Договір купівлі-продажу навчальних матеріалів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 1

 

місто Київ, одиннадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – фізична особа-підприємець Каверіна Олеся Миколаївна, паспортні дані: ЕН 789563, податковий номер 2385785255, місцепроживання: м. Харків, вул. Сонячна, буд. 7, кв. 38, надалі за текстом іменується «Продавець» та

 

з другої сторони – фізична особа Колос Віталіна Олегівна, паспортні дані: ЕМ 123497, податковий номер 019274527, місцепроживання: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Шкільна, буд. 14, в подальшому «Покупець», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

приймаючи до уваги, що дії Покупця з укладення та виконання цього договору є діями в інтересах групи осіб (батьків) та здійснюються на підставі Протоколу батьківських зборів;

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами договір,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати (передавати) у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується прийняти (приймати) і сплатити за нього певну грошову суму.

 

1.2. Товаром є комплект шкільних навчальних матеріалів (підручників, зошитів, тощо) на один навчальний місяць. Склад і обсяг кожного комплекту визначається Продавцем самостійно з урахуванням програми науково-педагогічного проекту «Інтелект нації».

 

1.3. Кількість Товару погоджується Сторонами по кожному місяцю окремо. Сторони погоджуються з тим, що оплата Товару Покупцем, є достатнім підтвердженням повної і безумовної домовленості між ними щодо найменування, асортименту, ціни та кількості Товару, що підлягає передачі Покупцю.

 

1.4. Покупець не має права самостійно розмножувати та (або) перепродавати третім особам комплекти шкільних навчальних матеріалів, отриманих від Продавця за цим договором, без попереднього отримання письмового дозволу Продавця.

 

 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 

2.1. Якість Товару повинна відповідати стандартам та вимогам, визначеними чинним законодавством України до друкованої продукції.

 

2.2. Продавець гарантує, що Товар за цим договором, є новим, не був у використанні та вільний від прав третіх осіб.

 

2.3. У разі передання Покупцеві товару неналежної якості, Продавець зобов'язується за письмовою вимогою Покупця у розумний строк, але не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня отримання вказаної вимоги, безоплатно усунути відповідні недоліки Товару або замінити Товар.

 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Ціна Товару визначається домовленістю Сторін і становить 195 (сто дев’яносто п’ять) гривень за один комплект.

 

3.2. Оплата Товару здійснюється в наступні строки:

- до 15 червня за Товар на вересень поточного навчального року;

- до 15 серпня за Товар на жовтень поточного навчального року;

- до 15 вересня за Товар на листопад поточного навчального року;

- до 15 жовтня за Товар на грудень поточного навчального року;

- до 15 листопада за Товар на січень поточного навчального року;

- до 15 грудня за Товар на лютий поточного навчального року;

- до 15 січня за Товар на березень поточного навчального року;

- до 15 лютого за Товар на квітень поточного навчального року;

- до 15 березня за Товар на травень поточного навчального року.

 

3.3. Ціна Товару може бути змінена за домовленістю Сторін шляхом підписання додаткової угоди до даного договору. Продавець зобов’язується повідомити Покупця про наміри змінити ціну не пізніше за 30 днів до наступного платежу визначеного п. 3.2 цього договору. Зміни цін не застосовуються до Товару, який повністю оплачений Покупцем.

 

3.4. У разі збільшення ціни Товару, Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей договір, про що письмово повідомляє Продавця.

 

 

4. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

 

4.1. Товар передається Продавцем Покупцю в місці визначеному Сторонами або надсилається Продавцем на адресу Покупця за рахунок останнього.

 

4.2. Продавець зобов'язується передати Покупцю Товар в кількості оплаченого Товару у наступні строки:

- до 25 серпня - комплекти на вересень;

- до 25 вересня - комплекти на жовтень;

- до 25 жовтня - комплекти на листопад;

- до 25 листопада - комплекти на грудень;

- до 25 грудня - комплекти на січень;

- до 25 січня - комплекти на лютий;

- до 25 лютого - комплекти на березень;

- до 25 березня - комплекти на квітень;

- до 25 квітня - комплекти на травень.

 

4.3. У разі прострочення Продавцем строків передачі Товару понад 5 робочих днів Покупець має право відмовитись від цього договору, про що письмово повідомляє Продавця.

 

4.4. Передача Товару Продавцем Покупцю підтверджується видатковою накладною, товарною накладною або перевізним документом про надсилання Товару Покупцю.

 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 03.05.2019 року, а в частині невиконаних зобов’язань, прийнятих на себе Сторонами за даної угодою, до повного їх виконання.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, несе відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

6.2. За порушення строків передачі Товару понад 5 робочих днів Продавець за вимогою Покупця зобов’язується сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни простроченого Товару за кожний день прострочення.

 

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. Після підписання цього договору усі попередні переговори, домовленості між Сторонами з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

7.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.

 

7.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне цивільне законодавство України.

 

7.4. Покупець надає згоду на використання Продавцем персональних даних з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.

 

7.5. Продавець здійснює свою діяльність відповідно свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

 

7.6. На момент укладення цього договору Продавець є платником єдиного податку.

 

7.7. Цей договір укладено в двох примірниках — по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Каверіна Олеся Миколаївна

податковий номер 2385785255,

паспортні дані: ЕН 789563,

адреса: м. Харків, вул. Сонячна, буд. 7, кв. 38

Колос Віталіна Олегівна

податковий номер 019274527,

паспортні дані: ЕМ 123497,

адреса: Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, вул. Шкільна, буд. 14

_____________________ /ФО-П Каверіна О.М./

_____________________ /В.О.Колос/

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"