Договір між професійним клубом і футболістом-професіоналом 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • Контракт між професійним клубом і футболістом-професіоналом

  Регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу  футболістів - (посилання)

  Цивільно-правове регулювання оренди футболістів у професійному футболі - (посилання)

   

 

місто Київ, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з одного боку - Футбольний клуб “Воркла”, ідентифікаційний код юридичної особи 3111111, з місцезнаходженням: м. Київ, Подільський район, вулиця Клапцова, будинок 2, офіс 3, далі за текстом “Клуб”, в особі керівника Малікова Володимира Петровича, що діє на підставі Статуту, та

 

з другого боку - Фізична особа Марін Владислав Миронович, паспортні дані: МН № 726964, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 лютого 2005 року, адреса проживання: місто Київ, вул. Старицького, 1, кв. 6, ідентифікаційний номер 2141811111, далі за текстом “Футболіст”, які разом іменуються спільно - Сторони,

 

уклали цей контракт про наступне:

 

 

1. Предмет контракту

 

1.1. Громадянин Марін Владислав Миронович приймається на роботу футболістом професіональної футбольної команди Клубу на строк дії цього контракту.

 

1.2. Цей контракт є строковим трудовим договором, укладеним на виконання вимог чинного законодавства про працю, про фізичну культуру та спорт, Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних команд.

 

1.3. З моменту офіційного укладення контракту виникають трудові відносини та взаємні зобов’язання між Футболістом і Клубом, визначаються вимоги до організації підготовки, тренування та участі у змаганнях Футболіста, строк взаємовідносин Сторін у рамках контракту та інші питання.

 

 

2. Загальні положення контракту

 

2.1. Трудові відносини і взаємні зобов’язання Сторін регулюються Статутом, іншими нормативними документами Клубу, даним контрактом, чинним законодавством України.

 

2.2. Клуб є основним місцем роботи (тренування, участі у змаганнях та школою підвищення професіональної майстерності) Футболіста, який до закінчення строку дії контракту не має права вступати в трудові відносини або в переговори про такі наміри з іншими клубами без отримання офіційної згоди керівництва Клубу.

 

2.3. Футболіст при виконанні своїх професіональних обов’язків підпорядковується керівництву та тренерам Клубу, виконує їх розпорядження і рішення Ради Клубу, визнає статут, інші нормативні документи Клубу, статути і регламенти Федерації футболу України, відповідних професіональних ліг та асоціацій, рішення дисциплінарних органів відповідної професіональної ліги чи асоціації, Федерації футболу України, УЄФА та ФІФА.

 

 

3. Права та обов’язки сторін

 

3.1. В період дії контракту Футболіст зобов’язується:

- знати Правила гри у футбол, положення документів ФІФА та УЄФА, Федерації футболу України, відповідних ліг/асоціацій, що стосуються статусу, прав і обов’язків футболіста-професіонала;

- виконувати вимоги Статуту, інших документів Клубу, положення Регламенту всеукраїнських змагань з футболу і функціональні обов’язки футболіста-професіонала, які покладаються на нього за рішеннями керівництва та Ради Клубу, затвердженими поточними і перспективними планами (програмами) розвитку професіональної футбольної команди, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку Клубу;

- підвищувати свою спортивну майстерність, сприяти зростанню досягнень і авторитету Клубу, сумлінно та своєчасно, на високому професіональному рівні виконувати свої трудові обов’язки, брати участь в іграх футбольної команди Клубу та в усіх заходах, пов’язаних з навчально-тренувальним процесом (незалежно від того, передбачені вони в загальному порядку або визначені індивідуально), утримуватись від дій, що заважають іншим футболістам виконувати свої професіональні обов’язки;

- за дорученням керівництва Клубу виконувати завдання, пов’язані з професіональною діяльністю;

- у випадку отримання травм і хвороби обов’язково звертатися до медичної служби Клубу, надзвичайно ретельно дотримуватись вказівок фахівців цієї служби;

- використовувати одяг та спортивну екіпіровку Клубу, дбайливо ставитись до наданого спортивного та іншого майна Клубу;

- брати участь у громадських заходах і рекламних компаніях, що проводяться з участю Клубу за рішенням керівництва Клубу;

- не брати участі у рекламних заходах (демонстрацій будь-якої форми одягу, товарів, виробів, фотографуванні, кіно, відео зйомках і т.п.) без дозволу керівництва Клубу;

- давати інтерв’ю для телебачення, радіо, преси тільки з погодження керівництва Клубу;

- в інтерв’ю не давати оцінок порядку, встановленому в Клубі, діям працівників і гравців команди Клубу;

- не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також відомості, пов’язані з виконанням Футболістом своїх професіональних обов’язків, а саме:

а) інформацію про ігровий та тренувальний процес Клубу;

б) інформацію про перспективи розвитку Клубу та комплектування його гравцями;

в) про зміст документів щодо отримання заробітної плати, премій, компенсацій та інших видів винагород Футболісту;

ґ) про зміст рішень керівних органів Клубу;

- не брати участі у змаганнях за інші команди та клуби, не вступати в переговори про перехід у будь-який інший клуб без отримання письмової згоди керівництва Клубу;

- не використовувати психотропні та наркотичні засоби без спеціального медичного призначення і дозволу лікаря команди Клубу;

- не допускати порушень норм моралі під час роботи та відпочинку, не зловживати алкоголем і тютюном;

- додаткові зобов’язання:

______________________________.

 

3.2. Футболіст має право:

- брати участь в обговоренні планування та забезпечення навчально-тренувального процесу;

- висловлювати керівництву Клубу свою особисту думку з будь-якого питання діяльності Клубу, в тому числі щодо покращення навчально-тренувального процесу;

- бути членом профспілкової організації Клубу;

- реалізовувати і набувати інші права, передбачені нормативними документами Клубу, даним Контрактом, статутними і регламентними документами Федерації футболу України, відповідних професіональних ліг та/чи асоціацій і чинним законодавством України.

 

3.3. В період дії Контракту Клуб зобов’язується:

- надавати Футболісту можливість реалізувати свої професіональні якості згідно з умовами даного контракту;

- дотримуватись законодавства України про працю і правил охорони праці, виконувати умови оплати праці Футболіста у відповідності з цим Контрактом;

- ознайомити Футболіста з нормативно-правовими документами Клубу, необхідними йому для професіонального виконання своїх обов’язків;

- створити необхідні умови для підготовки Футболіста, включаючи здійснення навчально-тренувального процесу під керівництвом кваліфікованих спеціалістів у приміщеннях, майданчиках, на базах, обладнаних належним спортивним спорядженням і устаткуванням для проведення в безпечних умовах ефективної підготовки, забезпечення якісною спортивною екіпіровкою, клубним одягом встановленого зразку, проживанням та якісним харчуванням в період проведення навчально-тренувальних занять та участі в змаганнях;

- сплачувати Футболісту кошти на проїзд на всіх видах міжміського транспорту у службових цілях, проживання в готелі, харчування та інші витрати в період відряджень;

- організовувати повне медичне обслуговування Футболіста: діагностику, лікування, забезпечувати медикаментами, вітамінами, а при необхідності фінансувати лікування (операцію) у кваліфікованих фахівців;

- забезпечити Футболіста усіма видами соціального страхування та обов’язковим особистим страхуванням його здоров’я і життя на основі встановлених правил (умов) страхування;

- контролювати, щоб виконання положень Контракту не шкодило стану здоров’я Футболіста та не порушувало процесу його навчання в навчальних закладах.

 

3.4. Клуб має право:

- залучати Футболіста до участі у всіх спортивних заходах, які проводяться Клубом;

- контролювати виконання Футболістом своїх обов’язків, давати Футболісту необхідні для цього вказівки, застосовувати до Футболіста санкції та дисциплінарні заходи, передбачені Статутом чи колективним договором Клубу і чинним законодавством України про працю;

- реалізовувати і набувати інші права, передбачені даним Контрактом і чинним законодавством України.

 

 

4. Оплата праці, час відпочинку та соціально-побутове забезпечення

 

4.1. За виконання своїх обов’язків, передбачених цим контрактом, Футболісту сплачується заробітна плата, яка складається з:

- посадового окладу Футболіста згідно штатного розкладу команди в гривнях у сумі 44000 (сорок чотири тисячі) грн, еквівалентній 2000 (дві тисячі) доларів США на місяць;

- премії згідно Угоди «Про умови та порядок преміювання та соціального забезпечення футболіста» (Додаток № 1 до цього Контракту), укладеної на підставі Положення “Про умови та порядок преміювання та соціального забезпечення футболіста", яке затверджується Радою Клубу на кожний змагальний сезон.

 

4.2. Клуб сплачує Футболісту за результатами його професіональної діяльності різноманітні доплати, надбавки, додаткові виплати та інші винагороди згідно Положення Положення “Про умови та порядок преміювання та соціального забезпечення футболіста".

 

4.3. Клуб може застосовувати до Футболіста фінансові санкції шляхом позбавлення його додаткових виплат за порушення Правил гри, умов даного Контракту та за інші спортивні провини у відповідності до Статуту чи колективного договору Клубу, Угоди «Про умови та порядок преміювання та соціального забезпечення футболіста» (Додаток № 1 до цього Контракту), укладеної на підставі Положення “Про умови та порядок преміювання та соціального забезпечення футболіста".

 

4.4. Розмір заробітної плати може змінюватись Сторонами згідно рішення Ради Клубу та в залежності від виконання Футболістом умов Контракту. За угодою Сторін розмір заробітної плати може бути переглянутий у будь-який час. Рішення про зміну розміру заробітної плати Футболіста в сторону підвищення може прийматися Клубом без узгодження зі Футболістом.

 

4.5. В залежності від індивідуальних результатів роботи Футболіста та його вкладу в результати виступу команди, Клуб може прийняти рішення про додаткове стимулювання Футболіста:

__________________________________.

 

4.6. Футболісту встановлюється ненормований робочий день. Час початку і закінчення робочого дня, тренувань, зборів, а також вихідні дні встановлюються і надаються Футболісту розпорядженням головного тренера Клубу, згідно з нормами трудового законодавства.

 

4.7. Футболісту надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 28 календарних днів. Час надання відпустки погоджується з керівництвом Клубу.

 

4.8. Футболіст на період дії Контракту забезпечується за рахунок Клубу усіма передбаченими законодавством України видами соціального страхування та обов’язковим особистим страхуванням його здоров’я і життя. Клуб вносить внески на обов’язкове соціальне страхування та медичне страхування Футболіста згідно чинного законодавства.

 

 

 • 5. Відповідальність сторін, вирішення спорів

  Спір між футболістом і Футбольним клубом щодо заробітної плати та премій - (посилання)

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за даним Контрактом відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Всі суперечки та неузгодженості, що можуть виникнути у процесі виконання зобов’язань за даним Контрактом, Сторони зобов’язуються узгоджувати шляхом переговорів і домовленостей. У разі недосягнення згоди між Футболістом та Клубом остаточне рішення приймає Рада Клубу, яке може бути оскаржене у дисциплінарному органі відповідної професіональної ліги або асоціації, Контрольно-дисциплінарному комітеті, Апеляційному комітеті Федерації футболу України, дисциплінарних органах ФІФА чи Спортивному арбітражному суді (КАС, Лозанна, Швейцарія), відповідно до підсудності.

 

5.3. Сторони повинні утримуватись від вирішення спорів між собою в судах загальної юрисдикції, для цієї мети необхідно використовувати дисциплінарні органи відповідної професіональної ліги або асоціації, Федерації футболу України, УЄФА та ФІФА.

 

 

6. Строк, зміни та припинення дії контракту

 

6.1. Контракт діє з “01 ” вересня 2018 р. по “01” вересня 2020 р.

За два місяці до закінчення строку дії даного контракту він може бути за згодою Сторін продовжений чи укладений на новий строк.

 

6.2. Зміни умов даного контракту можливі за взаємною згодою Сторін у будь-який час. Зміни і доповнення до контракту, укладені у письмовій формі, підписані Сторонами і зареєстровані у відповідній професіональній лізі або асоціації є невід’ємною частиною даного контракту. Зміни контракту в односторонньому порядку не допускаються.

 

6.3. У випадку, коли по закінченні строку дії даного контракту хоча б одна із Сторін не вважає за потрібне продовжити строк його дії, даний контракт припиняє свою дію відповідно до п.2. ст. 36 КЗпП України.

 

6.4. Контракт може бути достроково розірваний за ініціативою Футболіста за ст. 39 КЗпП України, тільки з поважних причин, а саме:

- інвалідності Футболіста, що перешкоджає виконанню ним професіональних обов’язків за цим Контрактом;

- порушення Клубом своїх зобов’язань за даним контрактом.

У випадку дострокового розірвання контракту Футболістом за невиконання Клубом умов контракту, він має право на отримання заборгованості по заробітній платі за період роботи в Клубі, а також грошової компенсації за період часу, що залишився до офіційної дати закінчення контракту.

 

6.5. До Футболіста, який безпідставно достроково розірвав контракт, можуть бути застосовані санкції у відповідності до _______________________________ та чинного законодавства про працю і пред’явлені вимоги щодо відшкодування Клубу збитків, пов’язаних з невиконанням Футболістом своїх професіональних обов’язків в результаті його звільнення.

 

6.6. Контракт з Футболістом може бути розірваний достроково за ініціативою Клубу у випадках, передбачених ст. 40 КЗпП України:

- ліквідації або реорганізації Клубу - Футболіст повинен бути попереджений про це не менш ніж за 2 місяця до звільнення;

- за станом здоров’я Футболіста, що заважає виконанню його професіональних обов’язків; - прогулу без поважних причин;

- появи чи знаходження на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;

- здійснення Футболістом правопорушень.

 

6.7. Контракт може бути розірваний з підстав, передбачених п.п. 1, 6 - 7 ст.36 КЗпП України:

- погодження сторін про розірвання Контракту до закінчення терміну його дії;

- відмови Футболіста від продовження роботи у зв’язку зі зміною суттєвих умов праці;

- у зв’язку із вступом в законну силу вироку суду, яким Футболіста засуджений до позбавлення волі.

 

6.8. Контракт може бути розірваний з підстав, передбачених п.8 ст. 36 КЗпП України:

- у разі невиконання або неналежного виконання Футболістом зобов’язань, обумовлених цим контрактом, з попередженням його за два тижні.

 

 

7. Заключні положення

 

7.1. Умови цього контракту, за винятком відносин, врегульованих діючим законодавством, є конфіденційними і не підлягають розголошуванню без згоди іншої Сторони.

 

7.2. Цей контракт укладений і підписаний в чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, для агента, який представляє сторону контракту та для реєстрації у відповідній професіональній лізі або асоціації.

 

 

8. Адреси та підписи сторін

 

Клуб:

Футболіст:

 

Футбольний клуб “Воркла”, ідентифікаційний код юридичної особи 3111111, адреса: м. Київ, Подільський район, вулиця Клапцова, будинок 2, офіс 3

Керівник

Маліков Володимир Петрович

______________________________

(підпис)

Домашня адреса: місто Київ, вул. Старицького, 1, кв. 6

Паспорт: серія МН № 726964, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 лютого 2005 року

Громадянство України

Марін Владислав Миронович

______________________________

(підпис)

 

 • Регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу  футболістів - (посилання)

  Цивільно-правове регулювання оренди футболістів у професійному футболі - (посилання)

   

 • Спір між футболістом і Футбольним клубом щодо заробітної плати та премій - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"