Договір про надання послуг з проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 4.33

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 04

про надання послуг з проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)

 

місто Київ, четверте червня дві тисячі вісімнадцятого ріку

 

 

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку - Товариство з обмеженою відповідальністю “Завод підйомно-транспортного машинобудування”, код ЄДРПОУ 32323232, з місцемзнаходження за адресою: 61082, м. Харків, пр. Московський 14, оф. 104/2, іменоване надалі «Замовник»

Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

, в особі керівника Алексєєва Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, та

з іншого боку - Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, з місцемзнаходження за адресою: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «Виконавець», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, що діє на підставі Статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона»,

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати, а Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги.

 

 • 1.2. Перелік дій з проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за цим договором визначається відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі - НПАОП 0.00-8.18-04), і чинних організаційно-методичних документів.

  Детально з Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі - НПАОП 0.00-8.18-04) можна ознайомитися (посилання)

 

1.3. Виконавець повинен надати послугу особисто та не має права покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу.

 

1.4. Виконавець стверджує, що він має право на виконання робіт підвищеної небезпеки, згідно з Дозволом на виконання робіт підвищеної небезпеки № 374.09.30-74.30.0, виданим Державною службою України з питань праці 16.02.2016 року (далі - Дозвіл).

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

2.1. Виконавець надає послуги з проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за викликами Замовника.

 

2.1.1. Виклик надсилається Замовником засобами електронного повідомлення, засобами факси­мільного зв’язку та поштовим зв'язком.

Виклик повинен містити:

- номер виклику;

дату;

назву устатковання;

місце розташування устатковання;

- вид послуг (огляду, випробування, експертне обстеження);

- дату надання послуг.

 

2.1.2. Виконавець зобов'язується протягом двох днів з моменту отримання виклику виставити Замовнику рахунок на надання послуг або повідомити Замовника про відмову від їх надання.

Виконавець має право відмовитись від виконання якщо відсутня юридична можливість (замовлення містить послуги надання, яких не передбачено Дозволом) або відсутня фактична можливість надати послуги в зазначений Замовником час або Замовник має заборгованість з оплати за раніш надані послуги.

 

2.2. Замовник зобов'язується протягом двох діб з моменту отримання рахунку повідомити Виконавця засобами електронного повідомлення, засобами факси­мільного зв’язку та поштовим зв'язком про прийняття рахунку до оплати. Сторони домовились, що прийняття рахунку до оплати може вчинятись Замовником шляхом допуску Виконавця до надання послуг у місці розташування устатковання.

Сторони домовились, що прийняття рахунку до оплати є погодженням умов надання послуг за місцем, розміром, оплати та строком.

 

2.3. Не пізніш двох діб до дати надання послуг Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про прізвище, ім'я та по-батькові працівників Виконавця, які направляються Виконавцем до Замовника для надання послуг.

 

2.4. До початку надання послуг Замовник зобов'язаний:

2.4.1. призначити відповідальних осіб з наданням права підпису актів, висновків та інших матеріалів;

2.4.2. підготувати устатковання до проведення випробування та/або технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно до вимог НПАОП 0.00-8.18-04;

2.4.3. надати фахівцям Виконавця всі технічні та експлуатаційні документи, які містять дані про устатковання за весь період експлуатації;

2.4.4. організувати і разом з фахівцями виконавця забезпечити безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження;

2.4.5. забезпечити безперешкодний доступ до місця надання послуг, безперешкодне ввезення і вивезення обладнання та матеріалів Виконавця, необхідних для надання послуг (надати перепустки тощо);

2.4.6. надати Виконавцю приміщення, що охороняється для зберігання інструмента і матеріалів, а також для переодягання працівників.

 

2.5. Виконавець зобов'язується надати послуги відповідно їх виду, визначеному у виклику, та в обсязі, який передбачений НПАОП 0.00-8.18-04.

 

2.5. Передача наданих послуг проводиться на підставі акту прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт прийому-передачі), що підписується уповноваженими представниками Сторін.

 

2.6. Акт прийому-передачі, підписаний та переданий засобами факсимільного зв’язку, має юридичну силу оригіналу, але не звільняє Сторони від зобов’язання передати іншій Стороні його оригінальний примірник, оформлений належним чином.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє безстроково.

 

3.2. Кожна із сторін договору може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць.

 

3.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Ціна послуг з проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки встановлюється домовленістю Сторін по кожному виклику окремо та визначається у рахунку Виконавця, який прийнятий Замовником.

 

4.2. Оплата послуг проводиться шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі.

 

4.3. Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг Замовнику у випадку порушення останнім строків оплати платежів згідно умов даного Договору.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

 • 5.1 У випадку затримки повної оплати наданих послуг у строк, обумовлений п. 4.2. цього Договору, Замовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу, до моменту повного погашення заборгованості. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 

5.2. У разі, якщо прострочення платежу триватиме більше одного місяця, Виконавець матиме право, крім стягнення передбаченої п. 5.1 суми пені, додатково стягнути із Замовника 25 (двадцять п’ять) відсотків річних від суми заборгованості за весь період прострочення (ст. 625 ЦК України)

Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

.

 

5.3. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань згідно умов даного Договору.

 

5.4 Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує Замовнику збитки, що виникли, або могли виникнути (у тому числі, не отриманий прибуток та моральну шкоду) за весь час проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування).

 

5.5. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

 

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 

6.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 

6.3. Договір припиняється у випадку припинення дії у Виконавця Дозволу на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки.

 

6.4. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу Виконавця:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — nashchas@gmail.com;

для передачі факсом — (044) 234-34-34.

На адресу Замовника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 61082, м. Харків, пр. Московський 14, оф. 104/2;

для передачі електронною поштою - zptm@gmail.com;

для передачі факсом - (057) 751-51-51.

 

6.5.У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

 

6.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди другої Сторони.

 

6.6.1. До правонаступника Замовника і(або) Виконавця переходять права та обов'язки, що випливають з даного договору.

 

6.7. Вся надана сторонами фінансова, комерційна та інша інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, вважається конфіденційною.

 

6.8. Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

ТОВ “Завод підйомно-транспортного машинобудування”

61082, м. Харків, пр. Московський 14, оф. 104/2

Код ЄДРПОУ 32323232 , ІПН 323232320373, св. № 32323203.

р/р 26003060321111 в Харківському ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186 м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

Керівник

_____________________ Алексєєв В.В

__________________________Волошин А.М.

 • Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

 • Детально з Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі - НПАОП 0.00-8.18-04) можна ознайомитися (посилання)

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"