Договір на виконання шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вантажопідйомних кранах 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 02

на виконання шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робітна вантажопідйомних кранах

 

місто Київ, перше червня дві тисячі вісімнадцятого ріку

 

 

Ми, що нижче підписалися,

 

 • з одного боку - Товариство з обмеженою відповідальністю “Харків-ЗПЕ”, код ЄДРПОУ 32ххх567, з місцемрозташування за адресою: 61082, м. Харків, пр. Московський ххх, оф. 704/2, іменоване надалі «Підрядник», в особі керівника Асеєва Володимира Вікторовича, діє на підставі Статуту, та

  Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

з іншого боку - Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, з місцемрозташування за адресою: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «Замовник», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі Статуту,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона», діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати роботу, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

 

1.2. Роботою за цим договором є шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на двох електричних мостових кранах КМ20 / 5-34 в вагонобудівному цеху, яка включать в себе:

- консультування з вибору монтажної організації, роз'яснення вимог нормативної та технічної документації до монтажної організації;

- представництво Замовника при передачі металоконструкції Замовником монтажної організації, консультування з комплектності поставки і при складанні Акту огляду металоконструкції та комплектності;

- роз'яснення змісту технічної документації на кран, роз'яснення про сполучення окремих конструктивних елементів крану;

- контроль відповідності результату виконаних монтажних робіт вимогам нормативної та технічної документації;

- проведення пусконалагоджувальних робіт;

- складання акту виконання пусконалагоджувальних робіт (налаштування і налагодження; перевірка працездатності на холостому ходу і в робочому режимі з перевіркою відповідності робочих характеристик заявленим).

Перелік робіт, виконуваних за цим договором, визначається в додатку 1.

 

1.3. Місце виконання робіт — Київська область, селище Мила, вулиця Харківська, 1.

 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

2.1. Підрядник зобов'язується виконати виїзд на місце виконання робіт:

- при передачі металоконструкції Замовником монтажної організації;

- на проведення контролю відповідності виконаних монтажних робіт нормативної та технічної документації;

- на проведення пусконалагоджувальних робіт.

 

2.1.1. Виїзд на місце виконання робіт для представництва Замовника при передачі металоконструкції здійснюється протягом 2 (двох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про готовність металоконструкції до передачі монтажної організації.

 

2.1.2. Виїзд на місце виконання робіт для контролю відповідності результату виконаних монтажних робіт вимогам нормативної та технічної документації здійснюється протягом 2 (двох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про завершення монтажних робіт.

 

2.1.3. Виїзд на місце виконання робіт для проведення пусконалагоджувальних робіт здійснюється протягом 2 (двох) днів після встановлення Підрядником відповідності результату виконаних монтажних робіт вимогам нормативної та технічної документації.

 

2.1.4. У випадках виявлення під час виконання робіт на виїзді неготовності металоконструкції до передачі монтажної організації або невідповідності результату виконаних монтажних робіт вимогам нормативної та технічної документації, Підрядник зобов'язується письмово повідомити Замовника про виявлені недоліки і припинити виконання робіт. Якщо Замовник протягом одного дня після отримання повідомлення Підрядника не усуне виявлені недоліки, Підрядник має право відкликати своїх фахівців з місця виконання робіт. Наступні виїзди фахівців Підрядника підлягають додатковій оплаті в розмірах встановлених для даного виду робіт.

 

2.2. Консультування Замовника або уповноважених ним осіб здійснюється письмово шляхом обміну електронними повідомленнями.

 

2.3. До початку виконання пусконалагоджувальних робіт Замовник зобов'язується:

- забезпечити безперешкодний доступ до місця проведення робіт, безперешкодне виконання робіт, безперешкодний ввіз і вивіз обладнання та матеріалів Підрядника для виконання робіт (надати пропуску тощо);

- надати Підряднику охоронюваний монтажний майданчик і приміщення, що охороняється, для зберігання інструменту та матеріалів, а також для переодягання працівників;

- забезпечити електроенергією за місцем проведення робіт, 380V, 50 Гц;

- перед виробництвом робіт виконати заходи з техніки безпеки загального характеру і видати Підряднику акт-допуск або наряд-допуск. Безпеку робіт і фахівців Підрядника забезпечує Підрядник. Відповідальність за травматизм і аварії при виконанні робіт несе Підрядник.

 

2.4. Підрядник зобов'язується при використанні матеріалів наданих Замовником до початку виконання робіт перевірити якість наданих матеріалів.

 

2.4.1. У разі виявлення Підрядником матеріалів неналежної якості, Підрядник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виявлення, зобов'язується письмово повідомити про це Замовника.

 

2.4.2. Якщо Замовник протягом 5 днів після отримання повідомлення Підрядника не замінить матеріали неналежної якості, Підрядник має право відмовитися від виконання робіт і право на відшкодування збитків.

 

 • 2.5. Підрядник зобов'язується виконати роботи в суворій відповідності до вимог правил і стандартів, що діють в Україні.

  Більш детально про Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (посилання)

 

2.6. Для виконання цього договору Підрядник має право залучати субпідрядників. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання субпідрядниками.

 

2.7. Підрядник зобов'язується при виконанні робіт на території Замовника неухильно дотримуватися чинного у нього пропускного режиму.

 

 

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

3.1. Строк виконання робіт за цим договором з 03.06.2018 по 03.09.2018 року.

 

3.2. Підрядник має право на дострокове виконання робіт передбачених цим договором.

 

 

4. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙОМ РЕЗУЛЬТАТУ РОБІТ

 

4.1. Підрядник зобов'язується повідомити Замовника про день прийняття виконаної роботи і підготувати Акт передачі-прийому виконаних робіт.

 

4.2. Замовник за участю Підрядника зобов'язується оглянути і прийняти результат виконаної роботи та підписати Акт передачі-прийому виконаних робіт, а при виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або інших недоліків у роботі негайно заявити про це Підряднику і відмовитися від підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

4.2.1. У разі виявлення невідповідності результатів виконаних робіт умовам цього договору, Замовник протягом 3 (трьох) календарних днів повідомляє про це Підрядника, складає Акт виявлених недоліків із зазначенням термінів їх виправлень і направляє його Підряднику.

 

4.3. Роботи вважаються виконаними після підписання Сторонами Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

 

5. ГАРАНТІЇ

 

5.1. Підрядник бере на себе гарантійні зобов'язання за виконані пусконалагоджувальні роботи за цим договором.

 

5.2. Строк гарантії, наданої Підрядником становить 12 (дванадцять) місяців з дня підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

5.3. Гарантії Підрядника не поширюються на будь-які роботи, проведені іншими організаціями та / або самим Замовником, навіть якщо ці роботи проводилися на підставі консультацій Підрядника.

 

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

6.1. Загальна ціна робіт, виконуваних за цим договором, становить 240 000 грн., у тому числі ПДВ 40 000 грн. Ціна робіт визначена домовленістю сторін.

 

6.2. Оплата за договором здійснюється в наступному порядку:

 

6.2.1. передоплата в розмірі 120 000 грн., у тому числі ПДВ 20 000 грн. протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту укладення цього договору;

 

6.2.2. остаточний розрахунок протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт.

 

6.3. Датою оплати за цим договором вважається дата списання коштів з рахунку Замовника.

 

6.4. Розрахунки за цим договором здійснюються в безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

7.1. За порушення умов цього договору, сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

 

 • 7.2. За порушення Замовником п. 6.2.2 цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 

 • 7.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу Підрядника Замовник зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від суми заборгованості.

  Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

 

7.4. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

 

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, і яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка довідалася або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Сторони домовилися, що вони вживатимуть відповідних заходів для врегулювання можливих суперечок шляхом переговорів і консультацій.

 

8.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

9.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості або угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

 

9.2. Сторони домовилися, що невиконання Замовником обов'язку, передбаченого п. 6.2.1 цього договору є достатньою підставою для розірвання договору з ініціативи Підрядника та без покладання на останнього будь-яких майнових санкцій.

Договір вважається розірваним за вказаною підставою з моменту повідомлення Замовника про таке розірвання.

 

9.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

9.4. Усі зміни та доповнення до цього договору вносяться за погодженням Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу Замовника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — nashchas@gmail.com;

для передачі факсом — (044) 234-34-34.

На адресу Підрядника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 61082, м. Харків, пр. Московський 114, оф. 704/2;

для передачі електронною поштою - hez@gmail.com;

для передачі факсом - (057) 751-59-56.

 

9.5. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це один одному протягом трьох календарних днів.

 

9.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

9.6.1. До правонаступника Підрядника та Замовника переходять права та обов'язки, що випливають з цього договору.

 

9.7. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками сторін, які уклали цей договір.

 

9.8. Підрядник та Замовник є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно до ставки, встановленої чинним законодавством на момент укладення цього договору.

 

9.9. Замовник надає податкову звітність в електронному вигляді. Підрядник надає податкову звітність в електронному вигляді.

 

 

10. ДОДАТКИ

 

10.1. До договору додаються такі додатки, які є невід'ємною частиною цього договору:

Додаток № 1. Перелік робіт.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПІДРЯДНИК:

ТОВ “Харків-ЗПЕ”

адреса: 61082, м. Харків, пр. Московський 114, оф. 704/2

Код ЄДРПОУ 32ххх567 , ІПН 328685620373, св. № 29697503.

р/р 26003060321111 в Харківському ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Наш час»,

адреса: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186 м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585, св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

Керівник

_____________________ Асеєв В.В

__________________________Волошин А.М.

 

Додаток №1

до договору № 02 на виконання шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вантажопідйомних кранах від 01.06.2018 р.

 

 

ПЕРЕЛІК РОБІТ

 

НАЗВА РОБОТИ

Примітка

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

 

ЗАМОВНИК:

Керівник

Керівник

_____________________ Алексєєв В.В

__________________________Волошин А.М.

 • Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

 • Більш детально про Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (посилання)

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"