Посадова інструкція завідувача господарством 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МЕЛЕНЕ"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “МЕЛЕНЕ”

__________________ Страхов І.К.

“1” червня 2018 р.

Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

 • ЗАВІДУВАЧА ГОСПОДАРСТВОМ ТОВ "МЕЛЕНЕ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 

 • (код КП 1239)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Завідувач господарством належить до професійної групи «Керівники функціональних підрозділів», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1239.

 

1.2. Завідувач господарством призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника ТОВ “МЕЛЕНЕ”.

 

1.3. Завідувач господарством підпорядковується безпосередньо керівнику Товариства. За відсутності завідувача господарством його обов'язки виконує особа, призначена керівником Товариства.

 

1.4. Для виконання обов'язків та реалізації завідувач господарством взаємодіє з продавцем-консультантом, керуючим магазином.

 

1.5. У своїй діяльності завідувач господарством керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “МЕЛЕНЕ” (далі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

 • 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 

Завідувач господарством:

 

2.1. Організує роботи з господарського обслуговування та благоустрою Товариства.

 

2.2. Забезпечує своєчасне прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил, а також прибирання прилеглих територій.

 

2.3. Забезпечує робочий стан систем каналізації, опалення, вентиляції, електромережі тощо.

 

2.4. Вживає заходів щодо усунення несправностей та аварій.

 

2.5. Забезпечує зберігання технічних засобів і господарського інвентарю, його відновлення, поповнення і раціональну експлуатацію.

 

2.6. Підтримує порядок та належний протипожежний і санітарний стан в магазині та на своєму робочому місці.

 

2.7. Організує архітектурно-художнє оформлення фасадів будівель, прохідних, територій установи.

 

2.8. Забезпечує працівників канцелярським приладдям і предметами господарського вжитку.

 

2.9. Зобов'язується не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю ТОВ «МЕЛЕНЕ», за винятком випадків, прямо передбачених локальними нормативними актами Товариства або чинним законодавством України.

 

2.10. Зобов'язується при припиненні або розірванні трудового договору передати наявні в користуванні матеріальні носії з інформацією, що становить комерційну таємницю Товариства, або знищити таку інформацію (видалити її з цих матеріальних носіїв).

 

2.11. Повинен виконувати вимоги інструкцій, правил і норми з охорони праці, техніки безпеки. Негайно повідомляти про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і (або) здоров'ю працівників, збереження майна Товариства.

 

2.12. Повинен забезпечити цілісність майна та інших цінностей Товариства, переданих йому на зберігання або для інших цілей.

 

3. ПРАВА

 

Завідувач господарством має право:

 

3.1. Брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків.

 

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозицїї щодо покращення роботи.

 

3.3. Отримувати від працівників Товариства необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції завідувача господарством.

 

3.4. Проводити оцінку результативності виконання поставлених перед ним завдань.

 

3.5. Вимагати від керівника Товариства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.

 

3.6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію.

 

3.7. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідно для здійснення своїх функцій, знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Завідувач господарством несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВОМ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Чинне законодавство України, що регламентує виконання робіт з господарського обслуговування.

 

5.2. Засоби механізації праці обслуговуючого персоналу.

 

5.3. Порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя і оформлення розрахунків за послуги.

 

5.4. Правила охорони праці та пожежної безпеки під час виконання робіт з обслуговування та експлуатації виробничих, адміністративних, складських, побутових та інших приміщень.

 

5.5. Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку.

 

5.9. Основи законодавства про охорону праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду завідувача господарством може бути призначена особа, яка має базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування — не менше 1 р.

 

Керівник ТОВ “МЕЛЕНЕ”

 

___________/Страхов І.К./

(підпис)

"1" червня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений:

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

ПІБ

Дата

Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"