Договір на вантажно-розвантажувальні роботи 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Договір № 01

 • на вантажно-розвантажувальні роботи

  Завантаження (вивантаження) вантажу здійснюється організацією, підприємством транспорту або відправником (одержувачем) із додержанням правил, встановлених транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

 

місто Київ, друге травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сяйво», далі за текстом «Замовник», в особі керівника Курочки Олександра Олександровича, діє на підставі Статуту, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мускул Сервіс», далі за текстом «Підрядник», в особі керівника Оболоніна Германа Валерійовича, діє на підставі Статуту, разом іменовані в договорі як «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли згоди про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Підрядник зобов'язується за завданням (нарядом) Замовника виконувати вантажно-розвантажувальні роботи (далі - Роботи), а Замовник зобов'язується приймати і оплачувати виконані Роботи в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Найменування та обсяг робіт (результат Роботи), адреса, за якою повинні бути виконані Роботи, час і строки виконання робіт та інші відомості (при необхідності) визначаються в Наряді, який надсилається Замовником Підряднику. Наряд повинен бути підписаний уповноваженим представником Замовника.

Наряд на Роботу може бути зроблений шляхом надсилання його по електронній пошті або іншим способом Підряднику не менше, ніж за 12 (дванадцять) робочих годин до початку виконання робіт.

1.2.1. Замовник має право змінити Наряд (не більше, ніж на 10% від обсягу робіт, раніше заявлених Замовником в Наряді), попередивши про це письмово Підрядника, не пізніше ніж за чотири робочих години до часу початку виконання робіт.

1.3. Про прийняття Наряду до виконання Підрядник повідомляє Замовника по електронній пошті шляхом надсилання сканованого Наряду з підписом і печаткою Підрядника або іншим способом, який дозволяє встановити акцепт (прийняття Наряду) Підрядника.

 • 1.4. Підрядник до підписання цього договору ознайомився з організацією складського процесу Замовника, а також з вимогами і рекомендаціями чинного законодавства з охорони праці при виконанні робіт, що становлять предмет договору, в даних умовах.

  Всі роботи проводяться у відповідності зі стандартами. Інструкції з виконання навантажувальних і розвантажувальних робіт прописані в “Правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0124-15

1.5. Роботи проводяться за місцем знаходження Замовника.

1.6. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи за цим договором якісно і вчасно, а також відповідно до Наряду і виробничого процесу Замовника.

 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

 • 2.1. Розрахунок вартості робіт, що виконуються Підрядником за договором, визначається на підставі фактично відпрацьованого часу, кількості вантажників і кількості фактично використаних пакувальних матеріалів, виходячи з тарифів, передбачених Прейскурантом вартості робіт (Додаток № 1 до Договору), відповідно до «Правил навантаження і упакування листів та профілів з полікарбонату», наданих Замовником.

  Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Зазначеною вартістю також передбачаються і окремо не оплачуються такі допоміжні роботи:

- підготовка кузова автомобіля для завантаження готової продукції, кріплення і розкріплення вантажу, надування і установка транспортувальних мішків (установка пневмооболонок після завантаження),

- піднесення (підвезення) до місця роботи і віднесення (відвезення) до місця зберігання інструменту, інвентарю і найпростіших пристосувань - візків, тачок, містків, сходів, стелажів; реквізиту - стійок, підкладок, прокладок, брезенту для укриття вантажу,

- піднесення порожніх піддонів до місця навантаження (відвантаження) у межах фронту робіт, очищення снігу з контейнерів і тентових причепів перед погрузкою вантажу,

- прибирання робочого місця після закінчення роботи, очищення габариту шляху при розвантаженні навалювальних вантажів,

- укладка тарно-штучних вантажів,

- переміщення вантажів із застосуванням найпростіших пристосувань або вручну по горизонталі.

Підрядник має право не частіше, ніж один раз в три місяці, в односторонньому порядку переглядати тарифи на виконання робіт при зміні кон'юнктури ринку, інфляції та інших факторів і обставин, які призводять до збільшення витрат Підрядника на виконання робіт. Зміни Прейскуранта вартості робіт оформляються шляхом письмового повідомлення Замовника про бажання Підрядника підвищити тарифи із зазначенням підстав, що викликали необхідність такого підвищення. Нові тарифи вводяться в дію на десятий робочий день з моменту письмового повідомлення Замовника про бажання Підрядника підвищити тарифи. У разі незгоди Замовника із запропонованим збільшенням тарифів на надання послуг, Замовник має право в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору (розірвати Договір).

2.2. Мінімальне замовлення комплексу робіт за Договором складає - 2 (дві) години роботи вантажників. Під час підсумку відпрацьованих годин роботи неповна година роботи зараховується як 0,5 (половина) години, якщо фактично відпрацьовано менше 30 хвилин, або як 1 (одну) годину, якщо фактично відпрацьовано більше 30 хвилин.

2.3. Вартість комплексу робіт оплачується Замовником по кожному окремому факту їх виконання (по кожному окремому Наряду Замовника), шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури від Підрядника.

2.4. Роботи вважаються виконаними належним чином з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт.

2.5. Акт прийому-передачі виконаних робіт готує в двох примірниках Підрядник і передає Замовнику на підпис після завершення кожного конкретного комплексу робіт, відповідно до кожного окремого Наряду Замовника.

2.6. Замовник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання акту прийому-передачі виконаних робіт підписати його або надати вмотивовану відмову від його підписання. У випадку подання Замовником вмотивованої відмови від підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, Сторони складають двосторонній протокол із зазначенням відповідних вимог і термінів їх виконання.

2.7. Якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту передачі актів прийому-передачі виконаних робіт Замовнику, Підрядник не отримає підписаний Замовником акт або вмотивовану відмову від його підписання, Роботи вважаються виконаними з дотриманням всіх умов Договору.

2.8. У разі зміни умов виконання робіт, які вимагають виконання великого обсягу робіт, ніж було погоджено Сторонами в кожному конкретному випадку (Наряді), вартість відповідного комплексу робіт збільшується і замовник зобов'язаний оплатити його в повному обсязі.

 

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

 •  

  Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами визначається ступінь небезпеки вантажу та вживаються заходи безпеки відповідно до класу небезпеки конкретного вантажу.

3.1. Підрядник зобов'язується виконати Роботи у повній відповідності з умовами договору і Нарядів до нього, погоджених Сторонами.

3.2. Підрядник зобов'язується інформувати Замовника (його уповноважених осіб) у випадках, коли дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності та / або цілісності вантажу або майна Замовника при проведенні робіт.

3.3. Підрядник зобов'язується виконувати Роботи силами працівників, які перебувають у його штаті, мають відповідну кваліфікацію і не мають протипоказань за станом здоров'я.

У випадках, передбачених законом Підрядник має право залучати третіх осіб для виконання робіт за цим договором, залишаючись повністю відповідальним: а) за дотримання ним чинного законодавства з охорони праці щодо осіб, направлених для виконання робіт за договором, б) за наявність у направлених для виконання робіт осіб відповідної кваліфікації і в) за відсутність у таких осіб протипоказань за станом здоров'ю для виконання робіт, передбачених цим договором.

3.4. Замовник має право здійснювати безперешкодні перевірки ходу і якості виконання робіт.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

4.1. У випадку зникнення або пошкодження (псування) вантажу і/або упаковки Замовника, що сталася з вини Підрядника (залучених ним третіх осіб) під час виконання Робіт, Підрядник відшкодовує Замовнику повну вартість зниклого вантажу і/або упаковки, а у випадку пошкодження (псування) вантажу і/або упаковки - виплачує суму у розмірі, на яку знизилась його вартість, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу і/або упаковки - у повному розмірі його вартості.

У випадку пошкодження з вини Підрядника упаковки готової продукції (листів сотового полікарбонату і/або профілей), Підрядник зобов'язується безкоштовно провести перепакування готової продукції відповідно до «Правил навантаження і упакування листів та профілів з полікарбонату».

Сторони домовились, що Замовник має право утримати із вартості виконаних Підрядником робіт повну вартість зниклого або пошкодженого вантажу.

Фіксація об'єму і характеру пошкодженої готової продукції Замовника здійснюється Сторонами складанням відповідного двостороннього Акту в двох екземплярах, один з яких направляється/передається Підряднику протягом одного робочого дня від дати його складання.

4.2. У випадку порушення Підрядником часу (строку) виконання Наряду більше ніж на 3 (три) години, Замовник має право вимагати від Підрядника виплати штрафу у розмірі 5 (п'яти) % від вартості робіт, вказаних у відповідному Наряді, за кожний випадок такого порушення.

У випадку, якщо Підрядник не приступив до виконання Робіт, а рівно відмовився від прийняття Наряду без мотивувального відказу, Замовник має право вимагати від Підрядника виплати штрафу у розмірі 10 (десяти) % від вартості робіт, вказаних у відповідному Наряді, за кожний випадок такого порушення.

4.3. За невиконання своїх обов'язків, не обумовлених п.п. 4.1., 4.2. цього договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену Цивільним кодексом України.

4.4. Підрядник має право вимагати від Замовника виплати штрафу у розмірі 10 (десяти) % від вартості робот, вказаних у відповідному Наряді, за відміну Замовником Наряду менше ніж за 4 (чотири) робочих години до початку виконання робіт (п. 1.2.1. договору) за умови, якщо Замовник не надасть Підряднику іншого фронту робіт у рамках цього Договору.

4.5. У випадку порушення строків оплати Робіт Підрядника, передбачених пунктом 2.3 Договору, Замовник зобов'язується оплатити Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення оплати, від суми заборгованості, за кожний день прострочення.

4.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), таких як, наприклад, повінь, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха, епідемія, війна, повстання, заворушення, страйки, збої в електропостачанні та інші події, що знаходяться поза розумним передбаченням і контролем сторін.

У випадку виникнення обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань, зафіксований у договорі, відсувається пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.

Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно сповістити про настання і припинення обставин непереборної сили іншу сторону і надати належні докази настання таких обставин.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Сторони домовились, що ні один із робітників, який направляється Підрядником для виконання Робіт за цим договором, не буде робітником Замовника і не буде перебувати з останнім у трудових відносинах.

Робітники Підрядника не зараховуються в штат Замовника.

5.2. Робітники Підрядника будуть перебувати у трудових відносинах з Підрядником, підкорятися його правилам внутрішнього трудового розпорядку і всім його розпорядженням або знаходитись в інших, що не суперечать закону, відносинах з Підрядником.

Підрядник самостійно забезпечує безпеку праці своїх робітників (залучених ним осіб) при виконанні Робіт; інструктує і перевіряє знання з питання охорони праці у осіб, що безпосередньо виконують Роботи у Замовника, здійснює проходження такими особами медичних наглядів, забезпечує вказаних осіб засобами індивідуального захисту і виконує інші вимоги чинного законодавства з охорони праці при виконанні Робіт за цим договором.

Підрядник несе повну відповідальність за виплату працівникам, що направляються до Замовника для виконання Робіт, заробітної плати або інших винагород, а також за забезпечення вказаних робітників, передбаченими чинним трудовим законодавством соціальними і трудовими гарантіями і пільгами, у тому числі за відшкодування шкоди у випадку трудового каліцтва або іншого пошкодження здоров'я з вини роботодавця, за виплату допомоги по державному, соціальному страхуванню, за збереження середньої заробітної плати на період навчання.

Підрядник гарантує доведення до всіх робітників, що направляються для виконання Роботи за цим договором, про їх (робітників) зобов'язання неухильно додержуватись вимог Замовника з приводу організації Робіт, охорони праці, пожежної безпеки або інших вимог, необхідних для безпечного і якісного виконання Робіт.

5.3. Підрядник не створює на території Замовника стаціонарних робочих місць (власних або орендованих). Робітники Підрядника, що виконуюсь Роботи за цим договором, вважаються такими, що направлені у відрядження.

5.4. Підрядник несе відповідальність за розголошення своїми співробітниками комерційної таємниці Замовника, що стала відома їм у ході виконання Робіт за цим договором.

5.5. Всі повідомлення, сповіщення і документи, які передаються за цим договором і на виконання останнього, передаються за наступними адресами:

На адресу Підрядника:

для вручення рекомендованим листом або переді кур'єром – 03038, м. Київ, вул. Привокзальна, 3;

для передачі електронною поштою – obolonin@ua;

На адресу Замовника:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром – 03085, м. Київ, вул. Набережна, 18;

для передачі електронною поштою – kurochka@ua;

Контактними (уповноваженими) особами за цим договором є:

зі сторони Підрядника: Оболонін Герман Валерійович.

зі сторони Замовника: Курочка Олександр Олександрович.

5.6. Договір набуває сили з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року.

Сплив строку дії договору не звільняє Сторін від виконання у повному обсязі прийнятих на себе за договором зобов'язань.

Цей договір вважається пролонгованим на наступний рік, якщо ні одна із сторін не заявить у письмовому вигляді про його розірвання не менше, ніж за місяць до спливу строку його дії.

5.7. Дію договору може бути у будь-який час припинено за згодою сторін або шляхом направлення одній із Сторін відповідного письмового повідомлення іншій стороні. В останньому випадку договір вважається розірваним через один місяць з дати отримання другою стороною вказаного повідомлення,або з іншої дати, вказаної в повідомленні, в залежності від того, яка з вказаних дат настане пізніше. При цьому сторони повинні протягом 2 (двох) неділь здійснити всі необхідні взаєморозрахунки, що пов'язані з виконанням і припиненням дії договору.

5.8. Все , що не передбачено цим договором, відносини сторін регулюються законодавством України.

5.9. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між сторонами. У випадку неможливості вирішити спір шляхом переговорів, він підлягає розгляду у судовому порядку.

5.10. Цей договір складений в двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Мускул Сервіс»

03038, м. Київ, вул. Привокзальна, 3

р/р 26000010000000 в ПАТ «Укрбанк»

МФО 000023

Код ЄДРПОУ 25057758

ІПН 256568745891

тел./факс: (044) 11-111-11

Керівник

__________________ Оболонін Г.В.

ЗАМОВНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Сяйво»

03085, м. Київ, вул. Набережна, 18

р/р 26000010000000 в ПАТ «Банк»

МФО 002300

Код ЄДРПОУ 33556988

ІПН 784512986532

тел./факс: (044) 33-333-33

Керівник

__________________ Курочка О.О.

 

 

 

Додаток № 1

до договору на навантажувально-розвантажувальні роботи

від «01» серпня 2017 р. № 1

 

ПРЕЙСКУРАНТ

вартості комплексу Робіт

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мускул Сервіс», надалі – Виконавець, в особі директора Оболоніна Германа Валерійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Сяйво» надалі – Замовник, в особі Курочки Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, дійшли згоди про вартість послуг щодо переміщення вантажу, які надаються Виконавцем згідно з Договором, у наступних розмірах:

 

 • один вантажник/пакувальник: одна година роботи – 70 грн., мінімальне замовлення – 2 години;
 • вартість переміщення предметів масою понад 100 кг – 2 грн./кг.

 

Вартість Робіт без урахування ПДВ (20%).

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Мускул Сервіс»

03038, м. Київ, вул. Привокзальна, 3

р/р 26000010000000 в ПАТ «Укрбанк»

МФО 000023

Код ЄДРПОУ 25057758

ІПН 256568745891

тел./факс: (044) 11-111-11

Директор

__________________ Оболонін Г.В.

ЗАМОВНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Сяйво»

03085, м. Київ, вул. Набережна, 18

р/р 26000010000000 в ПАТ «Банк»

МФО 002300

Код ЄДРПОУ 33556988

ІПН 784512986532

тел./факс: (044) 33-333-33

Директор

__________________ Курочка О.О.

 • Завантаження (вивантаження) вантажу здійснюється організацією, підприємством транспорту або відправником (одержувачем) із додержанням правил, встановлених транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.

 • Всі роботи проводяться у відповідності зі стандартами. Інструкції з виконання навантажувальних і розвантажувальних робіт прописані в “Правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0124-15

 • Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

 • Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами визначається ступінь небезпеки вантажу та вживаються заходи безпеки відповідно до класу небезпеки конкретного вантажу.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"