Договір купівлі-продажу мінеральних добрив 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 02/05-18

 

місто Київ, друге травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШ ЧАС», код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Гамарника, 186, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ», в особі керівника Волошина А.М., який діє на підставі статуту, та

Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

з другої сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”, код ЄДРПОУ 18773633, з місцезнаходженням: 61070, Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 5, далі за текстом “ПОКУПЕЦЬ”, в особі керівника Олежка М.В., який діє на підставі статуту, разом в подальшому «СТОРОНИ», а окремо «СТОРОНА»,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, які регулюють укладений нами договір, уклали даний договір купівлі-продажу про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ за ціною та в строки, передбаченні цим договором, біопрепарати (далі за текстом - Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар і оплатити його.

 

2. УМОВИ ПРО ТОВАР. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 

2.1. Найменування, кількість, асортимент, ціна і дата поставки Товару визначається у Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

 • 2.2. Якість Товару повинна відповідати ТУ У 24.1-32650846-001-2009.

  Залежно від виду Товару слід визначити його якісні характеристики або вказати документи, яким має відповідати Товар (сертифікати, технічні умови, ДСТУ тощо)

2.3. Товар упаковується в стандартну тару ПРОДАВЦЯ. Вартість тари включена у вартість Товару.

2.4. Товар передається ПОКУПЦЮ у спосіб, визначений СТОРОНАМИ в Специфікації.

2.5. В разі визначення СТОРОНАМИ умов доставки Товару силами ПРОДАВЦЯ, її вартість сплачується ПОКУПЦЕМ окремо протягом 3 банківських днів з дня виставлення відповідного рахунку.

2.6. ПРОДАВЕЦЬ має виготовити та передати Товар в кількості, асортименті та в строк, зазначені в Специфікації.

2.7. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар у момент передачі його ПОКУПЦЕВІ, знаходиться у власності ПРОДАВЦЯ, не перебуває у судовому спорі, не обтяжений зобов'язаннями і правами третіх осіб, не відчужений ніяким особам, не закладений, у спорі та під арештом (забороною) не перебуває. ПРОДАВЕЦЬ передає Товар вільним від прав третіх осіб на нього.

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Ціна Товару визначається домовленістю СТОРІН і відображається в Специфікації.

3.2. Оплата Товару здійснюється частинами в наступному порядку:

3.2.1. передоплата в розмірі 20 відсотків вартості Товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання Специфікації;

3.2.2. оплата 80 відсотків вартості Товару здійснюється не пізніше 01.12.2018 року.

 • 3.3. Ціна Товару встановлюється в гривнях по відношенню до офіційного курсу долару США.

  З варіантами договірного визначення зміни ціни, визначеної у національній валюті України, до курсу валюти можна ознайомитись за посиланням

 • 3.4. У випадку збільшення на дату платежу за п. 3.2.2. договору офіційного курсу долара США до гривні більше, ніж на 2% від його офіційного курсу, встановленого НБУ на момент підписання договору, ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити ПРОДАВЦЮ проіндексовану суму відповідного платежу за п. 3.2.2. договору, розраховану за формулою: (А1/АО) х СП = ПСП, де А1 – офіційний курс долара США на дату платежу; АО – офіційний курс долара США на дату підписання Специфікації; СП – сума поточного платежу; ПСП – проіндексована сума платежу.

  З позицією Вищого господарського суду щодо застосування ч. 3 ст. 691 Цивільного кодексу України можна ознайомитись за посиланням

3.5. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Товару у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ. При здійсненні оплати ПОКУПЕЦЬ обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору.

 

4. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

 

4.1. Умови поставки Товару визначаються Специфікацією і обмежуються умовами EXW або DDP (згідно Міжнародних правил тлумачення торгових термінів, в редакції 01.01.2010 р.).

4.2. Сторони домовились, що поставка на умовах DDP означає, що ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується надати Товар з транспортного засобу в місці поставки, зазначеному у Специфікації.

Розвантаження Товару в місці поставки (місці передачі) зі всіма ризиками та витратами несе ПОКУПЕЦЬ. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується організувати і своєчасно забезпечити своїми силами і засобами навантажувальні роботи, не допускаючи простою транспорту ПРОДАВЦЯ.

 

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ НА УМОВАХ EXW

 

5.1. Передача Товару здійснюється на складі ПРОДАВЦЯ, з місцезнаходженням за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 119. Час завантаження: понеділок-п'ятниця з 9.00 до 18.00 за місцевим часом.

5.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується до прийняття Товару надіслати ПРОДАВЦЮ в порядку, визначеному п. 10.3. договору, довіреність на свого представника.

5.2.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується підтвердити повноваження свого представника на отримання Товару довіреністю, що містить:

- дату видачі довіреності;

- відомості про ПОКУПЦЯ - організаційно-правова форма, найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- відомості про представника - прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-представника, його паспортні дані та місце проживання;

- повноваження представника з обов'язковим зазначенням повноважень на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- посаду, прізвище, ім'я, по батькові та власноручний підпис особи, яка видала довіреність від імені ПОКУПЦЯ, вказівку на повноваження на підписання довіреності - статут або інший документ;

- печатку ПОКУПЦЯ.

5.2.2. ПРОДАВЕЦЬ має право відмовити представнику ПОКУПЦЯ у видачі Товару в разі неналежного підтвердження ним своїх повноважень (в порушення п.п. 5.2., 5.2.1. цього договору).

5.3. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується при прийнятті Товару на складі ПРОДАВЦЯ (до завантаження Товару на транспортний засіб) перевірити кількість, асортимент і зовнішній вигляд Товару і про всі виявлені недоліки Товару одразу повідомити ПРОДАВЦЕВІ.

У разі виявлення недоліків у якості Товару в момент його прийняття, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується замінити його на Товар належної якості.

5.4. Товар вважається переданим ПРОДАВЦЕМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ в момент підписання останнім (так само перевізником ПОКУПЦЯ) видаткової накладної. В момент підписання ПОКУПЦЕМ (перевізником) видаткової накладної на Товар до ПОКУПЦЯ переходить право власності на Товар.

5.5. ПОКУПЕЦЬ забезпечує вивезення Товару автомобільним транспортом зі складу ПРОДАВЦЯ в день прийняття Товару. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується організувати і забезпечити своїми силами і засобами своєчасні навантажувальні роботи на автотранспортні засоби ПОКУПЦЯ.

 

6. ПОСТАВКА ТОВАРУ НА УМОВАХ DDP

 

6.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом 1 (одного) дня після отримання повідомлення ПРОДАВЦЯ про готовність Товару до відвантаження повідомити ПРОДАВЦЕВІ в порядку, передбаченому п. 10.3. цього договору, відомості про особу, уповноважену на приймання Товару: її прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, дані про засоби зв'язку.

6.1.1. Сторони домовилися, вважати повідомлення, зазначене в п. 6.1. цього договору, належним підтвердженням повноважень особи на отримання Товару від імені ПОКУПЦЯ.

6.1.2. ПРОДАВЕЦЬ має право призупинити відвантаження Товару ПОКУПЦЮ до момента отримання повідомлення, зазначеного в п. 6.1. такого договору.

6.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується при прийманні Товару від перевізника підписати товарно-транспортну накладну. Товар вважається переданим ПРОДАВЦЕМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ (дата поставки на умовах DDP) в момент підписання останнім товарно-транспортної накладної. В момент підписання ПОКУПЦЕМ товарно-транспортної накладної на Товар до нього переходить право власності на Товар та ризики випадкового знищення чи пошкодження Товару.

6.3. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар, підписати видаткові накладні та направити їх ПРОДАВЦЮ не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня підписання товарно-транспортної накладної. ПРОДАВЕЦЬ разом з Товаром зобов'язується передати ПОКУПЦЮ необхідну документацію на Товар: видаткову накладну, рахунок.

6.4. Приймання Товару здійснюється ПОКУПЦЕМ згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. № П-6 (зі змінами та доповненнями) та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. N П-7 (зі змінами та доповненнями) не пізніше одного дня після видачі Товару перевізником.

Виклик представника ПРОДАВЦЯ є обов'язковим у випадку виявлення надлишків чи недостачі Товару, невідповідності якості Товару до даних, зазначених в наданих ПРОДАВЦЕМ документах.

6.5. Претензії з якості та кількості Товару розглядаються ПРОДАВЦЕМ при виконанні ПОКУПЦЕМ вимоги, передбаченої п. 6.4. цього договору, та отриманні письмової претензії протягом 2 (двох) робочих днів з дати поставки Товару. СТОРОНИ погоджуються, що у випадку відсутності претензії у встановлений строк, поставка вважається виконаною належним чином і претензії у ПОКУПЦЯ до ПРОДАВЦЯ відсутні (за винятком прихованих недоліків Товару). При виявленні прихованих недоліків Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язується скласти Акт про приховані недоліки. Акт складається протягом 5 (п'яти) днів з моменту виявлення недоліків, але не пізніше 1 (одного) місяця з дня поставки Товару на склад ПОКУПЦЯ.

Якщо для участі в складанні Акту викликається представник ПРОДАВЦЯ, то до встановленого 5 денного строку додається час, необхідний для його приїзду, але не більше 3 (трьох) робочих днів.

Прихованими недоліками вважаються ті недоліки, які не могли бути виявлені при звичайній для даного виду Товару перевірці при прийманні Товару.

В претензії повинні бути вказані дата та номер видаткової накладної, за якою проводилась поставка, кількість та вид Товару, з приводу якого заявлена претензія, а також має бути наведено обґрунтування претензії. До претензії додаються документи, на основі яких ПОКУПЕЦЬ обґрунтовує свої вимоги. У випадку пред'явлення претензії з якості Товару, Товар, що не відповідає умовам якості для розгляду претензії, підлягає поверненню на адресу ПРОДАВЦЯ за рахунок ПОКУПЦЯ.

6.6. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується розглянути отриману претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати її отримання.

6.7. У випадку задоволення претензії ПОКУПЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується зробити обмін неякісного Товару або допоставити Товар протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати повідомлення ПОКУПЦЯ про задоволення його претензії. У випадку повернення чи обміну неякісного Товару, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується оплатити економічно обґрунтовані витрати ПОКУПЦЯ з доставки Товару на адресу ПРОДАВЦЯ, на підставі поданих оригіналів документів, що підтверджують ці витрати.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2018 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов'язань за цим договором.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. За порушення умов цього договору СТОРОНА, яка його порушила, відшкодовує іншій СТОРОНІ нанесені збитки.

 • 8.2. За порушення ПОКУПЦЕМ п. 2.5. та п. 3.2. цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

8.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ПРОДАВЦЯ, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від суми заборгованості.

Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

8.4. За порушення ПОКУПЦЕМ п. 6.3. цього договору, ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити ПРОДАВЦЮ штраф в розмірі 100 грн. Сплата штрафу не звільняє ПОКУПЦЯ від виконання обов'язку визначеного п. 6.3. цього договору.

8.5. За порушення ПРОДАВЦЕМ строку передачі Товару, зазначеного в Специфікації, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Товару за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

8.6. СТОРОНА звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

8.7. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, СТОРОНА, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу СТОРОНУ протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. СТОРОНИ домовились, що вони приймуть необхідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів та консультацій.

9.2. Всі спори, розбіжності, вимоги та претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, що стосуються його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. СТОРОНИ домовились, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між СТОРОНАМИ відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

10.2. У випадках, не передбачених цим договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством.

10.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою СТОРІН.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, передаються СТОРОНАМИ в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису. Обмін документами здійснюється з використанням сервісу Папка24 (https://papka24.com.ua/).

Такий сервіс дає змогу юридичним особам та ФОП обмінюватись електронними документами з використанням електронного цифрового підпису (електронних ключів банку, податкових тощо). Більш детально ознайомитись з роботою сервісу можна за посиланням

Електронні адреси для обміну документами з використанням електронного цифрового підпису:

На адресу ПРОДАВЦЯ: nvp-tmh@gmail.com;

На адресу ПОКУПЦЯ: nash4as@gmail.com.

10.4. У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів СТОРОНИ зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

10.5. СТОРОНИ погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди другої СТОРОНИ.

10.5.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ та (або) ПРОДАВЦЯ переходять права та обов'язки, що випливають з даного договору.

10.6. ПОКУПЕЦЬ надає згоду на використання ПРОДАВЦЕМ персональних даних з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.

10.7. На момент укладення цього договору ПРОДАВЕЦЬ є платником спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток.

10.8. Цей договір укладено в двох примірниках — по одному для кожної із СТОРІН. Кожна сторінка даного договору повинна бути підписана представниками СТОРІН, що уклали цей договір.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”

код ЄДРПОУ 18773633

місцезнаходження за адресою: 61070, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 5

р/р 16003060345585 в ОАО «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 252468

тел. 057 777 77 77

факс 057 777 77 76

ел. пошта nvp-tmh@gmail.com

ТОВ "НАШ ЧАС"

код ЄДРПОУ 85858585

місцезнаходження за адресою: 03110, м. Київ, вул. Гамарника, 186

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексімбанк» у м. Київ, МФО 305675

тел. 044 555 555 5

факс 044 555 555 4

ел. пошта nash4as@gmail.com

Керівник

____________________ Олежко М.В.

Керівник

_______________________ Волошин А.М.

Додаток 1

до договору купівлі-продажу № 21/03-16

від 21.03.2016 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

до договору купівлі-продажу № 21/03-16 від 21.03.2016 року

м. Київ, Україна

двадцять перше березня дві тисячі шістнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШ ЧАС», код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Гамарника, 186, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ», в особі директора Волошина А.М., який діє на підставі статуту, та

з другої сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”, код ЄДРПОУ 18773633, з місцезнаходженням: 61070, Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 5, далі за текстом “ПОКУПЕЦЬ”, в особі директора Олежка М.В., який діє на підставі статуту, разом в подальшому «СТОРОНИ», а окремо «СТОРОНА»,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, уклали дану Специфікацію № 1 від 21.03.2016 року до договору купівлі-продажу № 21/03-16 від 21.03.2016 року про наступне.

1. Умови щодо Товару:

 

№ з/п

Найменування Товару

 • Кількість Товару, (літрів, упаковок, кг)

  Визначити одиницю виміру Товару, інше - видалити

Ціна за одиницю Товару, грн.

Ціна за товарну позицію,

грн.

2. Граничний строк оплати Товару: 01.2.2016 року включно.

3. Поставка Товару на умовах EXW:

3.1. Місце передачі Товару ПОКУПЦЕВІ: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 119.

3.2. Дата відвантаження Товару на складі ПРОДАВЦЯ (дата поставки): 04.04.2016 року.

Визначити умови доставки. Іншу умову — видалити

3. Поставка Товару на умовах DDP:

3.1. Місце передачі Товару ПОКУПЦЕВІ (місце поставки): м. Київ, вул. Гамарника, 186.

3.2. Дата поставки: 11.04.2016 року.

3.3. Оплата вартості доставки (послуг перевізника) здійснюється ПОКУПЦЕМ.

 

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”

код ЄДРПОУ 18773633

місцезнаходження за адресою: 61070, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 5

р/р 16003060345585 в ОАО «Укрексімбанк» у м. Харкові, МФО 252468

тел. 057 777 77 77

факс 057 777 77 76

ел. пошта nvp-tmh@gmail.com

ТОВ "НАШ ЧАС"

код ЄДРПОУ 85858585

місцезнаходження за адресою: 03110, м. Київ, вул. Гамарника, 186

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексімбанк» у м. Київ, МФО 305675

тел. 044 555 555 5

факс 044 555 555 4

ел. пошта nash4as@gmail.com

____________________ Олежко М.В.

_______________________ Волошин А.М.

 

 • Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

 • Залежно від виду Товару слід визначити його якісні характеристики або вказати документи, яким має відповідати Товар (сертифікати, технічні умови, ДСТУ тощо)

 • З варіантами договірного визначення зміни ціни, визначеної у національній валюті України, до курсу валюти можна ознайомитись за посиланням

 • З позицією Вищого господарського суду щодо застосування ч. 3 ст. 691 Цивільного кодексу України можна ознайомитись за посиланням

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

 • Такий сервіс дає змогу юридичним особам та ФОП обмінюватись електронними документами з використанням електронного цифрового підпису (електронних ключів банку, податкових тощо). Більш детально ознайомитись з роботою сервісу можна за посиланням

 • Визначити одиницю виміру Товару, інше - видалити

 • Визначити умови доставки. Іншу умову — видалити

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"