Посадова інструкція тракториста сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від “30" травня 2018 року

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

тракториста

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 8331)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Тракторист належить до професійної групи "Робітники з керування та обслуговування сільсько- та лісогосподарського устаткування", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 8331.

1.2. Тракторист призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

1.3. Тракторист безпосередньо підпорядковується керівнику Товариства. За відсутності тракториста його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.4. У своїй діяльності тракторист керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • Тракторист:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Самостiйно виконує сiльськогосподарськi i мелiоративнi роботи на колiсних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, сiльськогосподарських i мелiоративних машинах, що агрегатуються iз цими тракторами, включаючи бульдозери, вiдповiдно до вимог агротехнiки та агротехнологiї.

2.2. Комплектує машинно-тракторнi агрегати.

2.3. Виконує транспортнi роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажiв.

2.4. Виконує щозмiнне технiчне обслуговування тракторiв, сiльсько-господарських i мелiоративних машин, на яких працює.

2.5. Визначає несправностi тракторiв, причiпних i начiпних знарядь та iнших машин, що з ними агрегатуються, а також усуває їх.

2.6. Самостiйно виконує технологiчнi регулювання робочих органiв сiльськогосподарських i мелiоративних машин та пристроїв до них.

2.7. Читає нескладнi машинобудiвнi креслення, схеми, користується iнструкцiями з експлуатацiї машин.

2.8. Виконує роботи з технiчного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з перiодичного технiчного обслуговування i ремонту тракторiв цiєї категорiї, сiльськогосподарських i мелiоративних машин.

2.9. Рацiонально використовує паливно-мастильнi, гумовi технiчнi та iншi експлуатацiйнi матерiали i запаснi частини.

2.10. Готує трактори, сiльськогосподарськi та мелiоративнi машини та знаряддя до зберiгання.

2.11. Виконує роботи з додержанням вимог охорони працi та охорони навколишнього середовища.

2.12. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

2.13. Тракторист зобов'язаний проходити періодичні медичні огляди в порядку та строки, встановлені законодавством.

2.14. Виконує інші доручення безпосереднього керівника.

 

 

3. ПРАВА

 

Тракторист має право:

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Тракторист несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

5. ТРАКТОРИСТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух.

5.2. Правила, способи та особливостi виконання сiльськогосподарських i мелiоративних робiт машинно-тракторними агрегатами вiдповiдно до вимог агротехнiки та агротехнологiї.

5.3. Будову, принцип дiї, експлуатацiйнi регулювання колiсних тракторiв класу до 20 кН включно, гусеничних тракторiв класу до 30 кН включно, технологiчнi регулювання сiльськогосподарських i мелiоративних машин, що агрегатуються з тракторами цiєї категорiї.

5.4. Вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатiв для виконання механiзованих робiт.

5.5. Ознаки та причини основних несправностей тракторiв, сiльськогосподарських i мелiоративних машин та способи їх усунення.

5.6. Системи технiчного обслуговування та ремонту тракторiв, сiльськогосподарських i мелiоративних машин.

5.7. Особливостi обслуговування машин у разi застосування хiмiчних засобiв захисту рослин.

5.8. Правила дорожнього руху i перевезення вантажiв.

5.9. Правила зберiгання та способи захисту вiд корозiї тракторiв, сiльськогосподарських та мелiоративних машин.

5.10. Правила охорони працi пiд час експлуатацiї та обслуговування тракторiв, сiльськогосподарських i мелiоративних машин.

5.11. Основнi вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища.

5.12. Основнi вiдомостi про призначення i властивостi металiв та їх сплавiв, неметалевих матерiалiв, що застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин.

5.13. Основнi властивостi паливно-мастильних матерiалiв та охолодних рiдин.

5.14. Змiст i правила оформлення первинних документiв щодо облiку роботи машин (облiкового листа тракториста, дорожнього листа та iнших документiв).

5.15. Норми виробiтку i витрат паливно-мастильних матерiалiв на виконання основних механiзованих робiт.

5.16. Шляхи зниження собiвартостi виконуваних робiт, способи та засоби пiдвищення продуктивностi працi.

5.17. Основи законодавства про працю, правила охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду тракториста може бути призначена особа, яка має повну загальну середню освiту та професiйно-технiчу освiту або професiйно-технiчне навчання за програмами пiдготовки тракториста-машинiста сiльськогосподарського виробництва. Квалiфiкацiйна атестацiя на право керування машинами категорiї A i C або A, B i C. У разi професiйного навчання за двома або кiлькома категорiями — без вимог до стажу роботи. За iнших умов — стаж керування машинами категорiї A — не менше 1 р.  

Керівник СТОВ АГРІКУЛ”:                    

________ /С.М. Степаненко

 

"30"  травня 2018 р.

З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

п.І. по Б.

Дата

Підпис

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"