Договір на технічне обслуговування та виконання ремонтних робіт на вантажопідйомних кранах 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 04

на технічне обслуговування та виконання ремонтних робіт

на вантажопідйомних кранах

 

місто Київ, сімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятий рік

 

Ми, що нижче підписалися,

з одного боку - Товариство з обмеженою відповідальністю “Харків-ЗПЕ”, код ЄДРПОУ 32ххх567, що знаходиться за адресою 61082, м. Харків, пр. Московський ххх, оф. 704/2, іменоване надалі «Виконавець»

Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

, в особі керівника Асеєва Володимира Вікторовича, діє на підставі Статуту, та

з іншого боку - Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «Замовник», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі Статуту,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомившись із приписами цивільного законодавства щодо договору, що вчиняється,

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з технічного обслуговування і ремонту (надалі – «технічне обслуговування») вантажопідіймальних кранів Замовника згідно доданого списку (додаток № 1 до цього договору), а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати надані послуги та виконані роботи.

 • 1.2. Сторони домовились, що технічне обслуговування це операція чи комплекс операцій із задоволення вимог, установлених експлуатаційною чи сервісною документацією вантажопідіймальних кранів як умова забезпечення відповідності його експлуатаційних характеристик вимогам виробника і нормативних документів, яка включає, але не обмежується, наступними роботами:

  Більш детально про Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (посилання)

- контроль за веденням експлуатаційної документації на вантажопідіймальні крани;

- перевірка відповідності умов використання вантажопідіймальних кранів вимогам виробника і нормативних документів;

- огляд та виявлення технічного стану металоконструкції, механізмів та обладнання вантажопідіймальних кранів;

- перевірка роботи вантажопідіймальних кранів в холостому режимі та під наявним навантаженням;

- контроль систем регулювання та автоматики у відповідності з експлуатаційною чи сервісною документацією вантажопідіймальних кранів, за потреби їх настроювання;

- змащування механізмів та обладнання вантажопідіймальних кранів у відповідності з експлуатаційною чи сервісною документацією;

- складання звіту про технічний стан вантажопідіймальних кранів.

1.3. Місце надання послуг з технічного обслуговування та ремонту вантажопідіймальних кранів: Україна, Київська область, селище Мила, вулиця Харківська, 1.

1.4. Виконавець має право без додаткової згоди Замовника залучити до надання послуг з технічного обслуговування і ремонту вантажопідіймальних кранів або до їх частини інших осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення договору.

 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

2.1. Виконавець надає послуги з технічного обслуговування згідно з графіком технічного обслуговування (додаток № 1 до цього договору) або поза графіком за окремим викликом Замовника.

2.1.1. Виклик поза графіком надсилається Замовником засобами електронного повідомлення, засобами факси­мільного зв’язку та поштовим зв'язком.

Виклик повинен містити:

- номер виклику;

- дату;

- орієнтовний перелік послуг, які необхідно надати;

- бажану дату надання послуг.

2.1.2. Виконавець зобов'язується протягом двох діб з моменту отримання виклику виставити Замовнику рахунок на позапланове технічне обслуговування або повідомити Замовника про відмову від виконання замовлення.

Виконавець має право відмовитись від виконання виклику поза графіком, якщо відсутня технічна можливість надати послуги в зазначений Замовником час або Замовник має заборгованість з оплати за раніш надані послуги.

2.2. Не пізніш двох діб до дати надання послуг Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про прізвище, ім'я та по-батькові працівників Виконавця або прізвище, ім'я та по-батькові осіб, залучених Виконавцем для надання послуг.

2.3. До початку виконання робіт Замовник зобов'язаний:

2.3.1. надати Виконавцю експлуатаційну документацію на вантажопідіймальні крани;

2.3.2. забезпечити безперешкодний доступ до місця надання послуг, безперешкодне надання послуг, безперешкодне ввезення і вивезення обладнання та матеріалів Виконавця для надання послуг робіт (надати перепустки тощо);

2.3.3. надати Виконавцю охоронюваний монтажний майданчик і приміщення, що охороняється для зберігання інструмента і матеріалів, а також для переодягання працівників.

2.4. За результатами надання послуг з технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів Виконавець зобов'язується скласти та надати Замовнику звіт про технічний стан вантажопідіймальних кранів, а у випадку встановлення необхідності проведення ремонтних робіт одночасно зі звітом надається рахунок-накладна на проведення ремонтних робіт.

2.4.1. В рахунку-накладній вказується дата його складання, повний перелік робіт та запасних частин і матеріалів, необхідних для їх виконання, а також їх вартість та загальна ціна робіт.

2.4.2. Рахунок-накладна надається Замовнику (уповноваженій особі) для узгодження. Замовник має право протягом двох робочих днів від дати складання рахунку-накладної узгодити виконання робіт або відмовитись від їх виконання.

2.4.2. Підпис уповноваженої особи Замовника на рахунку-накладній або його факсимільній копії свідчить про узгодження Сторонами вартості та загальної ціни робіт, запасних частин та матеріалів.

2.4.3. Узгоджений рахунок-накладна є підставою для виконання Виконавцем робіт та встановлення запасних частин, що у ньому зазначені у повному обсязі.

2.5. Передача виконаних робіт проводиться на підставі акту прийому-передачі виконаних робіт (далі – Акт прийому-передачі), що підписується уповноваженими представниками Сторін. Акт прийому-передачі підтверджує виконання Виконавцем замовлених робіт, надання послуг та/або передачу замовлених запасних частин та матеріалів Замовнику відповідної якості, в узгоджений термін та на узгоджених умовах, а також відсутність у Замовника претензій і зауважень до Виконавця щодо виконання зазначеного замовлення та стану вантажопідіймальних кранів, на яких проводилися ремонтні роботи або надавалися послуги.

2.6. Акт прийому-передачі, підписаний та переданий засобами факсимільного зв’язку, має юридичну силу оригі­налу, але не звільняє Сторони від зобов’язання передати іншій Стороні його оригінальний примірник, оформлений належним чином.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до “31“ грудня 2018 року.

3.2. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору.

3.3. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін.

 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Загальна ціна договору визначається сумою ціни за технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів та сумарною вартістю робіт та запасних частин, зазначених у рахунках-накладних за весь строк дії даного договору.

4.2. Ціна робіт з технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів за час дії цього договору встановлена домовленістю Сторін та складає 390 000 грн.

4.3. Ціни на ремонтні роботи, запасні частини та матеріали є договірними та встановлюються домовленістю Сторін у рахунках-накладних.

4.4. Замовник зобов’язується сплатити ціну робіт з технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів, визначену п.4.2 цього договору, протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення цього договору.

4.5. Оплата виконаних робіт, використаних під час виконання ремонтних робіт запасних частин і матеріалів та інших послуг, проводиться шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.

4.6. Виконавець залишає за собою право призупинити проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів Замовника у випадку порушення останнім строків оплати платежів згідно умов даного договору.

 

 

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 • 5.1. Гарантійні зобов'язання на ремонтні роботи, матеріали та запасні частини, встановлені Виконавцем на вантажопідіймальні крани Замовника, діють протягом 6 (шести) місяців з дня їх встановлення, що підтверджується підписаними Сторонами Актами прийому-передачі, якщо інший термін гарантійних зобов'язань не був обумовлений Сторонами в Актах прийому-передачі або додатках до даного договору.

  Протягом гарантійного строку виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з її недоліками. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ч. 2 ст. 679 ЦК України).

5.2. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються:

на матеріали та запасні частини, які були надані Виконавцю Замовником, а також на реставровані матеріали та запасні частини;

на витратні матеріали (змащувальні та охолоджувальні рідини, фільтри і т.д.) і частини, що працюють у режимі підвищеного, але природного зносу (гальмівні колодки, контакти електроприладів і т.д.);

у випадку відмови Замовника від усунення виявлених Виконавцем недоліків, що можуть призвести до пошкоджень вузлів та агрегатів вантажопідіймальних кранів у процесі експлуатації;

у випадку самовільної, без відповідних погоджень, зміни Замовником конструкції вузлів та агрегатів виробника;

у випадку проведення Замовником самостійного ремонту вузлів та агрегатів, заявлених Виконавцеві до рекламації;

у випадку порушення правил експлуатації вантажопідіймальних кранів (перевантаження, перегріву, перевищення швидкості, тощо).

5.3. Гарантійні зобов'язання вступають в силу у випадку документального підтвердження Замовником своєчасного проведення регламентних робіт та дотримання правил експлуатації вантажопідіймальних кранів, відповідно до правил технічного нагляду та термінів обслуговування, що встановлені виробником вантажопідіймальних кранів або виробником встановлених вузлів та агрегатів.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1 У випадку затримки повної оплати виконаних робіт, вартості встановлених матеріалів та запасних частин у строк, обумовлений п. 4.5. цього договору, Замовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу, до моменту повного погашення заборгованості. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано

Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

.

6.2. У разі, якщо прострочення платежу триватиме більше одного місяця, Виконавець матиме право, крім стягнення передбаченої п. 6.1. суми пені, додатково стягнути із Замовника 25 (двадцять п’ять) відсотків річних від суми заборгованості за весь період прострочення (ст. 625 ЦК України)

Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

.

6.3. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань згідно умов даного договору.

6.4 Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує Замовнику збитки, що виникли, або могли виникнути (у тому числі, не отриманий прибуток та моральну шкоду) за весь час перебування вантажопідіймальних кранів Замовника у ремонті або на обслуговуванні, у тому числі під час виконання гарантійного ремонту.

6.5. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

6.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього договору.

7.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу Замовника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — nashchas@gmail.com;

для передачі факсом — (044) 234-34-34.

На адресу Виконавця:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 61082, м. Харків, пр. Московський 114, оф. 704/2;

для передачі електронною поштою - hez@gmail.com;

для передачі факсом - (057) 751-59-56.

7.4.У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

7.5. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди другої Сторони.

7.5.1. До правонаступника Замовника і(або) Виконавця переходять права та обов'язки, що випливають з даного договору.

7.6. Вся надана сторонами фінансова, комерційна та інша інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, вважається конфіденційною.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.8. Виконавець та Замовник є платниками податку на додану вартість та платниками податку на прибуток на загальних умовах.

 

 

8. ДОДАТКИ

 

8.1. До договору додаються наступний додаток, який є його невід’ємною частиною:

Додаток № 1. Перелік вантажопідіймальних кранів, що підлягають технічному обслуговуванню.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ “Харків-ЗПЕ”

місце знаходження: 61082, м. Харків, пр. Московський ххх, оф. 704/2

Код ЄДРПОУ 32ххх567 ,

р/р 26003060321111 в Харківському ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Наш час»,

місце знаходження: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186 м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585,

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

Керівник

_____________________ Асеєв В.В

__________________________Волошин А.М.

 

 

Додаток №1

до договору № 04 на технічне обслуговування та виконання ремонтних робіт на вантажопідйомних кранах від 17.05.2018 р.

 

ПЕРЕЛІК ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ

ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ

ТОВ “НАШ ЧАС”

 

(найменування Замовника)

 

НАЗВА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО КРАНУ

НОМЕР

Рік випуску

Дати проведення технічного обслуговування

Примітка

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

Керівник

Керівник

_____________________ Алексєєв В.В

__________________________Волошин А.М.

 • Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

 • Більш детально про Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (посилання)

 • Протягом гарантійного строку виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з її недоліками. Продавець не відповідає за недоліки товару, які виникли внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ч. 2 ст. 679 ЦК України).

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"