Договір купівлі-продажу компресора (з елементами договору підряду) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 11/06/18

 

місто Київ, одинадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НВП ХАРТОН ЛТД”, код ЄДРПОУ 21115151, з місцезнаходженням за адресою: 61070, Харківська область, місто Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури, будинок 7, далі — “Продавець”, в особі керівника Кузенко О.А., що діє на підставі статуту та

 

з другої сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”, код ЄДРПОУ 18773633, з місцезнаходженням за адресою: 61070, Харківська область, місто Харків, вул. Академіка Павлова, 5 далі за текстом - “Покупець”, в особі керівника Олежка М.В., що діє на підставі статуту, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

 

1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах визначених цим договором виготовити Товар, визначений в п. 1.3 цього договору і передати його Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити за нього грошову суму.

 

  • 1.2. До відносин Сторін у даному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори купівлі-продажу та підряду, якщо інше прямо не встановлено цим договором або не випливає із суті конкретних зобов'язань Сторін.

    Договір, в якому містяться елементи різних договорів в науці і судовій практиці визначається як змішаний. До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

 

1.3. Сторони домовилися розуміти під “Товаром” - Компресор RPS- 0.6.

 

1.4. Кількість, ціна Товару та строк його виготовлення (дата початку та закінчення виконання робіт) погоджуються Сторонами у Відомості виконання, яка є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 1).

 

1.5. Товар, за вимогою Покупця, може бути маркований Продавцем визначеними знаками для товарів та послуг або іншими позначеннями чи маркуваннями.

 

 

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВАРУ

 

2.1. Компресор RPS- 0.6 виготовляється Продавцем зі своїх матеріалів і своїми силами відповідно до конструкторської документації Покупця.

 

2.2. Продавець зобов'язується виготовити Товар із матеріалів, які мають сертифікат відповідності/походження і за технічними показниками/якістю відповідають вимогам конструкторської документації. Матеріали, що використовуються, повинні мати наступні технічні показники: __________________________.

Покупець має право надати Продавцю матеріал для виконання робіт з виготовлення Товару частково або в повному обсязі. В цьому випадку Продавець відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Продавець зобов'язується надати Покупцю звіт про використання матеріалу та повернути його залишок, протягом 14 днів від дати передачі Товару Покупцю.

 

2.3. Продавець зобов'язується у триденний строк з моменту отримання вимоги Покупця надати йому сертифікати про відповідність матеріалів вимогам нормативних документів з відмітками про контроль.

 

2.4. Продавець не має права без попередньо отриманої згоди Покупця залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим договором, за винятком випадків придбання ним матеріалів необхідних для виготовлення Товару. Продавець відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу, а також за надання матеріалу, обтяженого правами третіх осіб.

 

2.5. Сторони домовилися, що передачі Товару Покупцю має передувати незалежний технічний контроль на відповідність Товару встановленим вимогам та конструкторській документації, здійснений самостійним підрозділом Продавця (ВТК). Проходження Товару технічного контролю (ВТК) підтверджується паспортом Продавця з відповідною відміткою.

Продавець зобов'язується надати Покупцю результати технічного контрою Товару (його частини) не пізніше 3 (трьох) днів від дати отримання відповідної вимоги Покупця. У разі порушення Продавцем цього обов'язку Покупець має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

 

2.6. Покупець має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність Продавця.

Якщо Продавець своєчасно не розпочав роботу з виготовлення Товару або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Покупець має право відмовитися від цього договору та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Покупець має право призначити строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Продавцем цієї вимоги - відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Витрати Продавця, пов'язані з усуненням недоліків роботи (усунення дефектів Товару або будь-якої його частини) відшкодування Покупцем не підлягають.

 

2.7. Покупець має право вносити зміни до конструкторської документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не змінюють характеру робіт, визначених договором.

Внесення до конструкторської документації змін, що потребують додаткових робіт, які змінюють характер робіт, визначених договором, допускається лише за згодою Продавця. При відсутності такої згоди Продавець має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

 

2.8. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи, а саме, Товар та його окремі частини і визначається відповідно до розділу 5 цього договору.

 

2.9. Строки виконання робіт (їх окремих етапів) визначаються Сторонами у Відомості виконання, яка є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 1). Продавець має право виконати роботу достроково.

 

 

3. СТРОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

 

3.1. Сторони домовилися, що Товар має бути переданий Покупцю не пізніше строку визначеному у Відомості виконання. Продавець має право передати Товар Покупцю достроково.

 

3.2. Товар вважається готовим для приймання-передачі Сторонами, якщо у строк, визначений в п. 3.1 цього договору або у відповідному повідомленні Продавця, Товар готовий до передання Покупцеві у належному місці, має маркування Продавця та паспорт/сертифікат на Товар. Паспорт/сертифікат має містити напис: ”Компресор RPS- 0.6 вироблений “НВП ХАРТОН ЛТД” на замовлення та за конструкторською документацією “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”.

 

3.3. Товар передається Продавцем і приймається Покупцем на складі/виробництві Продавця: місто Харків, вулиця Академіка Проскури, 5. Завантаження Товару на транспорт з усіма ризиками і витратами несе Покупець.

Інший спосіб передачі Товару визначається Сторонами окремою угодою, яка оформлюється у виді додатка до даного договору.

 

3.4. У разі порушення Продавцем зобов'язання з передачі Товару у строк, визначений в п. 3.1 цього договору, Покупець має право вимагати від Продавця відшкодування завданих простроченням збитки.

Якщо внаслідок прострочення Продавця з передачі Товару зобов'язання втратило інтерес для Покупця, останній може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

 

 

4. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

 

4.1. Покупець зобов'язується прийняти Товар та підписати видаткові накладні. Передача Товару Покупцю проводиться на підставі довіреності на отримання Товару. Продавець зобов'язаний разом з Товаром передати Покупцеві необхідну документацію: видаткові накладні, податкові накладні та іншу обумовлену Сторонами документацію.

 

4.2. Про час прийому-передачі Товару Продавець зобов'язується письмово повідомити Покупця не пізніше ніж за 3 дні до дати прийому-передачі Товару.

 

4.3. Письмові повідомлення відправляються Сторонами засобами електронного повідомлення та поштовим зв'язком або вручаються особисто.

Узгодженим Сторонами електронними повідомленнями є повідомлення з наступних e-mail:

Продавець - x.kernb@gmail.com;

Покупець - max.olek@gmail.com.

Повідомлення поштовим зв'язком надсилаються за адресами вказаними в реквізитах цього договору, а при їх зміні - за адресою вказаною у відповідному повідомленні. Обов'язок передачі письмового повідомлення вважається виконаним у момент передачі повідомлення в організації зв'язку. У разі відсутності Сторони за адресою вказаною в реквізитах цього договору, вважається, що повідомлення вручене їй належним чином.

 

4.4. Сторони домовилися, що якщо інше не встановлено цим договором, прийом Товару за кількістю та якістю проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 року № П-6, а за якістю і комплектності - відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 року № П - 7.

 

4.5. У разі виявлення невідповідності якості Товару (його окремих частих), комплектності, маркування вимогам конструкторській документації, Покупець призупиняє подальший прийом Товару і складає акт, в якому вказує кількість оглянутого Товару і характер виявлених дефектів. У разі відмови Продавця (уповноважених ним осіб) підписати зазначений акт, про це робиться відповідна відмітка в акті.

Покупець має право здійснювати фото- , відеофіксацію виявлених дефектів.

 

4.6. Претензії по якості і/або кількості, і/або комплектності Товару розглядаються Продавцем протягом 7 календарних днів з дати складання Акту, відповідно до п. 4.5 цього договору. До претензії повинні бути додані документи, на підставі яких Покупець обгрунтовує свої вимоги.

Продавець зобов'язується розглянути надіслану претензію протягом 10 робочих днів з дати її отримання.

При задоволенні претензії Покупця, Продавець зобов'язується усунути недоліки Товару протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати повідомлення Покупця про задоволення його претензії.

 

4.7. Акт про приховані недоліки Товару має бути складений Покупцем протягом 7 календарних днів після виявлення недоліків.

Прихованими недоліками визнаються такі недоліки, які не могли бути виявлені при звичайному для даного виду товару перевірці і виявлені лише в процесі підготовки до монтажу, в процесі монтажу, випробування або зберігання Товару.

Претензія щодо якості Товару в даному випадку висувається Покупцем згідно п. 4.6 цього договору.

 

4.8. Сторони домовилися, що Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем з моменту підписання відповідного акту приймання-передачі Товару або в момент підписання Покупцем видаткової накладної на Товар.

 

4.9. Право власності на Товар та ризик випадкової загибелі Товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару Продавцем.

 

 

5. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ

 

5.1. Продавець гарантує відповідність Товару вимогам конструкторської документації.

 

5.2. Продавець гарантує якість Товару протягом — дванадцяти місяців з дня передання Товару.

Гарантія якості Товару поширюються на всі складові частини Товару.

 

5.3. Гарантійний строк, встановлений в цьому договорі, продовжується на час, протягом якого Покупець (особа, яким Товару був проданий Покупцем) не міг використовувати Товар у зв'язку з обставинами, що залежать від Продавця, до усунення їх Продавцем.

 

5.4. У випадку встановлення протягом гарантійного строку невідповідності якості матеріалів, з яких виготовлений Товар, вимогам конструкторської документації, Покупець має право повернути Товар та вимагати відшкодування збитків.

 

5.5. Продавець не несе відповідальність за недоліки (дефекти) Товару, виявлені в межах гарантійного строку, якщо вони сталися внаслідок неправильної експлуатації Товару, неналежного ремонту, зробленого самим Продавцем чи залученою ним третьою особою.

 

 

6. ЦІНА ТОВАРУ

 

6.1. Ціна Товару визначається Сторонами в Протоколі погодження ціни, який є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 2).

 

6.2. Ціна на Товар включає в себе і вартість робіт з його виготовлення.

Ціна є твердою. Зміни Протоколу погодження ціни можуть вноситися лише за погодженням Сторін.

 

6.3. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані/використані Продавцем, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, Продавець має право вимагати внесення відповідних змін до Протоколу погодження ціни. У разі відмови Покупця від збільшення ціни Товару Продавець має право вимагати розірвання договору.

Істотним зростанням вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані/використані Продавцем, а також вартості послуг, що надаватимуться йому іншими особами, Сторони домовилися розуміти зростання відповідної вартості на 15 і більше % від вартості матеріалу, устаткування, послуг, яка розраховувалася на дату підписання Сторонами Протоколу погодження ціни.

 

6.4. Продавець, який своєчасно, а саме не пізніше 3 (трьох) днів після настання відповідної події, не попередив Покупця про зростання вартості матеріалу, устаткування, або послуг, він зобов'язується виконати цей договір за ціною, встановленою Протоколом погодження ціни.

 

6.5. Оплата Товару здійснюється частинами в наступному порядку:

- передплати в розмірі 50 % від загальної ціни Товару, визначеної в Протоколі погодження ціни, протягом 3 (трьох) робочих днів від дати підписання даного договору;

- кінцевого платежу в розмірі 50 % від загальної ціни Товару, визначеної в Протоколі погодження ціни, протягом 3 (трьох) робочих днів від дня підписання Сторонами акту приймання-передачі Товару або видаткової накладної на Товар.

 

6.6. За порушення Покупцем п. 6.5 цього договору, він сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через один роки від дня, коли грошове зобов'язання мало бути виконано.

 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

 

7.2. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, що мали місце під час його дії.

 

 

  • 8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО СЕКРЕТНОСТІ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

    Наявність зазначених застережень в договорі є доцільним у разі, коли продавець (він же виробник), виготовляє продукцію з використанням комерційної таємниці контрагента по договору. В той же час слід пам'ятати, що особа, яка передаватиме конструкторську або іншу подібну документацію (з ознаками комерційної таємниці), має сама набути або мати права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

 

8.1. Конструкторська документації відносно компресору RPS-0.6 є комерційною таємницею Покупця.

 

8.2. З метою забезпечення секретності конструкторської документації, Продавець зобов'язується:

- укласти із працівниками, що будуть залучені до виконання цього договору, зобов'язання щодо збереження у секретності інформації, яка становить комерційну таємницю Покупця;

- провести із працівниками, що будуть залучені до виконання цього договору, відповідний інструктаж по роботі з відомостями, які становлять комерційну таємницю Покупця;

не передавати будь-яким третім особам конструкторську документацію без попередньої письмової згоди на це Покупця;

не використовувати технічну інформацію, що стала відомою йому під час виконання цього договору та становить комерційну таємницю Покупця, в будь-яких власних цілях, прямо не пов'язаних з належним виконанням цього договору;

не здійснювати жодних дій, які можуть створити передумови для використання будь-якими третіми особами конструкторської документації Покупця.

 

8.3. Продавець зобов'язується здійснити необхідні заходи, що виключать можливість для працівників, залучених до виконання цього договору:

- вільно виносити конструкторську документацію з виробничих приміщень, де безпосередньо використовується така документація;

- копіювати та/або роздруковувати конструкторську документацію, отриману від Покупця в кількостях, що перевищують службову необхідність (визначається Покупцем);

- поміщати відомості, що становлять комерційну таємницю Покупця, в документи відкритого характеру.

 

8.4. За порушення Продавцем п.п. 8.2, 8.3 цього договору, що призвело до розголошення комерційної таємниці Покупця третім особам, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 100 000 000 грн.

 

8.5. Конструкторська документація передається Покупцем Продавцю після укладення ним із працівниками, що будуть залучені до виконання цього договору, зобов'язань зі збереження у секретності інформації, яка становить комерційну таємницю Покупця та проведення з такими працівниками відповідного інструктажу.

Конструкторська документація передається Покупцем Продавцю за відповідним актом, в якому зазначаються особи, які будуть допущені на роботу з конструкторською документацією та з якими вже укладено зобов'язання зі збереження у секретності інформації, яка становить комерційну таємницю Покупця та проведені відповідні інструктажі.

 

8.6. Продавець зобов'язується зберігати комерційну Покупця протягом 5 (п'яти) років після припинення або дострокового розірвання цього договору.

 

 

9. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

9.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів,

 

9.2. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-яку надзвичайну або невідворотну за даних умов для Сторони подію, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, включаючи антитерористичні операції, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

 

9.3. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. Сторони домовились, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів, які виникатимуть з цього договору, шляхом переговорів і консультацій.

 

10.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникатимуть з цього договору або у зв'язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

 

10.3. Сторони визначили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, які виникатимуть з цього договору.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, має направити іншій Стороні договору претензію з умотивуванням своїх вимог та документальним підтвердженням. Претензія направляється не пізніше 30 (тридцяти) днів від дня ймовірного порушення, за винятком претензій передбачених розділом 4 цього договору.

Сторона, яка отримала претензію, має відповісти на неї протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати її отримання. У разі, якщо Сторона, що отримала претензію ухилиться від надання відповіді на неї, має сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 5000 (п'ять) тисяч грн.

 

 

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

11.1. Після укладення даного договору всі попередні переговори, листування, протоколи і т.п., які стосуються предмету цього договору, втрачають силу.

 

11.2. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

11.3. У випадку зміни найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів, місцезнаходження, керівництва чи переходу на застосування іншої системи оподаткування Сторона, що зазнала таких змін, зобов’язується письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня настання таких змін.

 

11.4. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

 

11.5. Одночасно з підписанням цього договору, Сторони зобов’язані надати один одному належним чином засвідчені копії наступних документів: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документу, що підтверджує реєстрацію Сторони в податковому органі, документів про присвоєння індивідуальних податкових номерів.

 

11.6. У разі виникнення необхідності обробки Стороною договору за цим договором персональних даних фізичних осіб, пов'язаних із іншою Стороною договору трудовими чи іншими, передбаченими законодавством України відносинами (далі - персональні дані), Сторона зобов'язана негайно письмово повідомити про це іншу Сторону. При цьому відносини Сторін з використання персональних даних визначаються відповідно додатковим угодам до цього договору.

 

11.7. Не повідомлення однією Стороною іншу про необхідність використання персональних даних у випадках, які спричинили порушення Закону України «Про захист персональних даних», тягне за собою відповідальність за таке порушення згідно чинного законодавства України.

 

11.8. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

Невід’ємними частинами цього договору є:

Додаток 1 - Відомість виконання.

Додаток 2 - Протокол погодження ціни.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ “НВП ХАРТОН ЛТД”

код за ЄДРПОУ 21115151

адреса: 61070, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 7

р/р 260048110713512 в ПАТ «Банк «ГРАНІТ», місто Київ, МФО 311609,

Керівник

___________________ Кузенко О.А

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТМХ”

код за ЄДРПОУ 18773633

адреса: 61070, місто Харків, вулиця Академіка Павлова, буд. 5

р/р 26004012317151 в ПАТ КБ ПВТБанк, МФО 851583

Керівник 

___________________ Олежка М.В.

  • Договір, в якому містяться елементи різних договорів в науці і судовій практиці визначається як змішаний. До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

  • Наявність зазначених застережень в договорі є доцільним у разі, коли продавець (він же виробник), виготовляє продукцію з використанням комерційної таємниці контрагента по договору. В той же час слід пам'ятати, що особа, яка передаватиме конструкторську або іншу подібну документацію (з ознаками комерційної таємниці), має сама набути або мати права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"