Договір оренди (найму) житлового приміщення 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Договір

оренди (найму) житлового приміщення № 03/05-18

 

місто Харків, третє травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — фізична особа Яковлєв Олексій Геннадійович, ідентифікаційний номер 1643693465, паспорт серії ММ 551423, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Київській області 12.11.2001 р., місце проживання: 61175, Харківська область, місто Харків, провулок Донський, будинок 67, надалі – “ОРЕНДОДАВЕЦЬ” та

з другої сторони — фізична особа Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ОРЕНДАР”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в тимчасове платне користування (оренду) об'єкт (надалі – „Об’єкт оренди” та/або „Приміщення”), визначений в п. 1.2. цього договору.

1.2. Об’єкт оренди являє собою житлове приміщення для проживання ОРЕНДАРЯ:

1.2.1. З місцезнаходженням за адресою: м. Харків, вул. Акопівська, будинок 15, поверх 4, квартира 72.

1.2.2. Загальною площею: 124,6 кв.м., з яких житлова площа складає 99,7 кв.м.

1.2.3. Недоліки Об'єкту оренди: немає.

Приміщення належать ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності.

1.3. Стан Об’єкта оренди визначається Сторонами у актах приймання-передачі на момент передачі Об’єкта оренди в користування та його повернення.

1.4. Одночасно з Об’єктом оренди в тимчасове платне користування надаються меблі та обладнання, перелік та технічний стан якого визначаються у актах приймання-передачі на момент передачі Об’єкта оренди в користування та його повернення.

1.5. На момент підписання даного договору Об’єкт оренди, а також меблі та обладнання перебувають у технічно справному стані, придатному для використання.

1.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що згадане в договорі Приміщення на момент укладення цього договору ОРЕНДОДАВЦЕМ не продане, іншим способом не відчужене, не є предметом іншого договору оренди/суборенди, не обтяжене, під заставою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього немає.

1.7. ОРЕНДАР не може передавати Об’єкт оренди у користування (суборенду) третім особам без попередньої письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

1.8. Об’єкт оренди на момент підписання Акту приймання-передачі має відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути технічно придатним до його використання за цільовим призначенням, визначеним в п. 2.1. цього договору.

1.9. Сторони домовились, що в разі псування меблів/обладнання з вини ОРЕНДАРЯ останній зобов’язується компенсувати ОРЕНДОДАВЦЮ, протягом 3-х календарних днів з дня отримання відповідної вимоги, вартість меблів/обладнання, яка визначається за домовленістю Сторін в Акті приймання-передачі на момент передачі Об’єкта оренди в користування.

 

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

 

2.1. Об’єкт оренди може використовуватися включно для проживання ОРЕНДАРЯ (далі - “дозволене використання Приміщень”).

2.2. Зміна ОРЕНДАРЕМ дозволеного використання Приміщень можлива за умови отримання письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

2.3. ОРЕНДАР не має права використовувати Приміщення у такий спосіб, який може призвести до його пошкодження чи знищення.

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

 

3.1. Приймання-передача Об’єкта оренди здійснюється Сторонами протягом 3-х діб з моменту підписання даного договору шляхом підписання Акту приймання-передачі та надання ключів від Об’єкта оренди /про що зазначається в акті/.

3.2. При передачі Об’єкта оренди складається Акт приймання-передачі, який підписується Сторонами в 2-х примірниках.

3.3. Об’єкт оренди вважається переданим в оренду з моменту підписання Акту приймання-передачі.

 

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

 

  • 4.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12. 2018 р.

    Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню (ч.2 ст. 793 ЦК України).

4.2. Строк оренди може бути скорочений тільки за взаємною згодою Сторін, досягнутою шляхом переговорів або у випадках, встановлених Законом чи цим договором.

4.3. Строк дії даного договору може бути продовжено за згодою Сторін, шляхом підписання додаткової угоди, яка буде його невід'ємною частиною.

 

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА, ІНШІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

5.1. ОРЕНДАР зобов’язаний вносити орендну плату за користування Об’єктом оренди в розмірах та в строки, визначені в цьому договорі.

5.2. Сторони домовилися, що розмір орендної плати за користування Об'єктом оренди, за один календарний місяць, починаючи з дати підписання Акту приймання-передачі Об'єкта оренди, буде складати 5000 (п'ять тисяч) грн. 00 коп. в місяць. До складу орендної плати входить плата за користування меблями й обладнанням, що розташовані за місцезнаходженням Об’єкта оренди.

5.3. Орендна плата за неповний календарний місяць розраховується пропорційно періоду орендного користування у відповідному місяці.

5.4. Орендна плата сплачується ОРЕНДОДАВЦЮ готівкою в наступному порядку:

5.4.1. В день підписання Акту приймання-передачі Об’єкта оренди в користування ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ передплату, що дорівнює орендній платі за користування Об'єктом оренди протягом місяця, що зараховується як орендна плата за останній місяць фактичного користування Об'єктом оренди. Окрім цього ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ плату за користування Об’єктом оренди протягом поточного місяця;

5.4.2. Орендна плата сплачується ОРЕНДОДАВЦЮ авансом не пізніше 5 числа поточного місяця.

5.5. Форма розрахунків готівкова.

Орендна плата нараховується до дня фактичного повернення ОРЕНДАРЕМ Об'єкту оренди.

5.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ до 3-го числа поточного місяця виставляє ОРЕНДАРЮ рахунок на оплату комунальних послуг за попередній місяць.

ОРЕНДАР зобов'язаний сплачувати орендну плату та компенсувати вартість комунальних платежів не пізніше строку, зазначеного в даному договорі, незалежно від факту одержання ним рахунків. При неотриманні ОРЕНДАРЕМ рахунків за комунальні послуги їх вартість розраховується ОРЕНДАРЕМ самостійно.

До комунальних послуг, що сплачуються ОРЕНДАР відносяться: електроенергія, водопостачання (гаряча та холодна вода), водовідведення (каналізація), газопостачання, опалення, квартирна плата, плата за вивіз сміття, плата за користування домофоном (за наявності) відповідно до засобів обліку, а в разі їх відсутності - відповідно даних, зазначених в квитанціях.

5.7. Послуги телефонного зв'язку не входять у предмет даного договору. Для одержання послуг телефонного зв'язку ОРЕНДАР самостійно укладає угоди з відповідними підприємствами зв'язку.

5.8. Порядок сплати та розмір орендної плати та платежів, передбачених цим договором, на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ переглядаються Сторонами у випадках зміни централізованих цін і тарифів, податків, фактичних витрат на утримання Приміщення, вартості Приміщення та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.9. В разі дострокового припинення договору сплачена авансом орендна плата коригується на кількість недостаючих днів у відповідному місяці і підлягає поверненню в розмірі її невикористаної частини.

5.10. В разі припинення договору з вини ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право залишити невикористану частину передплати.

 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 

6.1. За цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право:

6.1.1. вимагати від ОРЕНДАРЯ використовувати Об’єкт оренди виключно за призначенням, передбаченим пунктом 2.1. даного договору;

6.1.2. отримувати від ОРЕНДАРЯ щомісячно орендну плату та інші платежі у відповідності до умов цього договору;

6.1.3. безперешкодно з ОРЕНДАРЕМ відвідувати Об’єкт оренди з метою здійснення контролю за дотриманням ОРЕНДАРЕМ умов даного договору, з попередженням ОРЕНДАРЯ про таке відвідування за 3 календарних дні;

6.1.4. вимагати від ОРЕНДАРЯ дотримання й виконання умов даного договору;

6.1.5. на дострокове припинення договору у випадках, передбачених цим договором або законом.

 

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується:

6.2.1. передати ОРЕНДАРЮ Об’єкт оренди на умовах та в строки, передбачені даним договором, в оплатне користування і не ухилятись від підписання Актів приймання-передачі;

6.2.2. забезпечити безперервне функціонування інженерних мереж, що дозволяють використання Об’єкта оренди за цільовим призначенням. У разі виходу з ладу інженерних мереж без вини ОРЕНДАРЯ, вжити усіх необхідних заходів для усунення поломок;

6.2.3. здійснити всі необхідні дії для забезпечення Об'єкта оренди тепло-, водо- і електропостачанням;

6.2.4. в 5-ти денний строк розглядати звернення ОРЕНДАРЯ і надавати аргументовану відповідь з питань зміни призначення Об’єкта оренди, а також його косметичного ремонту, переобладнання або з інших питань.

6.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що Об’єкт оренди, меблі й обладнання, що знаходяться за місцезнаходженням Об’єкта оренди, не мають прихованих недоліків та на дату підписання Акту приймання-передачі буде повністю пристосований до використання його за цільовим призначенням.

 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 

7.1. ОРЕНДАР має право:

7.1.1. використовувати Об'єкт оренди за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1. цього договору;

7.1.2. здійснювати за власний рахунок поточний ремонт Об'єкта оренди, попередньо письмово погодивши такі дії з ОРЕНДОДАВЦЕМ;

7.1.3. на дострокове припинення (розірвання) договору у випадках, передбачених даним договором або законом.

 

7.2. ОРЕНДАР зобов'язується:

7.2.1. використовувати Об'єкт оренди за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1. цього договору;

7.2.2. своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату, компенсувати вартість комунальних, інших платежів, передбачених цим договором;

7.2.3. забезпечувати збереження і охайність Об'єкта оренди та підтримувати їх в належному стані;

7.2.4. дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться за місцезнаходженням Об'єкта оренди;

7.2.5. негайно повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ про будь-які аварії або будь-які інші події, внаслідок чого нанесені пошкодження Об’єкту оренди чи внаслідок яких Об’єкт оренди може бути знищений, а також своєчасно вживати всіх можливих заходів до запобігання пошкодження (знищення) Об’єкта оренди;

7.2.6. суворо дотримуватись існуючих санітарних норм, правил протипожежної безпеки, вимог техніки безпеки;

7.2.7. не здійснювати перебудову та перепланування Об'єкта оренди без попередньої письмової згоди на це ОРЕНДОДАВЦЯ;

7.2.8. дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;

7.2.9. самостійно і за свій рахунок забезпечити підтримання Об’єкта оренди у стані не гіршому, ніж на момент підписання Акту приймання-передачі, та повернення його з оренди по Акту з врахуванням нормального фізичного зносу протягом всього строку дії даного договору;

7.2.10. забезпечити збереження інженерних мереж, комунікацій і обладнання Об’єкта оренди. Без письмового дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ не проводити робіт, пов’язаних з прокладанням прихованих та зовнішніх комунікацій, переплануванням і переобладнанням Об’єкта оренди;

7.2.11. при припиненні даного договору повернути ОРЕНДОДАВЦЕВІ Об’єкт оренди у відповідності з умовами даного договору не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту припинення цього договору;

7.2.12. належним чином виконувати всі умови даного договору.

 

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ'ЄКТА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

 

8.1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ Об'єкту оренди здійснюється Сторонами протягом 5 (п'яти) календарних днів до дати закінчення строку оренди.

8.2. Протягом строку, визначеного п. 8.1. даного договору, ОРЕНДАР зобов'язується підготувати Об'єкт оренди до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

8.3. При передачі Об'єкту оренди складається Акт приймання-передачі, який підписується Сторонами (уповноваженими ними особами) в 2-х примірниках.

8.4. Об'єкт оренди вважається фактично переданим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання Акту приймання-передачі та передання ключів від Об’єкта оренди.

8.5. В Акті приймання-передачі Об’єкта оренди зазначається стан Об'єкта оренди, меблів та обладнання, в момент його передачі та показання лічильників.

8.6. ОРЕНДАР зобов’язаний повернути ОРЕНДОДАВЦЮ Об’єкт оренди, меблі та обладнання, в стані не гіршому за той, в якому Об’єкт оренди, меблі та обладнання були передані ОРЕНДАРЮ по Акту, з врахуванням нормального зносу. Перед поверненням Об’єкта оренди ОРЕНДАР, за рішенням ОРЕНДОДАВЦЯ, зобов’язаний за свій рахунок демонтувати всі зроблені ним поліпшення, які можуть бути відділені без ушкодження Об’єкта оренди.

 

 

9. УМОВИ ЗМІНИ АБО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

9.1. Одностороннє припинення (розірвання) договору можливе тільки за обставин та в порядку, передбаченому даним договором та діючим законодавством України.

Договір може бути розірваний за ініціативою ОРЕНДОДАВЦЯ в односторонньому порядку у випадках, якщо:

- ОРЕНДАР не виконує власні зобов’язання щодо своєчасної та в повному обсязі оплати орендної плати або комунальних послуг протягом більш ніж 2 календарних місяців поспіль;

- ОРЕНДАР систематично (більш трьох разів) порушує умови цільового використання Об’єкта оренди, передбаченого даним договором.

Сторони домовилися, що з підстав, передбачених в цьому пункті, договір є розірваним з моменту одержання ОРЕНДАРЕМ повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про розірвання договору. Якщо поштове повідомлення про припинення договору повернеться ОРЕНДОДАВЦЮ, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність особи за її місцезнаходженням, особа відмовилася від отримання листа, тощо), ОРЕНДАР вважається таким, що повідомлений про розірвання договору належним чином

9.2. ОРЕНДАР має право на дострокове розірвання даного договору за умови письмового повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про припинення даного договору за 30 календарних днів до дати такого припинення.

Сторони домовилися, що будь-яких майнових санкцій за дострокове розірвання цього договору за ініціативою ОРЕНДАРЯ, останній не несе за виключенням випадку, встановленого п. 10.4. цього договору.

 

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за даним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором. Якщо невиконання або прострочення виконання зобов’язань за даним договором однією Стороною безпосередньо викликано невиконанням або простроченням виконання зобов’язань за цим договором другою Стороною, перша Сторона не притягується до відповідальності.

Строки, передбачені в договорі щодо виконання взаємних обов’язків, відповідно продовжуються на строк невиконання зобов’язання винною Стороною.

10.2. У випадку несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати орендної плати, передбаченої п.п. 5.4.1. та 5.4.2. договору, та/або компенсації вартості комунальних платежів, компенсації вартості пошкодженого/знищеного майна (меблів, обладнання), ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ неустойку у формі пені в розмірі 1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

10.3. У випадку прострочення ОРЕНДОДАВЦЕМ виконання зобов’язання по передачі в оренду або прийняттю Об’єкта оренди від ОРЕНДАРЯ з вини ОРЕНДОДАВЦЯ, останній сплачує ОРЕНДАРЮ неустойку у формі пені в розмірі 1 % від суми орендної плати за останній місяць за кожний день прострочення.

10.4. В разі неповідомлення ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЯ про дострокове розірвання договору або порушення строків повідомлення, визначених п. 11.2. цього договору, орендна плата, сплачена ОРЕНДОДАВЦЮ в порядку, визначеному п. 5.4.1. договору, поверненню ОРЕНДАРЮ не підлягає.

10.5. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди – господарським судом.

 

 

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

11.1. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються укладення даного договору, втрачають юридичну силу.

11.2. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» на правовідносини Сторін за даним договором не розповсюджується.

11.3. Всі доповнення, зміни, додатки, акти до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

11.4. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із Сторін. Кожний примірник цього договору має однакову юридичну силу. Кожний аркуш даного договору має бути підписаний Сторонами, що уклали даний договір.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Яковлєв Олексій Геннадійович,

ідентифікаційний номер 1643693465,

паспорт серії ММ 551423,

виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України

в Київській області 12.11.2001 р.,

місце проживання: 61175, Харківська область,

м. Харків, пров. Донський, буд. 67

Фізична особа

__________________________ /О.Г. Яковлев/

ОРЕНДАР:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685,

виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України

в Запорізькій області 25.01.1999 р.,

місце проживання: 61050, Харківська область,

м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23

Фізична особа

___________________________ /А.М.Волошин/

 

 

АКТ

приймання — передачі

до договору оренди (найму) житлового приміщення № 03/05-18 від 03.05.2018 року

 

місто Харків, третє травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — фізична особа Яковлєв Олексій Геннадійович, ідентифікаційний номер 1643693465, паспорт серії ММ 551423, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Київській області 12.11.2001 р., місце проживання: 61175, Харківська область, місто Харків, провулок Донський, будинок 67, надалі – “ОРЕНДОДАВЕЦЬ” та

з другої сторони — фізична особа Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ОРЕНДАР”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

склали цей Акт до договору оренди (найму) житлового приміщення № 03/05-18 від 03.05.2018 року про наступне:

 

1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв в тимчасове платне користування (оренду) житлові приміщення (надалі – „Об’єкт оренди” та/або „Приміщення”):

1.2.1. З місцезнаходженням за адресою: м. Харків, вул. Акопівська, будинок 15, поверх 4, квартира 72.

1.2.2. Загальною площею: 124,6 кв.м., з яких житлова площа складає 99,7 кв.м.

2. Показання лічильників в момент підписання Акту складають:

холодна вода - 56943902,9 м.куб;

гаряча вода — 56732681,4 м.куб.;

електроенергія — 345623 кВт-ч;

газопостачання — 69584 м.куб.;

3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв ключі від Об’єкта оренди в кількості _______ шт.

4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв в тимчасове користування наступні меблі й обладнання, вартість яких визначена за домовленістю Сторін:


№ з/п

Найменування меблів/обладнання

Кількість, од.

Стан

Вартість

Телевізор “Yutelic”

1

новий

7 000,00 грн.

Холодильник “Drey”

1

новий

4 050,00 грн.

Шафа-купе ”Ankor”

1 б/в

12 000,00 грн.

Піч мікрохвильова ”Ruyiny”

2

новий

3 000,00 грн.

Машина пральна ”Oprelezz”

1 б/в

19 000,00 грн.

Меблевий гарнітур “Sayana”

1

новий

26 000,00 грн.

5. ОРЕНДАР підтверджує, що Об’єкт оренди, меблі й обладнання, перебувають у технічно справному стані, придатному для використання.

6. Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

7. Даний Акт є невід’ємною частиною договору оренди (найму) житлового приміщення № 03/05-18 від 03.05.2018 року.

8. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Яковлєв Олексій Геннадійович,

ідентифікаційний номер 1643693465,

паспорт серії ММ 551423,

виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України

в Київській області 12.11.2001 р.,

місце проживання: 61175, Харківська область,

м. Харків, пров. Донський, буд. 67

Фізична особа

__________________________ /О.Г. Яковлев/

ОРЕНДАР:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685,

виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України

в Запорізькій області 25.01.1999 р.,

місце проживання: 61050, Харківська область,

м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23

Фізична особа

___________________________ /А.М.Волошин/

  • Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню (ч.2 ст. 793 ЦК України).

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"