Порядок про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 03/09 від “03” вересня 2015 року

 • Директор

  Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі відсутності на підприємстві юридичного відділу або юрисконсульта узгодження проекту нормативного акту здійснюється самостійно керівником.

  На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

  (п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці) (посилання)

ТОВ "КАРЕНТ"

______________________ О.С. Грицюк

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

У ТОВ “КАРЕНТ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення) з урахуванням видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, ТОВ “КАРЕНТ” розробляє і затверджує Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, що встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ “КАРЕНТ” (далі - Товариство) у процесі трудової діяльності.

1.2. Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

1.3. Вимоги Положення є обов'язковими для виконання усіма працівниками.

1.4. У цьому Положенні під навчанням з питань охорони праці розуміється навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на Товаристві та за його рахунок інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

2.2. На Товаристві, з урахуванням Типового положення, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляється і затверджується Положення про навчання та перевірки знань з питань охорони праці у Товаристві, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

2.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснює партнер Товариства (спеціаліст з охорони праці).

2.4. Працівники, до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки), проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.5. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на Товаристві для працівників організовується навчання і консультації.

2.6. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їх обов'язків.

2.7. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється партнером Товариства (спеціалістом з охорони праці).

2.8. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників складається і затверджується партнером Товариства (спеціалістом з охорони праці).

2.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування, залік або іспит проводяться за тестами або екзаменаційними білетами відповідно у вигляді усного або письмового опитування. Результати заносяться до Протоколу (додаток 1).

2.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

2.11. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

2.12. Організаційне забезпечення роботи спеціаліста з охорони праці (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань) покладається на Товариство. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці 5 років.

2.13. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на партнера (спеціаліста з охорони праці).

3. НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1.Партнер проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

3.2. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб проводяться при переведенні працівників на іншу роботу або призначенні їх на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці Товариства, якщо стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

4.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

4.3. Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться партнером Товариства (спеціалістом з охорони праці).

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою партнером (спеціалістом з охорони праці). Програма та тривалість інструктажу затверджуються партнеромТовариства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 2), який зберігається партнером Товариства (спеціалістом з охорони праці), а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

4.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на Товариство;

- який виконуватиме нову для нього роботу.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху.

4.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені партнером Товариства з урахуванням умов праці на Товаристві, але не рідше 1 разу на 6 місяців.

4.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при заміні або модернізації устаткування, приладів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі працівника понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

4.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при ліквідації аварії або стихійного лиха.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

4.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить партнер (спеціаліст з охорони праці).

4.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

4.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 3). Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

4.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується партнером Товариства.

Директор ТОВ “КАРЕНТ”

______________/Грицюк О.С./

(підпис)

"03" вересня 2015 р.

Додаток 1 до пункту 2.9

Положення

Зразок протоколу засідання

комісії з перевірки знань

з питань охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КАРЕНТ”

ПРОТОКОЛ №

перевірки знань з питань охорони праці

м. Харків “____” ________________ 2015 р.

Спеціаліст з охорони праці — директор Олександр Семенович Грицюк

повноваження якого посвідчуються наказом від “15” серпня 2015 р. № 08/15 та посвідченням № 11-11/11 від 15.02.2015 року, виданим ТОВ “Центр охорони праці “Безпека24”,

перевірив знання _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,

________________________________________________________________________________________

за якими проводилась перевірка знань)

ПІБ працівника

Посада, професія

Місце роботи

Знає/ не знає

Примітка

1

2

3

4

5

6

Спеціаліст з охорони праці ___________________ О.С. Грицюк

М.П.

Додаток 2 до пункту 4.3.

Положення

Титульний аркуш журналу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КАРЕНТ”

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато "___"_______________2015 р.

Закінчено "___"_______________20___ р.

Формат А4 (210 х 297)

Дата проведення інструктажу

Прізвище та ініціали особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують, її вік.

Куди приймається особа, що інструктується

Прізвище та ініціали особи яка інструктує

Підписи

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 3 до пункту 4.10.

Положення

Титульний аркуш журналу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КАРЕНТ”

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Розпочато "___"_______________2015 р.

Закінчено "___" _______________20_ р.

Формат А4 (210 х 297)

Дата проведення інструктажу

Прізвище ініціали особи, яку інструктують

Професія посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий)

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 • Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі відсутності на підприємстві юридичного відділу або юрисконсульта узгодження проекту нормативного акту здійснюється самостійно керівником.

  На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

  (п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці) (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"