Договір будівельного підряду 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 1/2018

  Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, пов'язаних із капітальним будівництвом регулюється Постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” (детальніше).

місто Київ, третє лютого дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що підписалися нижче:

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕС.ТІ. АЙ.», код за ЄДРПОУ 28343010, з місцезнаходженням: 61057, місто Київ, вул. Сумська, будинок 15, офіс 1, далі за текстом «ПІДРЯДНИК» в особі керівника Гунченко Івана Володимировича, діє на підставі статуту товариства, та

 • з другої сторони – фізична особа Лученко Олександр Володимирович, ідентифікаційний номер 2141404681, паспорт серія МК 218147, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.01.1998 року, що мешкає за адресою: 11022, місто Київ, вул. Трінклера, буд. 19, кв. 2, далі за текстом «ЗАМОВНИК», разом в подальшому «Сторони», а окремо«Сторона»,

  Слід зазначити, що у сфері здійснення будівництва та укладення договору будівельного підряду виконання функцій замовника, зокрема здійснення ефективного контролю за діяльністю підрядника, потребує спеціальних знань та навичок, а іноді особливого дозволу на цей вид діяльності. Тому на практиці функції замовника досить часто передаються спеціалізованим організаціям, які діють як представники тих осіб, для яких призначається об’єкт, що будується. Так, міжнародний досвід повністю підтверджує ефективність залучення на стороні замовника спеціалізованої організації – «інженера» (інженерної організації), особливо, якщо будівництво є тривалим та масштабним. Функції «інженера» (інженерної організації) відповідно до Міжнародних умов договору про будівництво 1977 р. зводяться до контролю за будівельними роботами, надання консультацій замовнику та обов’язкових для підрядника вказівок від імені замовника тощо.

 

заздалегідь ознайомлені з приписами господарського та цивільного законодавства відносно правочину, що укладається, діючи добровільно без будь-якого примусу, повністю розуміючи значення своїх дій

домовилися про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Детальніше про умови та особливості укладення договору: Маріана Біленко. Окремі аспекту укладення договору підряду на капітальне будівництво (Читати), Банасевич Ірина Іванівна. Організаційно-правові передумови укладення договору будівельного підряду (Читати).

   

 

1.1. За цим договором ПІДРЯДНИК зобов'язується збудувати у встановлений строк за адресою: Київська область, Деснянський район, селище Мала Данилівка, вулиця Миру, 4 Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами (далі за текстом «Об’єкт будівництва» або «Об’єкт») відповідно до проектно-кошторисної документації, а ЗАМОВНИК зобов'язується надати ПІДРЯДНИКОВІ будівельний майданчик, прийняти Об'єкт будівництва та оплатити його.

1.2. Основні параметри Об'єкта будівництва (опис, техніко-економічні показники, строки виконання робіт) встановлені Сторонами в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього договору.

1.2.1. Обсяг і якість виконаних ЗАМОВНИКОМ до дати підписання цього договору будівельних робіт, визначаються Сторонами у відповідному акті.

 • 1.3. Обсяг та види робіт з будівництва Об’єкта, визначаються в проектній документації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

  Слід пам'ятати, що погодження сторонами проектно-кошторисної документації є істотною умовою договору будівельного підряду, на що неодноразово звертав увагу Вищій господарський суд України (детальніше).

1.4. Сторони домовилися, що будівництво Об’єкту здійснюється ПІДРЯДНИКОМ із свого матеріалу і своїми засобами (авто технікою, механізмами, електротехнічним обладнанням тощо).

1.4.1. ПІДРЯДНИК відповідає за неналежну якість наданих (використаних в будівництві) ним матеріалу і устаткування.

1.4.2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу, розташованого на будівельному майданчику, до настання строку здачі ПІДРЯДНИКОМ Об’єкту будівництва, несе ПІДРЯДНИК.

1.5. ЗАМОВНИК має право частково або в повному обсязі забезпечити ПІДРЯДНИКА власними матеріалами. У цьому разі норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність ПІДРЯДНИКА за неналежне використання матеріалів Сторони визначають в окремій додатковій угоді до цього договору.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу, наданого ЗАМОВНИКОМ і розташованого на будівельному майданчику, до настання строку здачі ПІДРЯДНИКОМ Об’єкту будівництва, несе ЗАМОВНИК.

ПІДРЯДНИК не відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого ЗАМОВНИКОМ.

1.6. Сторони домовилися, що обов'язок з отримання необхідних на проведення будівельних робіт дозволів (Декларації, погодження тощо), покладається на ЗАМОВНИКА. Вказані документи ЗАМОВНИК має надати ПІДРЯДНИКУ протягом 24 днів від дати підписання цього договору.

1.7. ПІДРЯДНИК гарантує, що діє на підставі Ліцензії здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, виданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України серія АЕ № 181975 від 20.11.13 р.

1.8. ЗАМОВНИК гарантує, що він має необхідні речові права на земельну ділянку, на якій здійснюватиметься будівництво Об'єкта.

1.9. Страхування Об'єкта будівництва або будь-якого комплексу (етапу) робіт здійснюється ЗАМОВНИКОМ за власний кошт відповідно до законодавства.

1.10. Технічні, економічні та інші вимоги до будівельних робіт, які охоплюються предметом договору, мають відповідати проектній документації, вимогам СНіП, ДБН та іншим вимогам, що висуваються законом до даних видів робіт.

 

2 ЦІНА РОБОТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА

 

2.1. Ціна робіт з будівництва Об’єкту визначається СТОРОНАМИ у погодженому кошторисі, який є невід’ємним додатком № 2 до цього договору.

2.1.1. Кошторис є приблизним.

Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим перевищення визначеного приблизного кошторису більше ніж 10 (десять) %, ПІДРЯДНИК зобов'язується своєчасно попередити про це ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від цього договору і оплатити ПІДРЯДНИКУ виконану частину роботи.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані ПІДРЯДНИКОМ, а також вартості послуг, що надавалися (мають бути надані) йому іншими особами, ПІДРЯДНИК має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови ЗАМОВНИКА від збільшення кошторису ПІДРЯДНИК має право відмовитися від договору. Сторони домовилися вважати істотним таке зростання вартості матеріалу чи/або устаткування, чи/або послуг яке на 10 (десять) % перебільшує первісну вартість таких матеріалів, устаткування чи послуг

2.2. Сторони домовилися, що, якщо фактичні витрати ПІДРЯДНИКА виявляться меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо не доведе, що отримане ПІДРЯДНИКОМ заощадження зумовило погіршення якості роботи.

2.3. Сторони погодили, що у разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин на строк консервації не більше 6 (шість) місяців, ЗАМОВНИК відшкодовує ПІДРЯДНИКОВІ лише витрати, пов'язані з такою консервацією.

У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин на строк консервації більше 6 (гість) місяців, ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ПІДРЯДНИКУ виконану частину роботи та, додатково, витрати, пов'язані з такою консервацією.

Необхідність консервації за цим договором має бути прямо обумовлена та витікати з об’єктивної неможливості (об’єктивних причин) здійснювати будівництво будь-якою особою.

2.4. Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на ПІДРЯДНИКА, якщо інше не встановлено додатковою угодою Сторін.

ЗАМОВНИК зобов'язується сприяти ПІДРЯДНИКУ у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг.

2.5. У разі неможливості використання матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування, наданого ЗАМОВНИКОМ, без погіршення якості виконуваних робіт ПІДРЯДНИК має право відмовитися від договору та вимагати від ЗАМОВНИКА сплати ціни робіт пропорційно їх виконаній частині, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою.

2.6. Сторони домовилися, що у разі руйнування або пошкодження Об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили до спливу встановленого цим договором строку здачі Об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від ЗАМОВНИКА, ПІДРЯДНИК має права вимагати від ЗАМОВНИКА плату ціни робіт пропорційно їх виконаній частині та оплату інших витрат, пов’язаних з будівництвом.

 

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ. ВВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 

3.1. Строк будівництва Об’єкту за цим договором складає 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання цього договору.

3.2. Фактичний початок будівельних робіт за даним договором визначений Сторонами і починає спливати від дня надання ЗАМОВНИКОМ документів, визначених в п. 1.6. цього договору.

3.2.1. ПІДРЯДНИК зобов’язується виконати роботи, передбачені цим договором, у строки визначені календарним графіком виконання робіт, встановлені Сторонами в Додатку № 3, який є невід’ємною частиною цього договору, та в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт.

3.2.2. Строки виконання робіт (будівництва Об'єкта) можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей договір у разі:

виникнення обставин непереборної сили;

невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ свого обов’язку передати будівельний майданчик та/або не передання ЗАМОВНИКОМ проектної, дозвільної документації, та/або не забезпечення будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також не сприянні ПІДРЯДНИКУ у наданні інших послуг;

внесення змін до проектної документації;

дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання ПІДРЯДНИКОМ робіт;

виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва Об'єкта).

3.3. Закінчення будівельних робіт (будівництво Житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами) за даним договором визначено Сторонами датою _______________.

3.4. Сторони домовилися, що введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, у випадку та порядку передбаченому законодавством, здійснює ЗАМОВНИК.

 

4. ОПЛАТА РОБІТ

 

4.1. Вартість робіт по договору складає 9880000 (дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) грн.

Вартість робіт з будівництва Об’єкту визначена СТОРОНАМИ у погодженому у кошторисі, що є невід’ємним додатком № 2 до цього договору.

4.1.2. СТОРОНИ домовилися, що вартість робіт може бути переглянута за погодженням Сторін.

4.2. Оплата за даним договором здійснюється в наступному порядку:

протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання цього договору ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ попередню оплату в розмірі 4940000 (чотири мільйони дев'ятсот сорок тисяч) грн. від загальної вартості робіт, визначеної в п. 4.1. договору;

протягом 7 (семи) календарних днів після здачі роботи (підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт) ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ остаточну ціну від загальної вартості робіт, визначеної в п. 4.1. договору.

4.3. Форма оплати: безготівкова на рахунок ПІДРЯДНИКА.

 

5. ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОСТВОРЕНИЙ ОБ’ЄКТ

 

5.1. ЗАМОВНИК, який одержав повідомлення ПІДРЯДНИКА про готовність до передання Об’єкту будівництва зобов’язується негайно приступити до їх прийняття.

5.2. Організовує передання та прийняття робіт ЗАМОВНИК за власний рахунок.

5.2.1. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (Об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини ПІДРЯДНИКА, він у визначений ЗАМОВНИКОМ строк зобов'язується усунути їх і повторно повідомити ЗАМОВНИКА про готовність до передачі закінчених робіт (Об'єкта будівництва). Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути такі недоліки, ЗАМОВНИК може, попередньо повідомивши ПІДРЯДНИКА, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків ЗАМОВНИКОМ зменшують пропорційно вимірні одиниці ПІДРЯДНИКА.

5.3. Передача закінчених робіт (Об'єкта будівництва) ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом приймання-передачі.

5.4. Виникнення у ЗАМОВНИКА права власності на закінчений будівництвом новостворений Об'єкт виникає в порядку та на підставах визначених чинним законодавством України.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. За цим договором ПІДРЯДНИК має право:

- залучати без згоди ЗАМОВНИКА субпідрядників до виконання окремих видів (етапів) робіт, залишаючись відповідальним перед ЗАМОВНИКОМ за виконання (належне виконання) цього договору;

- залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації;

- зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за цим договором, що призвело чи може призвести до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт;

- відмовитися від договору підряду і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків договірної ціни;

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору підряду;

- ініціювати внесення змін у договір підряду.

Підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

 

6.2. За цим договором ПІДРЯДНИК зобов’язується:

- виконати з використанням власних ресурсів (матеріальних, тощо) та власними силами, у встановлені строки будівельні роботи з будівництва Об’єкта відповідно до проектної та кошторисної документації;

- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання будівельних робіт, та повідомляти про це ЗАМОВНИКА в триденний строк після отримання відповідних відомостей від третіх осіб (експертів, спеціалістів тощо);

- своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- забезпечити охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) ЗАМОВНИКОМ;

- відшкодувати ЗАМОВНИКУ в повному обсязі збитки, пов’язані з недоліками, що виключають можливість використання Об’єкту будівництва (його більшої частини) відповідно до мети, зазначеної у проектній документації і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

- передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому цим договором, Об'єкт будівництва;

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди ЗАМОВНИКА проектної документації (примірників, копій) третім особам;

- забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані ЗАМОВНИКУ збитки;

- інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання договору підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- забезпечити прибирання будівельного майданчика та прилеглої території, а також вивезення будівельного сміття після закінчення робіт;

- виконувати належним чином інші обов’язки, що витікають з договору підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

 

6.3. За цим договором ЗАМОВНИК має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (Об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або іншому спеціалісту з повідомленням про це ПІДРЯДНИКА.

Делегування ЗМОВНИКОМ своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед ПІДРЯДНИКОМ за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених ПІДРЯДНИКОМ порушень, або виправити їх своїми силами, з пропорційним зменшенням вартості оплати робіт;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення будівництва Об'єкта, оплативши ПІДРЯДНИКУ виконану частину робіт та відшкодувавши збитки, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;

- вимагати відшкодування завданих йому збитків, а також компенсування немайнової шкоди, зумовлених порушенням договору підряду.

Замовник також має інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.3.1. ЗАМОВНИК може уповноважити ПІДРЯДНИКА на здійснення будь-яких необхідних дій від імені ЗАМОВНИКА, пов’язаних з введенням Об’єкту Будівництва в експлуатацію, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6.4. За цим договором ЗАМОВНИК зобов’язується:

- своїми силами та за власний рахунок підготувати проектну документацію (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва) необхідну для початку та виконання будівельних робіт та здійснити в установленому порядку експертизу цієї документації (за необхідності);

- погодити проектну документацію з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування;

- передати ПІДРЯДНИКУ проектну документацію у кількості 2 (двох) примірників;

- одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт (виконання окремих видів робіт);

не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту підписання договору надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик для здійснення останнім будівельних робіт, що оформлюється відповідним актом;

- сприяти ПІДРЯДНИКУ у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг, зокрема __________________________________;

- оплатити виконані роботи на умовах та порядку, передбачених цим договором.

- прийняти, закінчений будівництвом Об'єкт;

- виконувати належним чином інші обов’язки, що витікають з договору підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

7.1 Виконання зобов'язань за цим договором підряду забезпечується неустойкою.

 

8. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

 

8.1 ПІДРЯДНИК гарантує досягнення Об’єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку.

8.2 Гарантійний строк на виконані роботи встановлюється тривалістю 3 (три) роки з дня передачі Об’єкта будівництва ЗАМОВНИКУ. У разі, якщо діючим законодавством або будівельними нормами передбачено гарантійний строк більшої тривалості, то застосовується такий гарантійний строк.

8.3 ЗАМОВНИК має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених ПІДРЯДНИКОМ порушень. ПІДРЯДНИК зобов’язаний своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

8.4 У разі виявлення ЗАМОВНИКОМ протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних роботах, ЗАМОВНИК письмово повідомляє про них ПІДРЯДНИКА не пізніше 10 (десяти) днів з дня виявлення недоліків (дефектів), і запрошує його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

8.5 ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних роботах протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок: неналежної підготовки проектної (проектно-кошторисної) документації; природного зносу результату виконаних робіт та змонтованих конструкцій; неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або Об'єкта робіт, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним третіми особами; неналежного ремонту змонтованих конструкцій Об'єкта робіт, проведеного самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним третіми особами; інших незалежних від ПІДРЯДНИКА обставин.

8.6 Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає ПІДРЯДНИК.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

9.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за договором.

 

 • 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

  Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) див. Оглядовий лист Вищого господарського суду України 18.02.2013 № 01-06/374/2013 (Читати).

 

10.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором. Якщо невиконання або прострочення виконання зобов’язань за даним договором однією Стороною безпосередньо викликано невиконанням або простроченням виконання зобов’язань за цим договором другою Стороною, перша Сторона не притягується до відповідальності.

Строки, передбачені в договорі щодо виконання взаємних обов’язків відповідно продовжуються на строк невиконання зобов’язання винною стороною.

10.2. У випадку несвоєчасної або не в повному обсязі оплати ЗАМОВНИКОМ робіт за цим договором (розділ 4 договору) або компенсації фактичних витрат ПІДРЯДНИКА, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми прострочених платежів за кожний день прострочення.

10.3. У разі порушення ПІДРЯДНИКОМ строку виконання робіт згідно календарного плану, він сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від вартості невиконаних робіт.

10.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

10.5. Під такими обставинами в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

10.6. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючи для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

10.7. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 1 (одного) місяця будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

11.1. Сторони домовилися, що вони приймуть відповідних заходів щодо врегулювання можливих спорів шляхом переговорів та консультацій.

11.2. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

11.3. Сторони визначили претензійний порядок врегулювання можливих спорів за обов'язковий. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язується розглянути її та надати умотивовану відповідь протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня її отримання.

Сторона, яка ухилилася від відповіді на претензію сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 5000 (п'ять) грн.

 

12. ІНШІ УМОВИ

 

12.1. Одночасно з підписанням даного договору, Сторони зобов’язані надати один одному належним чином засвідчені копії наступних документів:

ПІДРЯДНИК: свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва, що підтверджує реєстрацію в податкових органах, свідоцтво платника податків;

ЗАМОВНИК: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, де має бути здійснено будівництво, документів про присвоєння індивідуального податкового номеру, паспорту;

12.2. Після підписання цього договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмету цієї угоди, втрачають юридичну силу.

12.3 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

12.4. Текст цього договору, будь-які матеріали та відомості, що його стосуються визначаються Сторонами як конфіденційні і можуть бути передані іншим особам виключно з письмової згоди на це іншої Сторони.

12.4.1. За порушення п. 12.4. цього договору, Сторона, що його порушила, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 10000 (десять тисяч) грн.

12.5. Всі доповнення, зміни, Додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

12.6. Сторони підтверджують, що вони мають право, компетенцію та повноваження на укладення та виконання даного договору.

12.7. Цей договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

ПІДРЯДНИК                                                                                                                                                              ЗАМОВНИК

 • Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, пов'язаних із капітальним будівництвом регулюється Постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” (детальніше).

 • Слід зазначити, що у сфері здійснення будівництва та укладення договору будівельного підряду виконання функцій замовника, зокрема здійснення ефективного контролю за діяльністю підрядника, потребує спеціальних знань та навичок, а іноді особливого дозволу на цей вид діяльності. Тому на практиці функції замовника досить часто передаються спеціалізованим організаціям, які діють як представники тих осіб, для яких призначається об’єкт, що будується. Так, міжнародний досвід повністю підтверджує ефективність залучення на стороні замовника спеціалізованої організації – «інженера» (інженерної організації), особливо, якщо будівництво є тривалим та масштабним. Функції «інженера» (інженерної організації) відповідно до Міжнародних умов договору про будівництво 1977 р. зводяться до контролю за будівельними роботами, надання консультацій замовнику та обов’язкових для підрядника вказівок від імені замовника тощо.

 • Детальніше про умови та особливості укладення договору: Маріана Біленко. Окремі аспекту укладення договору підряду на капітальне будівництво (Читати), Банасевич Ірина Іванівна. Організаційно-правові передумови укладення договору будівельного підряду (Читати).

   

 • Слід пам'ятати, що погодження сторонами проектно-кошторисної документації є істотною умовою договору будівельного підряду, на що неодноразово звертав увагу Вищій господарський суд України (детальніше).

 • Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) див. Оглядовий лист Вищого господарського суду України 18.02.2013 № 01-06/374/2013 (Читати).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"