Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) ТОВ 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 18/01-18

 • купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді)

  Цивільний кодекс України не містять вимог щодо необхідності обов'язкового нотаріального посвідчення такого договору. Ст. 29 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” встановлює необхідність подання реєстратору для державної реєстрації змін установчих документів, пов'язаних зі зміною складу учасників юридичної особи нотаріально посвідченого документу про передання права учасника іншій особі. Таким документом може бути договір відчуження частки в статутному капіталі ТОВ або відповідна заява.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКЛАН-ЛТД”

 

м. Київ, вісімнадцяте січня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони - Яковлєв Олексій Геннадійович, ідентифікаційний номер 1643693465, паспорт серії ММ 551423, місце проживання: 61175, Харківська область, місто Харків, провулок Донський, будинок 67, надалі – «Продавець», та

з другої сторони - Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується «Покупець», разом за текстом – «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального та розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. Продавець зобов’язується передати всю належну йому частку в статутному капіталі (фонді) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКЛАН-ЛТД” (надалі за текстом – Товариство), розміром 10000 (десять тисяч) грн. 00 коп. (надалі за текстом – „Частка”) , а Покупець зобов’язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим договором суму.

  Аналітичний огляд від Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (посилання)

   

1.2. Разом із передачею зазначеною вище Частки у статутному капіталі (фонді) Товариства, Продавець передає, а Покупець приймає на себе, в частині, визначеній п. 1.4. цього договору, права та обов’язки учасника Товариства.

1.3. Відомості про Товариство:

1.3.1. Найменування: “АКЛАН-ЛТД”;

1.3.2.Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

1.3.3. Код за ЄДРПОУ 78694530, зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради Харківської області 15.11.2012 року, запис № 34201046000079281.

1.3.4. Статутний капітал (фонд): 10000,00 гривень (десять тисяч гривень 00 копійок).

1.3.5. Місцезнаходження: 61115, Харківська обл., місто Харків, вул. Семенівська, буд. 11.

1.4. Розмір частки Продавця у статутному капіталі (фонді) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКЛАН-ЛТД” становить 10000 (десять тисяч) гривень 00 коп., що складає 100 (сто) відсотків статутного капіталу (фонду) Товариства.

1.5. Передача Частки, зазначеної в п. 1.4. цього договору, оформлюється шляхом внесення відповідних змін до установчих документів Товариства.

1.6. Продавець стверджує, що Частка, зазначена в п. 1.4. цього договору, не обтяжена ніякими правами з боку третіх осіб, не є предметом спору, судового розгляду, застави, інших майнових претензій та вільна від будь-яких вимог з боку третіх осіб.

1.7. Покупець попередньо дослідив документи Товариства, складені під час здійснення господарської діяльності, та обізнаний про характер діяльності Товариства, майновий та фінансовий стан Товариства на момент укладення цього договору.

 

2. ВАРТІСТЬ ЧАСТКИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Вартість Частки, що відчужується за цим договором, визначена за домовленістю Сторін в розмірі 300000 (триста тисяч) гривень 00 коп.

2.2. Покупець сплачує Продавцю грошову суму, визначену в п. 2.1 цього договору, в момент підписання Сторонами цього договору.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ (ФОНДІ)

 

3.1. Покупець набуває право власності на Частку з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства (реєстрації нової редакції Статуту).

3.2. Продавець розуміє, що після укладення цього договору він втрачає будь-які права, як на саму Частку, так і на корпоративні права, що випливають та обумовлюються такою Часткою.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала обов’язки за цим договором, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдану майнову та немайнову шкоду відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Сторони підтверджують, що цей договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмету та інших умов.

5.2. Усі спори та розбіжності, що випливають із цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори між ними вирішуються в судовому порядку.

5.3. Даний договір вважається укладеним з моменту його підписання і діє до його повного виконання.

5.4. Цей договір складено українською мовою у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - для кожної із Сторін.

 

 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Згода дружини продавця отримувати необов'язково. Пункт 28 Постанови Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 року N 11 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя” зазначено, що вклад до статутного фонду господарського товариства не є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Виходячи зі змісту частин 2, 3 ст. 61 СК, якщо вклад до статутного фонду господарського товариства зроблено за рахунок спільного майна подружжя в інтересах сім'ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів.

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

 

Яковлєв Олексій Геннадійович,

ідентифікаційний номер 1643693465,

паспорт серії ММ 551423,

місце проживання: 61175, Харківська область,

місто Харків, провулок Донський, будинок 67

 

____________________________ / О.Г. Яковлев

 

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685,

місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків,

вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23

 

_____________________________ / А.М. Волошин

 • Цивільний кодекс України не містять вимог щодо необхідності обов'язкового нотаріального посвідчення такого договору. Ст. 29 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” встановлює необхідність подання реєстратору для державної реєстрації змін установчих документів, пов'язаних зі зміною складу учасників юридичної особи нотаріально посвідченого документу про передання права учасника іншій особі. Таким документом може бути договір відчуження частки в статутному капіталі ТОВ або відповідна заява.

 • Аналітичний огляд від Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (посилання)

   

 • Згода дружини продавця отримувати необов'язково. Пункт 28 Постанови Пленуму Верховного суду України від 21 грудня 2007 року N 11 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя” зазначено, що вклад до статутного фонду господарського товариства не є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Виходячи зі змісту частин 2, 3 ст. 61 СК, якщо вклад до статутного фонду господарського товариства зроблено за рахунок спільного майна подружжя в інтересах сім'ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"