Посадова інструкція агронома з захисту рослин сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”               

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

                          Наказом № 1 від “30" травня 2018 року

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”

      ____________________ С.М. Степаненко

  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

агронома по захисту рослин

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 2213.2)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

1.1. Агроном по захисту рослин належить до професійної групи "Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 2213.2.

1.2. Агроном по захисту рослин призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника  СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.3. Агроном по захисту рослин підпорядковується безпосередньо головному агроному. За відсутності агронома по захисту рослин його обов'язки виконує головний агроном.

1.4. У своїй діяльності агроном по захисту рослин керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Агроном по захисту рослин:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Органiзовує роботу по боротьбi з шкiдниками, хворобами сiльськогосподарських рослин i бур’янами.

2.2. Проводить систематичне обстеження сiльськогосподарських угiдь господарства, визначає площi, ступiнь зараження їх шкiдниками i хворобами та конкретнi методи боротьби з ними.

2.3. Складає карту забур’яненостi полiв.

2.4. Забезпечує проведення комплексу профiлактичних i винищувальних заходiв iз захисту сiльськогосподарських рослин вiд шкiдникiв, хвороб i бур’янiв агротехнiчними, хiмiчними, бiологiчними та iншими засобами.

2.5. Контролює додержання правил i вимог зберiгання, транспортування та застосування пестицидiв.

2.6. Визначає економiчну ефективнiсть заходiв iз захисту рослин.

2.7. Впроваджує науково обґрунтовану технологiю i передовий досвiд боротьби iз шкiдниками, хворобами рослин i бур’янами з метою збiльшення виробництва сiльськогосподарської продукцiї та запобiгання втратам врожаю.

2.8. Бере участь у впровадженнi iнтенсивної технологiї вирощування сiльськогосподарських культур.

2.9. Забезпечує контроль за етнофiтопатологiчним станом насiннєвого i садивного матерiалу та проведенням робiт iз захисту рослин.

2.10. Складає календарнi (робочI) плани проведення комплексу заходiв iз захисту рослин i забезпечує їх виконання.

2.11. Вивчає потребу в матерiально-технiчних засобах, спецодязi, засобах iндивiдуального захисту пiд час роботи з пестицидами.

2.12. Органiзовує завезення, правильне зберiгання i облiк пестицидiв, забезпечує рацiональне використання засобiв захисту рослин.

2.13. Проводить iнструктаж робiтникiв, якi виконують роботи з отрутохiмiкатами, перевiряє наявнiсть i справнiсть iнвентарю та спецодягу.

2.14. Бере участь у перевiрцi готовностi до роботи сiльськогосподарських машин, апаратури й iнвентарю.

2.15. Систематично вивчає бiологiчнi особливостi вирощування культур, фiтосанiтарний стан посiвiв i насаджень з метою вжиття ефективних заходiв по боротьбi iз шкiдниками, хворобами i бур’янами в конкретних умовах господарства.

2.16. Бере участь у розробцi та впровадженнi комплексної механiзацiї i прогресивних форм органiзацiї працi на роботах, пов’язаних iз захистом рослин.

2.17. Контролює додержання правил i норм охорони працi, виробничої санiтарiї та протипожежного захисту.

2.18. Зобов’язується не розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю Товариства.

2.19. Виконує інші доручення безпосереднього керівника.

 

3. ПРАВА

Агроном по захисту рослин має право:

3.1. Вносити на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

3.4. Розпоряджатися матеріальними цінностями в межах своїх повноважень.

3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.6. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідно для здійснення своїх функцій.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Агроном по захисту рослин несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За розголошення комерційної таємниці Товариства - в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством України.

 

 

5. АГРОНОМ ПО ЗАХИСТУ РОСЛИН ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Закони, постанови, накази, розпорядження, рiшення та iншi нормативно-правовi акти органiв державної влади i мiсцевого самоврядування з питань, що стосуються виробничої дiяльностi.

5.2. Ентомологiю, фiтопатологiю.

5.3. Методи i засоби боротьби з шкiдниками, хворобами та бур’янами.

5.4. Технологiю обробки сiльськогосподарських культур i насiння пестицидами.

5.5. Агротехнiку.

5.6. Досягнення науки та передовий досвiд у галузi захисту рослин.

5.7. Основи економiки, органiзацiю виробництва, працi й управлiння.

5.8. Основи трудового i земельного законодавства.

5.9. Основи законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

5.10. Документи щодо комерційної таємниці Товариства.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду агронома по захисту рослин може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професiєю агронома iз захисту рослин - не менше 2 р. 


Керівник СТОВ "АГРІКУЛ"  :                                                                  ________/  С.М. Степаненко                                                   "30" травня 2018 року

 

З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис


 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"