Посадова інструкція бухгалтера сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від "30" травня 2018 року

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

бухгалтера

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ"

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП - 2411.2)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Бухгалтер належить до професійної групи "Аудитори та кваліфіковані бухгалтери", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 2411.2.

1.2. Бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує головний бухгалтер Товариства.

1.4. У своїй діяльності бухгалтер керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • Бухгалтер:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. В повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на Товаристві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення даних.

2.2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

2.3. За погодженням з керівником та головним бухгалтером, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства.

2.4. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.5. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.

2.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій: забезпечує збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності Товариства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище Товариства та результати його діяльності.

2.7. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження.

2.8. Здійснює нарахування заробітної плати працівникам відповідно до посадових окладів та тарифних ставок, затверджених штатним розписом.

2.9. Зобов’язується не розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю Товариства.

2.10. Виконувати інші доручення безпосереднього керівника.

 

3. ПРАВА

Бухгалтер має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівника, головного бухгалтера, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти головному бухгалтеру про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати та отримувати особисто у працівників Товариства інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

3.5. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Бухгалтер несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За розголошення комерційної таємниці Товариства - в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством України.

 

 

5. БУХГАЛТЕР ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

5.2. Інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність головного бухгалтера та бухгалтерської служби.

5.3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

5.4. Порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів.

5.5. Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

5.6. Профіль, спеціалізацію, особливості структури Товариства.

5.7. Економіку, цінову та рекламну політику, організацію виробництва, праці і управління.

5.8. Трудове законодавство.

5.9. Основи законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

5.10. Документи щодо комерційної таємниці Товариства.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду бухгалтера може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту. Стаж роботи на посаді бухгалтера – не менше 2 р. Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”:

________ ______/С.М. Степаненко

"30" травня 2018 р.

З інструкцією ознайомлений(а):№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис

 

 

 

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"