати входить плата за користування приміщенням, прилеглою територією та земельною ділянкою, розташованою під будинком, в якому розміщено Об'єкт оренди.

 

3.3. Орендна плата за неповний календарний місяць розраховується пропорційно періоду орендного користування у відповідному місяці.

 

3.4. Орендна плата вноситься на рахунок ОРЕНДАРЯ у розмірі, визначеному в п 3.2. цього договору, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним.

 

Орендна плата нараховується до дня фактичного повернення СУБОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди.

 

3.5. При підготовці розрахунків Орендної плати не враховуються дні, коли СУБОРЕНДАР не міг фактично використовувати Об'єкт оренди за призначенням, внаслідок неналежного виконання ОРЕНДАРЕМ своїх обов'язків за даним договором.

 

3.6. Порядок сплати та розмір орендної плати та платежів, передбачених цим договором, можуть переглядатися СТОРОНАМИ у випадках зміни централізованих цін і тарифів, податків, фактичних витрат на утримання Приміщення та прилеглої території, вартості Приміщення та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

3.7. СУБОРЕНДАР, крім платежів по оренді, повинен протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення рахунків ОРЕНДАРЕМ компенсувати витрати на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення) відповідно до засобів обліку, а також витрати на теплопостачання, пропорційно фактично орендованій площі Об'єкту оренди, по відношенню до фактичних витрат ОРЕНДАРЯ на забезпечення таких послуг.

 

3.8. Послуги телефонного зв'язку не входять у предмет даного договору. Для одержання послуг телефонного зв'язку СУБОРЕНДАР самостійно укладає угоди з відповідними підприємствами зв’язку.

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В СУБОРЕНДУ

 

3.1. Приймання-передача Об’єкту оренди здійснюється СТОРОНАМИ (уповноваженими ними особами) протягом 3-х діб з моменту підписання цього договору.

 

3.2. Повернення ОРЕНДАРЮ Приміщення здійснюється СТОРОНАМИ (уповноваженими ними особами) протягом 3-х діб до дати закінчення строку суборенди.

 

3.3. Протягом строку за п. 3.2 даного договору СУБОРЕНДАР зобов'язується підготувати Приміщення до передачі ОРЕНДАРЮ.

 

3.4. При передачі Об’єкту оренди складається Акт приймання-передачі, який підписується СТОРОНАМИ (уповноваженими ними особами) в 2-х примірниках.

 

3.5. В Акті прийому-передачі Об’єкту оренди зазначається стан Об'єкта оренди в момент його передачі та показання лічильників.

 

3.6. Об’єкт оренди вважається фактично переданим в оренду з моменту підписання Акту приймання-передачі.

 

3.7. СУБОРЕНДАР зобов’язаний повернути Об’єкт оренди в стані не гіршому за той, в якому Об’єкт оренди був переданий по Акту, з врахуванням нормального зносу. Перед поверненням Об’єкту оренди, СУБОРЕНДАР, зобов’язаний за свій рахунок демонтувати всі зроблені ним поліпшення, які можуть бути відділені без ушкодження Об’єкта оренди.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ОРЕНДАР має право:

 

4.1.1. в присутності СУБОРЕНДАРЯ здійснювати перевірку порядку використання СУБОРЕНДАРЕМ Об'єкта, що орендується, у відповідності до умов даного договору. ОРЕНДАР не відповідає за збереження та пошкодження речей, обладнання, що знаходяться в приміщеннях Об’єкту оренди;

 

4.1.2. достроково припинити дію цього договору в разі порушення СУБОРЕНДАРЕМ обов'язків, що встановлені п.п. 4.6-4.8 цього договору і лише при наявності наступних умов:

 

- після письмового попередження СУБОРЕНДАРЯ про необхідність усунення порушень, виявлених та зафіксованих документально;

 

- не усунення виявлених порушень протягом 10 календарних днів.

 

Відсутність будь-якої з умови, зазначеної вище, не дає ОРЕНДАРЮ права на дострокове розірвання договору.

 

4.2. У разі дострокового безпідставного припинення дії цього договору з ініціативи ОРЕНДАРЯ до закінчення строку договору суборенди, ОРЕНДАР компенсує СУБОРЕНДАРЮ вартість погоджених невід’ємних поліпшень.

 

4.3. ОРЕНДАР зобов’язується:

 

4.3.1. передати СУБОРЕНДАРЮ Приміщення на умовах та в строки, передбачені даним договором в оплатне користування і не ухилятись від підписання Актів прийому-передачі;

 

4.3.2. дотримуватись умов конфіденційності даного договору;

 

4.3.3. забезпечити безперервне функціонування інженерних мереж, що дозволяють використання Приміщення за цільовим призначенням. У разі виходу з ладу інженерних мереж без вини СУБОРЕНДАРЯ, вжити усіх необхідних заходів для усунення поломок;

 

4.3.4. вчинити всі необхідні дії для забезпечення Об'єкта оренди тепло-, водо- і електропостачанням;

 

4.3.5. в 5-ти денний строк розглядати звернення СУБОРЕНДАРЯ і надавати аргументовану відповідь з питань зміни призначення Об’єкту оренди, а також його капітального ремонту, переобладнання або з інших питань;

 

4.4. ОРЕНДАР гарантує, що Об’єкт оренди не має прихованих недоліків та на дату підписання Акту прийому-передачі буде повністю пристосований до використання його за цільовим призначенням.

 

4.5. СУБОРЕНДАР має право:

 

4.5.1. без додаткового погодження з ОРЕНДАРЕМ розміщувати на фасаді Об’єкту оренди рекламну вивіску та назву зі своїм найменуванням;

 

4.5.2. самостійно укласти договір на додаткову охорону Об'єкта оренди;

 

4.5.3. надсилати звернення ОРЕНДАРЮ з питань ремонту та переобладнання Об’єкту оренди, і не пізніше 5-ти робочих днів отримувати аргументовану відповідь;

 

4.5.4. на дострокове припинення (розірвання) Договору у випадках передбачених даним договором або законом.

 

4.6. СУБОРЕНДАР зобов'язується:

 

4.6.1. використовувати Об'єкт оренди за його цільовим призначенням у відповідності до п. 1.7 даного договору;

 

4.6.2. утримувати Об'єкт оренди у повній справності;

 

4.6.3. підтримувати Об'єкт оренди в належному санітарному стані;

 

4.6.4. за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій Об'єкту оренди у разі пошкодження комунікацій з власної вини;

 

4.6.5. самостійно і за свій рахунок забезпечити підтримання Об’єкта оренди у стані не гіршому, ніж на момент підписання Акту приймання-передачі та повернення його з оренди по Акту з врахуванням нормального фізичного зносу протягом всього строку дії даного договору;

 

4.6.6. у разі знищення або пошкодження Об'єкта оренди з власної вини, нести повну матеріальну відповідальність за нанесену шкоду та за свій рахунок провести ремонтно-відновлювальні роботи;

 

4.6.7. дотримуватись норм і правил, що пред’являються органами державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими повноважними інстанціями щодо експлуатації Об'єкту оренди та вчасно самостійно отримувати належні дозволи та узгодження;

 

4.6.8. у разі недотримання СУБОРЕНДАРЕМ санітарних норм і протипожежних вимог, унаслідок чого відповідними державними органами був накладений штраф та/чи інші стягнення, СУБОРЕНДАР зобов’язаний відшкодувати суму штрафу та/ чи інші витрати в повному обсязі;

 

4.6.9. СУБОРЕНДАР гарантує, що він не зберігатиме в орендованих приміщеннях речовини чи предмети, заборонені до обігу чи обмежені в обігу відповідно до законодавства України;

 

4.6.10. при необхідності проводити за свій рахунок поточний ремонт Об'єкта оренди. ОРЕНДАР проводить поточний ремонт Об'єкта оренди за власний кошт самостійно, або з залученням підрядників для здійснення ремонтних робіт;

 

4.6.11. не передавати у користування (суборенду) Об'єкт оренди третім особам;

 

4.6.12. дотримуватись умов конфіденційності даного договору;

 

4.6.13. при припиненні цього договору повернути ОРЕНДАРЮ Об’єкт оренди у відповідності з умовами даного договору не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту припинення договору;

 

4.6.14. негайно повідомляти ОРЕНДАРЯ про будь-які аварії або будь-які інші події, внаслідок чого нанесені (або можуть бути нанесені) пошкодження Об’єкту оренди чи внаслідок яких Об’єкт оренди може бути знищений, а також своєчасно вживати всіх можливих заходів до запобігання пошкодження (знищення) Об’єкту оренди;

 

4.6.15. у випадку отримання від ОРЕНДАРЯ повідомлення про проведення капітального ремонту, призупиняти використання Об’єкту оренди на період проведення такого ремонту, а у випадку необхідності звільняти Об’єкт оренди від належного йому майна на час проведення такого ремонту, якщо строки ремонту були повідомлені СУБОРЕНДАРЮ;

 

4.7. СУБОРЕНДАР погоджується не встановлювати, не монтувати, не пересувати і не видаляти жодних елементів інженерного обладнання або внутрішніх перегородок, не здійснювати добудови чи реконструкції приміщень Об'єкту оренди без попередньої письмової згоди ОРЕНДАРЯ.

 

4.8 Після припинення дії даного договору СУБОРЕНДАР зобов'язується: повернути Об'єкт оренди в тому ж стані, в якому їх було отримано з урахуванням природного зносу, при цьому СУБОРЕНДАР повинен усунути пошкодження, зафіксовані представниками СТОРІН.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному договору СТОРОНИ несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором.

 

5.2. У випадку несвоєчасної або не в повному обсязі сиплати Орендної плати або компенсації комунальних платежів, СУБОРЕНДАР сплачує ОРЕНДАРЮ неустойку у формі пені в розмірі 0,1 відсоток від суми прострочених платежів за кожний день прострочення.

 

5.3. У випадку прострочення СУБОРЕНДАРЕМ виконання зобов’язання по поверненню Об’єкту оренди ОРЕНДАРЮ, СУБОРЕНДАР сплачує неустойку у розмірі подвійної плати за користування Об’єктом оренди за весь час прострочення.

 

5.4. У випадку прострочення ОРЕНДАРЕМ виконання обов’язку по передачі в оренду або прийняттю Об’єкта оренди від СУБОРЕНДАРЯ з вини ОРЕНДАРЯ, останній сплачує СУБОРЕНДАРЮ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми Орендної плати за кожний день прострочення.

 

5.5. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

 

5.6. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням СТОРІН, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

 

5.7 Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 

5.8. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із СТОРІН вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

 

6.2. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються укладення цього договору, втрачають юридичну силу.

 

6.3. Цей договір не змінює умов договору оренди нежитлового приміщення № № 21/05 від 25 жовтня 2016 року між ОРЕНДАРЕМ і Товариством з обмеженою відповідальністю “АПАРТ”, в особі директора Остапова Ігоря Павловича. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим договором повідомлений ОРЕНДАРЕМ про передачу Приміщення за договором суборенди.

 

6.4. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані СТОРОНАМИ або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

 • 6.5. Спори, які виникають між СТОРОНАМИ під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом мирних переговорів, а у випадку не досягнення згоди – судом України, що має відповідну юрисдикцію.

  На практиці виникає питання можливості існування договору суб-суборенди. Слід зазначити, що в чинному законодавстві немає положення, яке б містило поняття договору суб-суборенди, а також забороняло б укладення такого договору. З цього випливає, що суб-суборенда приміщення теоретично можлива. До договору суб-суборенди можуть застосовуватися положення договору оренди.

 

6.6. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ОРЕНДАР

СУБОРЕНДАР

ФОП НАВАЛОВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ

РНОКПП: 5464645645

Паспорт серії АВ 652314, виданий Шевченківським РВ УМВС України у м. Києві від 21.12.2005 р.

Адреса: 04107, м. Київ, вул. Макарівська 4, кв. 18,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: naval****@gmail.com

Банк: ПАТ «КРЕДИТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “ОФІСГРУП”

Код за ЄДРПОУ: 546546546

Адреса: 04108, вул. Наталії Ужвій, 26, поверх 6 офіс 601

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: ofic***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Фізична особа-підприємець

___________________/А.С. Навалов/

Директор

________________________/О.В. Павлов /

 • Слід зауважити, що фізична особа – підприємець, яка здійснює діяльність, пов’язану із наданням в оренду орендованого нерухомого майна (група 68.20 КВЕД ДК 009:2010), при здаванні в суборенду нежитлового приміщення до 300 квадратних метрів, може перебувати у другій групі платників єдиного податку.

   

  Дивитись роз'яснення Головного управління ДФС у Тернопільській області за (посиланням).

   

 • До правовідносин з договору суборенди можуть застосовуються положення нормативно правових актів, які регулюють правовідносини з договору оренди, як до правовідносин, умови яких обмежуються умовами договору оренди.

   

  Дивитись Постанову Верховного Суду України від 28.09.2016 р., справа № 362/5740/15-ц за (посиланням.)

 • При укладанні договору суборенди варто пам'ятати, що:

   

  - договір суборенди не може існувати без основного договору оренди;

   

  -умови договору суборенди повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки й не суперечити йому;

   

  -термін договору суборенди не може перевищувати строку основного договору оренди нерухомого майна;

   

  - у разі дострокового припинення договору оренди одночасно з ним припиняється договір суборенди.

   

 • Акцентуємо увагу на тому, що, якщо договір, об'єктом якого виступає будівля або інша капітальна споруда (їх окрема частина) укладається строком на три роки і більше, то він підлягає нотаріальному посвідченню.

 • Інформативно про податкові обтяження при укладанні договору суборенди землі читати в статті Жураківська О. “Суборенда землі: які податкові наслідки?” за (посиланням).

 • Варто зазначити, якщо об'єктом договору виступає державне нерухоме майно, то обов'язок орендаря щодо сплати суми перевищення суборендної плати не залежить від отримання останнім відповідних коштів від суборендаря та не є підставою для звільнення орендаря від виконання покладеного на нього обов'язку перераховувати перевищення суборендної плати до державного бюджету у строки встановлені умовами договору.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 15.12.2015 р., справа №910/2826/15-г за (посиланням).

 • Розірвання договору суборенди земельної ділянки та стягнення заборгованості за договором, у разі несплату орендних платежів, можливе, однак необхідною є саме систематична несплата орендної плати, в той час як разове порушення умов договору у цій частині не є підставою для його розірвання.

  Дивитись Постанову Верховного Суду України від 28 вересня 2016 року № 6-977цс16 за (посиланням).

   

 • На практиці виникає питання можливості існування договору суб-суборенди. Слід зазначити, що в чинному законодавстві немає положення, яке б містило поняття договору суб-суборенди, а також забороняло б укладення такого договору. З цього випливає, що суб-суборенда приміщення теоретично можлива. До договору суб-суборенди можуть застосовуватися положення договору оренди.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"