Договір про створення за замовленням і використання обєкта права інтелектуальної власності (дизайн-макет буклету) 4.33

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 24/04

ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

місто Київ, двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Марін Владислав Миронович, паспортні дані: МН № 726964, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 лютого 2005 року, адреса проживання: м. Київ, вул. Старицького, 1, кв. 6, ідентифікаційний номер 2141811111, далі за текстом “ТВОРЕЦЬ”,

з другої сторони —ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «GORIJA», код за ЄДРПОУ 111111111, з місцем знаходження м. Київ, вул. Полтавська, 5, далі за текстом “ЗАМОВНИК”, в особі керуючого партнера Грибункова Дмитра Владленовича, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, діючи добровільно без будь-якого примусу, повністю розуміючи значення своїх дій досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  • 1.1. На умовах цього договору ТВОРЕЦЬ за завданням ЗАМОВНИКА зобов’язується створити дизайн-макет буклету, технічні характеристики якого визначені в п. 1.2. цього договору (в подальшому «ТВІР»), передати ЗАМОВНИКОВІ носій, на якому цей ТВІР зафіксований та передати ЗАМОВНИКОВІ майнові авторські права на ТВІР, виникнення яких обумовлене фактом його (Твору) створення, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти носій, на якому зафіксований ТВІР та виплатити ТВОРЦЮ обумовлену цим договором винагороду.

    Більшість юридичних проблем виникає саме з огляду на відсутність або нечітку визначеність технічних вимог (технічного завдання) до створення вказаного об'єкту

1.2. Під ТВОРОМ Сторони розуміють макет буклету про юридичну фірму “GORIJA” (http://www.gorija.com/), який відповідає технічному завданню, погодженому Сторонами у Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. За цим договором ТВОРЕЦЬ передає ЗАМОВНИКУ повністю наступні виключні майнові права інтелектуальної власності на ТВІР:

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати ТВІР (або його частину), зокрема:

- шляхом відтворення ТВОРУ (або його частини) у будь-якій формі та будь-яким способом;

- шляхом перекладу ТВОРУ (або його частини) на іншу технічну (електрону) мову;

- шляхом включення ТВОРУ (або його частини) як складових частин до баз даних тощо;

- шляхом переробки та інших подібних змін ТВОРУ (або його частини);

- шляхом переробки, модифікації, зміни або іншої переробки ТВОРУ (або його частини) без наступного схвалення ТВОРЦЯ (автора);

- шляхом продажу, передання в найм (оренду) тощо;

- шляхом розповсюдження (продажу) ТВОРУ (або його частини) і його примірників на територію будь-якої країни Світу;

- шляхом розповсюдження створених на основі ТВОРУ (або його частини) інших об’єктів авторського права;

- опублікування (випуск у світ);

ТВІР вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати ТВІР іншими особами;

в) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.4. Передача носія, на якому зафіксований ТВІР, свідчить про передачу майнових авторських прав на зазначений ТВІР.

1.4.1. Передача ЗАМОВНИКУ носія, на якому зафіксований ТВІР, здійснюється ТВОРЦЕМ тільки після виконання ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі зобов'язань згідно п.3.2. та п. 6.4.2. цього договору.

1.4.2. Виконання ЗАМОВНИКОМ п.3.2. та п. 6.4.2. цого договору здійснюється ЗАМОВНИКОМ на основі затвердженого електронного зразку макету ТВОРУ, що є невід'ємним додатком до цього договору.

1.5. Вказані у п. 1.3. цього договору майнові авторські права передаються ЗАМОВНИКОВІ на строк охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України та розповсюджуються на територію країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

1.6. ТВОРЕЦЬ гарантує наявність в нього майнових прав інтелектуальної власності на ТВІР, що передається за цим договором.

1.7. ТВОРЕЦЬ забороняє ЗАМОВНИКУ під час використання ТВОРУ згадувати ім'я автору ТВОРУ (ТВОРЦЯ), який забажав залишитися анонімом.

 

2. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

 

3.1. Сторони домовилися, що за створення ТВОРУ за завданням ЗАМОВНИКА творцю виплачується винагорода у розмірі 6 000 (шість тисяч) грн. 00 коп.

3.2. За передачу майнових прав інтелектуальної власності на ТВІР, ЗАМОВНИК сплачує ТВОРЦЮ одноразову (паушальну) авторську винагороду у розмірі 6 000 (шість тисяч) грн. 00 коп.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити ТВОРЦЮ винагороду, встановлену п. 3.1 цього договору, протягом 2 банківських днів від дня отримання ЗАМОВНИКОМ відповідного рахунку.

ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити ТВОРЦЮ винагороду, встановлену п. 3.2 цього договору, протягом 2 банківських днів від дня отримання ЗАМОВНИКОМ відповідного рахунку. Підставою виставлення відповідного рахунку є затвердження електронного зразку макету ТВОРУ ЗАМОВНИКОМ.

3.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі.

3.5. ТВОРЕЦЬ погоджується з тим, що він не буде претендувати на отримання іншої винагороди та будь-яких сум від доходу (доходів), отриманих ЗАМОВНИКОМ від самостійного використання ТВОРУ в своїй господарській діяльності.

 

4. СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1. ТВОРЕЦЬ зобов’язується протягом 25 (двадцять п'ять) днів з дня передплати (абз.1 п. 3.3. договору) передати ЗАМОВНИКУ носій, на якому зафіксований ТВІР, у порядку, передбаченому цим договором.

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ НОСІЯ, НА ЯКОМУ ЗАФІКСОВАНИЙ ТВІР

 

5.1. У строк, передбачений у п. 4.1. цього договору, ТВОРЕЦЬ зобов’язується передати ЗАМОВНИКУ ТВІР у цифровому вигляді у цифровом форматі *.eps, на CDR-носії, що оформляється відповідним актом.

5.2. Разом з передачею ТВОРУ ТВОРЕЦЬ передає ЗАМОВНИКОВІ підготовчі та допоміжні матеріали, які одержані автором внаслідок розробки ТВОРУ.

5.3. Акт передачі-прийому CDR-носія, на якому зафіксований ТВІР, складається у письмовій формі у двох екземплярах, по одному для кожної Сторони. Обов'язок скласти названий в цьому пункті акт покладається на ТВОРЦЯ.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. ТВОРЕЦЬ має право:

6.1.1. Використовувати комерційне найменування, логотип і товарний знак ЗАМОВНИКА в своєму портфоліо, а також вказувати ЗАМОВНИКА в якості своїх клієнтів із зазначенням виконаних робіт.

 

6.2. ТВОРЕЦЬ зобов’язується:

6.2.1. Передати ЗАМОВНИКУ ТВІР у строк, визначений в п. 4.1. цього договору.

6.2.2. Правомірно набути майнові права інтелектуальної власності на ТВІР, що є предметом цього договору (у разі створення ТВОРУ спільно з іншими авторами).

6.2.3. Не використовувати ТВІР та/або частину ТВОРУ, в будь-якому вигляді та будь-яким способом, окрім як для виконання інших завдань ЗАМОВНИКА.

6.2.4. Підписати двосторонній Акт виконаних робіт в рамках цього договору

 

6.3. ЗАМОВНИК має право:

6.3.1. Приймати участь у розробці ТВОРУ, вносити свої зауваження та пропозиції щодо форми, змісту ТВОРУ.

6.3.2. Використовувати ТВІР у відповідності до майнових авторських прав, що передаються ВИКОНАВЦЕМ відповідно до п. 1.3 цього договору.

 

6.4. ЗАМОВНИК зобов’язується:

6.4.1. У встановлений цим договором строк прийняти носій, на якому зафіксований ТВІР та розглянути його на предмет відповідності завданню.

У разі неприйняття ТВОРУ з будь-яких причин, скласти протокол пропозицій та зауважень і направити його ТВОРЦЮ.

6.4.2. У строк та спосіб, зазначені у цьому договору, сплатити ТВОРЦЮ авторську винагороду.

6.4.3. Дотримуватися особистих немайнових прав ТВОРЦЯ (автора) ТВОРУ.

6.4.2. Підписати двосторонній Акт виконаних робіт в рамках цього договору.

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

7.1. ТВОРЕЦЬ гарантує збереження конфіденційності завдання одержаного від ЗАМОВНИКА.

7.2. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для того, щоб попередити повне або часткове розповсюдження відомостей щодо умов цього договору.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. ТВОРЕЦЬ несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на ТВІР.

8.2. Якщо реалізація прав, визначених в п. 1.3. цього договору, призведе до того, що до ЗАМОВНИКА будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на ТВІР), ТВОРЕЦЬ зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у ЗАМОВНИКА.

8.3. ТВОРЕЦЬ зобов’язується відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки та немайнову шкоду, завдані внаслідок судового задоволення позовів (вимог) третіх осіб про порушення авторських та інших прав на ТВІР.

8.4. За порушення ЗАМОВНИКОМ п. 3.3 цього договору, він сплачує ТВОРЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

8.5. За порушення ТВОРЦЕМ п. 4.1. цього договору, він сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Сплата пені не звільняє ТВОРЦЯ від обов’язку передати ЗАМОВНИКУ замовлений останнім ТВІР.

8.6. Порушення Сторонами інших умов цього договору тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. У випадку виникнення спорів між ТВОРЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ з питань, передбачених цим договором або в зв’язку з ним, Сторони приймають всі заходи до їх вирішення шляхом переговорів.

9.2. У випадку неможливості вирішення спорів між ТВОРЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

10.2. ЗАМОВНИК за цим договором має статус платника єдиного податку зі ставкою 4 %.

10.3. Цей договір вступає в силу після його підписання Сторонами договору.

10.4. Цей договір складений в двох примірниках (на двох аркушах кожний) для кожної з Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ЗАМОВНИК:

ТОВ "Юридична фірма "GORIJA"

код за ЄДРПОУ 111111111

21052, м. Київ, вул. Полтавська, 5

Р/р 26006060111111, МФО 333533

 

Керівник

___________________________ Д.В. Грибунков

ТВОРЕЦЬ:

Марін Владислав Миронович

ідентифікаційний номер 2141811111

14032, м.Чернігів, вул.Беловий кут, 15б-1

р/р 1110111915, МФО 380805

 

 

______________________ В.М. Марін

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на РОЗРОБКУ Дизайн-макету Буклета

до Договору № 24/04

ПРО СТВОРЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Рекламоносій

Буклет у цифровому вигляді у цифровом форматі *.eps, на CDR-носії

Клієнт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «GORIJA»

Бренд/Марка

GORIJA

Дата заповнення

24.04.2018

Дата здачї макету

25 (двадцять п'ять) днів з дня внесення передоплати на підставі рахунку рахунку № 1 від 24.04.2018 р.

Контактна особа клієнта

Голосевська Ганна Леонідівна — піар-менеджер

Account-manager

Грибунков Дмитро Владленович dmytro.grybunkovov@gorija.com Skype: gorija2015

Голосевська Ганна Леонідівна golosevska@gorija.com Skype: golosevska_anna

ОСНОВНИЙ БЛОК

Об'єкт Буклета

Об'єктом буклету має бути інформація про юридичну фірму через розкриття її місії, прагнення та слоган: GORIJA — це професійна підтримка ваших досягнень.

Основна теза ідеї буклету: В фірмі працюють професіонали вищого рівня, які делікатно та оперативно вирішать будь-яке правове питання з мінімальним ризиком для клієнта та допоможуть збільшити його прибуток.

Цільова аудиторія

1) Фізичні та юридичні особи, зацікавлені у професійному захисті своїх законних інтересів.

2) Клієнти, які очікують саме індивідуальний та креативний підхід до вирішення своїх питань

Усталена думка СПОЖИВАЧА

За наслідками електронного анонімного опитування клієнтів в 2016-2017 році в цілому роботу GORIJA оцінюють на 10 балів (максимально) — 52%, на 9 бал. - 29 %.

Клієнтам подобається індивідуальна проактивність спеціалістів GORIJA, фаховість і інноваційність.

Види и типи, розміри буклету

А4 в одне складання=А5. Наявність бренду є обов'язковим, мають бути присутніми корпоративні кольори: відтінки червоного, рожевий, коричневий. Технічна можливість виготовлення буклету будь-яким професійним видавником.

ПОБАЖАННЯ по розробці креативної ідеї

Право — це мистецтво. Ми займаємося правом і отримуємо від цього насолоду, натхнення, драйв. Ця діяльність має наслідком накопичування досвіду, які разом з безперервним навчанням всіма працівниками, задовольняють інтереси і потреби клієнтів.

ПОБАЖАННЯ до розробки ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЇ

Позитивно привертати до компанії і її співробітників, бути максимально продуманим, докладно і коректно відображати послуги компанії, мати форму зворотного зв'язку, мати сторінку з контактами з схематичною картою проїзду. Дизайн в цілому має викликати у клієнта позитивні емоції та впевненість в досвіді спеціалістів, до яких він прагне звернутися.

ДОДАНІ матеріали

Фірмовими кольорами є коліри: відтінки червоного, рожевий, коричневий. Домінуючим є чевоний колір - показник влади, енергетики, хисту, ентузіазму. Коричневий — симовлізує кору дуба, захист, надійність і працьовитість. Рожевий — життєва сила та ясність розуму

Логотип включає в себе три основних елементи:

1) Елемент “стріли” , що рухається до центру

є символом впорядкування чотирьох різних елементів. Тобто різнобічний погляд на будь-яку проблему, який при вірному професійному підході приведе в центр— тобто до єдиного вірного рішення та бездоганного результату. Це символ безперервного руху до цілі.

2) Елемент “GORIJA” виконаний червоним кольором - назва компанії

3) Слоган компанії, виконаний червоним кольором, що розміщено ПІД назвою. Як символ того, на чому базується та грунтується уся діяльність Компанії, задля чого працюють професіонали і спеціалісти

Фірмовим шрифтом Фірми є Arial.

ТЕКСТ, який має бути в буклеті

http://www.gorija.com//about/ + http://www.gorija.com//contacts/

СТИЛЬ/ТОН

Будь-який стиль / тон, за винятком консервативного і з “розмитою” асоціацією.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Творець: __________________________

Замовник: __________________________

  • Більшість юридичних проблем виникає саме з огляду на відсутність або нечітку визначеність технічних вимог (технічного завдання) до створення вказаного об'єкту

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"