Договір про надання поворотної фінансової допомоги 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 18/04-18

 • про надання поворотної фінансової допомоги

  Боровенко Д. Поворотна фіндопомога: перехідні моменти (посилання)

 

місто Київ, двадцять п'яте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписались:

з однієї сторони — засновник ТОВ "КРАФТ" фізична особа Черненко Василь Якович, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків 1736787878, паспорт серії МК 969696, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Іванова, будинок 30, кв. 78, що далі іменується “Кредитор”, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ", код за ЄДРПОУ 32985858, з місцезнаходженням: 01103, м. Київ, вулиця Сумгаїтська, будинок 110, офіс 60, що далі іменується “Користувач”, в особі керівника Копилової Галини Леонідівни, яка діє на підставі Статуту , далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, уклали цей договір про надання поворотної фінансової допомоги (далі - договір) про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Сума отриманої поворотної фінансової допомоги не включається до складу доходу платника податку на прибуток підприємств, оскільки згідно Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290, отримання запозичених коштів не приводить до збільшення активів або зменшення зобов'язань, що обумовлює зростання власного капіталу.

 

1.1. За цим договором Кредитор надає Користувачу поворотну фінансову допомогу, а Користувач приймає її та зобов’язується повернути в порядку та на умовах, передбачених даним договором.

1.2. Під “поворотною фінансовою допомогою” в цьому договорі слід розуміти суму коштів, що надійшла Користувачу у користування за даним договором.

 

2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

 

 • 2.1. Поворотна фінансова допомога надається на загальну суму 500 000 ( п'ятсот тисяч) гривень.

  Суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання не входять до складу доходу, визначеного Податковим кодексом України для платників податку першої-третьої груп спрощеної системи оподаткування.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України — гривні.

 • 2.3. Поворотна фінансова допомога надається Кредитором частинами шляхом її безготівкового перерахунку на рахунок Користувача або шляхом внесення грошових коштів до каси Користувача.

  Буркун О. Оподаткування поворотної фінансової допомоги від засновника в 2015 р. (посилання)

Підтвердження надання допомоги в разі її безготівкового перерахунку підтверджується випискою по рахунку, відповідною квитанцією; в разі її внесення до каси — прибутковим касовим ордером.

2.4. Поворотна фінансова допомога не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

2.5. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Користувача відповідно до статутних цілей його діяльності.

 

3. СТРОК ДОГОВОРУ

 

3.1. Поворотна фінансова допомога надається строком на 365 днів і підлягає остаточному поверненню Кредитору до 25.04.2019 року.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

 • 4.1. Поворотна фінансова допомога повертається Кредитору в строк, зазначений в п. 3.1. договору. Поворотна допомога повертається Користувачем шляхом видачі готівки з каси Користувача /з видачею видаткового касового ордера/ або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Кредитора.

  Починаючи з 01.01.2015 р. проводиться зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток, та включеної до складу доходів при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до цієї дати.

  Детальніше щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника та не поверненої вчасно дивись Лист Державної фіскальної служби України від 18.06.2015 р. №12810/6/9999190202-15 (посилання)

4.2. Поворотна фінансова допомога може повертатись одноразовим платежем або частинами, розмір яких самостійно визначається Користувачем.

У разі повернення поворотної фінансової допомоги частинами таке повернення здійснюється не рідше 1 разу на квартал.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Кредитор зобов'язується своєчасно передати грошові кошти /фінансову допомогу/ Користувачу.

5.2. Кредитор має право вимагати розірвання договору і повернення фінансової допомоги, якщо Користувач використовує таку допомогу не для потреб, зазначених в п. 2.5. договору.

5.3. Користувач має право дострокового повернення поворотної фінансової допомоги.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства в разі неповернення / неповного/ несвоєчасного повернення фінансової допомоги в строк, передбачений п. 3.1. договору.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору, якщо це є наслідком непереборної сили.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Всі спори, що виникають з цього договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між ними щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту його підписання.

8.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною цього договору.

8.4. Договір укладено в двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КРЕДИТОР

КОРИСТУВАЧ

Засновник ТОВ “КРАФТ” -фізична особа Черненко Василь Якович

ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків 1736787878,

паспорт серії МК 969696, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.09.1998 року,

зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Іванова, будинок 30, кв. 78,

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ"

код за ЄДРПОУ 32985858,

місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Сумгаїтська, будинок 110, офіс 60

_____________________ /В.Я. Черненко/

Керівник____________________ /Г.Л. Копилова/

 • Боровенко Д. Поворотна фіндопомога: перехідні моменти (посилання)

 • Сума отриманої поворотної фінансової допомоги не включається до складу доходу платника податку на прибуток підприємств, оскільки згідно Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290, отримання запозичених коштів не приводить до збільшення активів або зменшення зобов'язань, що обумовлює зростання власного капіталу.

 • Суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання не входять до складу доходу, визначеного Податковим кодексом України для платників податку першої-третьої груп спрощеної системи оподаткування.

 • Буркун О. Оподаткування поворотної фінансової допомоги від засновника в 2015 р. (посилання)

 • Починаючи з 01.01.2015 р. проводиться зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток, та включеної до складу доходів при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до цієї дати.

  Детальніше щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника та не поверненої вчасно дивись Лист Державної фіскальної служби України від 18.06.2015 р. №12810/6/9999190202-15 (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"