Договір відчуження майнових прав на технічні умови 4.33

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 1

відчуження майнових прав на технічні умови

 

місто Київ, сьоме травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “КАТАРСІС”, код за ЄДРПОУ 1234564, місцезнаходження: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103, що далі іменується “НАБУВАЧ”, в особі керівника Касатовича Джейлана Яковлевича, діє на підставі Статуту, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “НАША КУХНЯ”, код за ЄДРПОУ 21670568, місцезнаходження: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27, поверх 3, офіс 305, що далі іменується “ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ”, в особі керівника Карпова Володимира Сергійовича, діє на підставі Статуту,

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього договору ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ передає НАБУВАЧУ в повному складі (повністю) виключні майнові права (право власності) на Технічні умови ТУ 2348696:001 “ЕЛЕКТРОУСТАНОВКА ПР-2 РЗО” (далі - Технічні умови), а НАБУВАЧ зобов’язується сплатити ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЮ винагороду в розмірі та на умовах, визначених цим договором.

 • 1.2. За цим договором відчужуються повністю наступні виключні майнові права на Технічні умови:

  Рекомендуємо детально прописувати цей пункт, перелічуючи усі права, які сторони планують передати/отримати за цим договором, адже майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати Технічні умови, зокрема:

- розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати Технічні умови та припиняти їх дію, встановлювати правила їх розроблення, позначення та застосування;

- відтворювати (зокрема видавати) і розповсюджувати примірники Технічних умов на території будь-якої країни світу;

- використовувати Технічні умови та/або їх частину як складову частину у інших технічних умовах та об'єктах інтелектуальної власності.

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати Технічні умови іншими особами.

1.3. Сторони підтверджують, що ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ передав НАБУВАЧУ оригінал Технічних умов під час підписання цього договору. З передачею оригіналу Технічних умов до НАБУВАЧА переходять майнові права (право власності) на Технічні умови.

1.4. ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ гарантує НАБУВАЧУ, що:

- на момент підписання цього договору ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ є єдиним та законним володільцем майнових прав, що є предметом цього договору (ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ має виключне право на використання Технічних умов, виключне право дозволяти їх використання іншим особам, а також виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню та (або) іншому використанню цих Технічних умов, а також вправі розпоряджатися на свій розсуд визначеними вище правами);

- на момент підписання цього договору не існує жодних прав, обтяжень та вимог з боку третіх осіб на майнові права, що є предметом цього договору;

- майнові права, що є предметом цього договору, до його укладення третім особам не передавалися.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. За повну передачу (відчуження) прав, визначених в п.п. 1.2 цього договору, НАБУВАЧ сплачує ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЮ одноразово фіксовану винагороду у розмірі 10 000 (десяти тисяч) грн. 00 коп.

2.2. Вказана в п. 2.1 цього договору винагорода виплачується ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЮ шляхом перерахування на його банківський рахунок, зазначений у реквізитах цього договору, протягом п'яти днів з моменту підписання цього договору.

 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

3.1. Якщо реалізація прав, визначених в п. 1.2 цього договору, призведе до того, що до НАБУВАЧА будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на Технічні умови), ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у НАБУВАЧА.

НАБУВАЧ інформує ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ про будь-яку претензію (позов), пред’явлену НАБУВАЧУ в зв’язку з реалізацією прав, визначених в п. 1.2 цього договору.

3.2. ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на твір.

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ зобов’язується відшкодувати НАБУВАЧУ збитки (в тому числі неотриманні доходи) та немайнову шкоду, завдані внаслідок задоволення позовів (вимог) третіх осіб про порушення майнових прав на Технічні умови.

3.3. Порушення Сторонами інших умов цього договору тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, включаючи урядові заходи, стихійні лиха (в тому числі пожежі, повені, землетруси, інші природні явища), страйки, повстання, інші масові соціальні конфлікти. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту початку зазначених обставин сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили. У разі недотримання умови про повідомлення, дана Сторона в подальшому не зможе посилатися на ці обставини.

 

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

4.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому.

4.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

4.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають юридичну силу за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином, уповноваженими на те представниками Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27, поверх 3, офіс 305;

для передачі електронною поштою — cyh***@gmail.com;

для передачі факсом — +38-044-000-00-00.

На адресу НАБУВАЧА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103;

для передачі електронною поштою — kat****@gmail.com;

для передачі факсом - +38-044-000-00-00.

4.4. У разі зміни своїх реквізитів Сторони зобов'язуються повідомити про це один одну протягом трьох календарних днів.

4.5. Умови цього договору, доповнень і додатків до нього є суворо конфіденційні і не підлягають розголошенню. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів, необхідних для того, щоб всі відомості, документи, інформація в електронному вигляді, що стали відомими (доступними) в процесі виконання договору, не були якимось чином розголошені, в тому числі після припинення дії цього договору.

4.6. Спори і розбіжності за цим договором вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди, спір підлягає розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством.

 • 4.7. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

  Сторони договору можуть скористатися наданою законодавцем можливістю та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

   

  Вимоги до реєстрації цього договору містяться у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» за (посиланням).

 • 4.8. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

  У випадку відсутності письмового договору, при вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, в суддів може виникнути сумніви щодо факту існування договірних відносин.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р., у справі 6-5193св15 за (посиланням);

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 р., у справі 6-18118ск15 за (посиланням).

   

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

НАБУВАЧ

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ

ТОВ “КАТАРСИС”

Код за ЄДРПОУ: 1234564

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 23, квартира 52,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: kat****@gmail.com

Банк: ПАТ «КРЕДИТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “НАША КУХНЯ”

Код за ЄДРПОУ: 21670568

Адреса: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27, поверх 3, офіс 305

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: cyh***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Керівник

___________________/Д.Я. Касатович/

Керівник

________________________/В.С. Карпов/

 • Рекомендуємо детально прописувати цей пункт, перелічуючи усі права, які сторони планують передати/отримати за цим договором, адже майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

 • Сторони договору можуть скористатися наданою законодавцем можливістю та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

   

  Вимоги до реєстрації цього договору містяться у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» за (посиланням).

 • У випадку відсутності письмового договору, при вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, в суддів може виникнути сумніви щодо факту існування договірних відносин.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р., у справі 6-5193св15 за (посиланням);

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 р., у справі 6-18118ск15 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"